Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.12.2018 - 15:05  //  aktualizácia: 05.12.2018 - 15:05  //  zobrazené: 377

„Tepelné prepojenie kotolní CK31 – CK34”

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Tepelné prepojenie kotolní CK31 – CK34”.

 

navrhovateľa  MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161.

 

Spoločnosť MeT Šaľa spol. s r.o. predložila zámer rozšíriť využitie geotermálnej energie aj na kotolňu CK34, ktorá sa nachádza v mestskej časti Šaľa-Veča, čím by došlo ku skutočnému využitiu maximálneho projektovaného výkonu geotermálneho vrtu. Vzhľadom k uvedenému vznikla požiadavka navrhovateľa na prepojenie existujúcich kotolní CK31 a CK34 aby v letnej prevádzke bol geotermálny zdroj využitý na maximum a prevádzka plynových kotlov bola v minimálnej miere. Nejde pritom o priame prepojenie kotolní, ale o prepojenie existujúcich rozvodov tepla vedených z oboch kotolní. Geotermálna energia bude pre kotolňu CK34 využívaná iba v letnom období.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/tepelne-prepojenie-kotolni-ck31-ck34-sala.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od zverejnenia tohoto oznámenia, t.j.                          do 27. 12. 2018.

 

                                                                                                        Ing. Jana Nitrayová

                                                                                                               prednostka

                                                                                                    Mestského úradu v Šali

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa  04. 12. 2018