Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2016 - 07:48  //  aktualizácia: 29.11.2016 - 07:49  //  zobrazené: 1973

Stavebné úpravy v byte č. 67 na Ul. Kukučínovej č. 533 v Šali

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Ing. Branislav Bol, bytom Ul. Kukučínova č. 533/20, 927 01 Šaľa
(ďalej len "stavebník") dňa 09.11.2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Stavebné úpravy v byte č. 67 na Ul. Kukučínovej  č. 533 v Šali,

na pozemku register "C" parc. č. 821 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
-   vybúranie dverového otvoru 900 mm x 2050 mm v nosnej stene medzi kuchyňou a obývačkou.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: ....................................


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Ing. Branislav Bol, Kukučínova č. 533/20, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Kukučínovej č. 533, na pozemku register "C" parc. č. 821 kat. územie Šaľa     
3. Ing. Jozef Tamaškovič, P.Pázmaňa 30, 927 01 Šaľa
4. IN VEST, s.r.o., Šaľa DUSLO, 927 03 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,
    927 01  Šaľa
na vedomie
6. 1. Ing. Branislav Bol, Kukučínova č. 533/20, 927 01 Šaľa