Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 09:19  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 09:56  //  zobrazené: 842

Strategický plán mesta Šaľa

V novembri 2001 pozval primátor mesta Mgr. Július Morávek viac ako 30 reprezentantov miestnych podnikov, škôl, úradov, inštitúcii a zástupcov samosprávy mesta, aby spoločne vytvorili Komisiu pre strategický rozvoj Šale (ďalej ako komisia). Úlohou komisie bolo zostavenie strategického plánu ekonomického rozvoja mesta založenom na aktivovaní vnútorných zdrojov a vedúceho k podpore ďalšieho rastu miestnej ekonomiky. Pán primátor požiadal Ing. Viktora Vinczeho, riaditeľa pre obchod a marketing spoločnosti Sigmatech Šaľa, aby prijal funkciu predsedu novovzniknutej komisie. Česko-americká konzultačná firma Berman Group a slovenský nezávislý vzdelávací inštitút Academia Istropolitana Nova pracovali ako konzultanti komisie. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá dňa 14. novembra 2001 podpísala s mestom Šaľa Memorandum o porozumení.

V rámci prvej fázy projektu, ktorá trvala približne štyri týždne a zaoberala sa analýzou miestnych podmienok, pripravil mestský úrad profil mesta, ktorý obsahuje dáta a informácie o obyvateľstve, miestnej ekonomike, zamestnanosti, infraštruktúre, stave životného prostredia, podmienkach na bývanie, školských, športových a kultúrnych zariadeniach, atď. Profil zhŕňa údaje o meste, najbližšom okolí a okrese Šaľa a na ich základe analyzuje postavenie Šale a jej vnútorné podmienky. Na spracovaní profilu mesta sa podieľalo mnoho miestnych inštitúcií a úradov, ako napr. okresný úrad, odbory mestských úradov, úrad práce, štatistický úrad, atď. Profil mesta je priložený k tomuto plánu ako príloha C.

Členovia komisie sa ďalej v rámci spracovania analýzy prostredia osobne zúčastnili rozhovorov s predstaviteľmi a zástupcami najväčších zamestnávateľských subjektov z priemyselného sektora a aj sektora obchodu a služieb, aby zistili, aký je ich postoj k mestu a aké sú ich plány do budúcnosti. Analýza výsledkov prieskumu podnikateľského prostredia je obsahom prílohy B.

V decembri 2001 bola zahájená ďalšia fáza projektu. Komisia na základe analýzy prostredia vybrala tri kritické oblasti, ktorými sa strategický plán ekonomického rozvoja ďalej zaoberal: (A) doprava, (B) investície a (C) podnikanie v Šali. Pre tieto kritické oblasti spracovala komisia rozdelená do subkomisií SWOT analýzy. Subkomisie mali za úlohu analyzovať silné a slabé stránky z hľadiska uvedených kritických oblastí a posúdiť, v akej konkurenčnej pozícii sa Šaľa nachádza voči ostatným mestám Slovenska. Konkurencieschopnosť mesta bola tiež obsahom tzv. vonkajšej analýzy, ktorá sa zaoberala vonkajšími hrozbami a príležitosťami. Správy oboch subkomisií zo SWOT analýz sú priložené k tomuto dokumentu ako príloha A.

Súčasne so spracovaním SWOT analýz bola zostavená tretia subkomisia, ktorá sa zaoberala formulovaním tzv. strategickej vízie, teda predstavy o dlhodobej budúcnosti mesta. Strategická vízia je predstavou o žiadúcej, ale súčasne aj možnej budúcnosti Šale a jednotlivé časti strategického plánu smerujú k jej naplneniu.
Komisia sa neskôr rozdelila do troch pracovných skupín, ktoré analyzovali súčasný stav v každej z kritických oblastí a dohodli sa na tom, aké kroky musí mesto, podniky, vzdelávacie a ostatné inštitúcie urobiť, aby v týchto oblastiach nastalo zlepšenie. Pracovné skupiny sa skladali z členov komisie, zástupcov mesta, okresného a iných úradov a ďalších jednotlivcov, ktorí ako špecialisti poskytli projektu svoju kreativitu, skúsenosti a znalosti. Zastúpené organizácie aj jednotlivci však predstavujú tiež významné kompetencie, finančné, materiálne, organizačné a ľudské zdroje, ktoré budú nevyhnutné k úspešnej realizácii tohto plánu.

Pracovné skupiny sa schádzali v priebehu januára, februára a marca 2002, aby vytvorili akčné plány pozostávajúce so zámerov, cieľov a úloh, ktoré riešia problematiku daných kritických oblastí. Pre každú kritickú oblasť bol vypracovaný jeden akčný plán a súhrn všetkých akčných plánov tvorí jadro strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Šale. Strategický plán obsahuje okrem vízie a dlhodobých zámerov aj veľmi konkrétne krátkodobé kroky, ktoré povedú k ich dosiahnutiu. Plán kladie dôraz na vytvorenie trvalého partnerstva medzi verejnou správou a podnikateľskou verejnosťou a na realizáciu konkrétnych krokov, ktoré povzbudia rast miestnej ekonomiky. V priebehu realizácie vznikne mnoho čiastkových materiálov, databáz, spoločných projektov a ďalších aktivít vedúcich k zlepšeniu dopravnej situácie, podnikateľského prostredia a k povzbudeniu investičnej aktivity v meste Šaľa.

Z procesu strategického plánovania a z výsledného plánu vyplýva niekoľko dôležitých záverov: Po prvé (1), politická reprezentácia mesta, miestne podniky aj predstavitelia inštitúcii cítia zodpovednosť za ekonomickú budúcnosť Šale a sú ochotní venovať svoj čas a ďalšie zdroje k tomu, aby spoločne realizovali zmeny, ktoré budú priaznivé pre mesto a jeho obyvateľov a ktoré zaistia ďalší rast miestnej ekonomiky. Po druhé (2), jednotlivé témy strategického plánu, tak ako sú popísané v akčných plánoch, sú vzájomne úzko prepojené a mnohé jednotlivé činnosti nemôžu byť realizované izolovane. Strategický plán je celok, ktorý prinesie výsledný očakávaný efekt iba v prípade, ak bude radnica, podniky a inštitúcie v meste pri jeho realizácii spolupracovať a svoje dielčie činnosti vzájomne podporovať. A konečne po tretie (3), v meste aj mimo neho existujú zdroje, ktoré môžu byť pri dobrej organizácii využité tak, aby pomohli riešiť najzásadnejšie problémy Šale a realizovať ciele tohto strategického plánu. Na to bude zameraná pozornosť a podpora rozhodujúcich aktérov v jeho implementačnej fáze.

Strategický plán bol prejednaný Komisiou pre strategický rozvoj na stretnutí dňa 4. apríla 2002. Realizácia bola zahájená okamžite po jeho schválení mestským zastupiteľstvom dňa 25. apríla 2002.

Prílohy