Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2017 - 10:31  //  aktualizácia: 17.01.2017 - 10:32  //  zobrazené: 3084

Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska na 14 bytových jednotiek

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO: 45 898 103,

 so sídlom Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") dňa 10.01.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

„Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska na 14 bytových jednotiek“,
 

na pozemku register "C" parc. č. 2811/6 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemku register "C" parc. č. 2811/5 v katastrálnom území Šaľa v nájme stavebníka.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • polyfunkčné trhovisko je trojpodlažný objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, kde sa na 1.NP plánujú stavebné úpravy nebytových priestorov na 14 bytových jednotiek,

 • pôdorysná plocha budovy je štvorcová a nemení sa,

 • vstup na 2.NP nebude stavebnými úpravami dotknutý, ani obmedzený,

 • k objektu sú vybudované prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny,

 • bytové jednotky sa napoja na existujúce vnútroobjektové rozvody. Každá bytová jednotka bude mať vlastný elektrický bojler na TÚV a taktiež regulátor elektrického podlahového kúrenia.

 • 20 vyhradených parkovacích miest sa zhotoví na existujúcej spevnenej ploche, na ktorej sa vyznačí zvislé a vodorovné dopravné značenie. Povrch tvorí betónová plocha na nepriepustnom podklade.

 • umiestnenie kontajnerov na odpad bude na vyhradenom mieste pre všetky kontajnery prevádzok objektu pri vstupe do pozemných garáží na juhozápadnej strane budovy.

   

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  6.02.2017 (pondelok) o 9.00 hodine

  so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť       č. 311.

  Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

   

  Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.

  Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

  Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

   

   

   

   

   

  Vyvesené dňa:    ..................................                      Zvesené dňa:  .......................................

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

   

   

   

   

  Doručí sa:

  účastníci konania - (verejnou vyhláškou)
  1. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa

  2. ostatným vlastníkom polyfunkčného trhoviska súp. č. 2005 na pozemku parc. č. 2811/6

      kat. územie Šaľa,  vlastníkom bytového domu č. 1020 na pozemkoch parc. č. 2800, 2801,2802,

      2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 kat. územie Šaľa

  3. vlastníkom susedných pozemkov na pozemkoch parc. č. 2811/1, 2811/2, 2811/7, 2811/11,

      2811/12, 2811/15 kat. územie Šaľa.

  4. Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta

   

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

   

  dotknuté orgány
  4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava

8. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
9. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie:

11. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa

-  k spisu
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016