Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.03.2017 - 09:02  //  aktualizácia: 03.03.2017 - 09:03  //  zobrazené: 2725

Stavebné povolenie - závesný balkón 4 ks na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 v Šali

Mesto Šaľa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 23.12.2016 podali
Juraj Pék, Janette Kozaňáková, Peter Žáčik a Henrieta Vargová, všetci bytom Ul. Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
v zastúpení spoločnosťou PeTEXO, s.r.o., so sídlom Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46243551
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 32, § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
Závesný balkón 4 ks na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 v Šali

 (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 816/8 v katastrálnom území Šaľa.
Stavba obsahuje:
- prístavba a montáž závesných balkónov pre 4 byty (číslo bytov 29, 33, 37, 41), sú navrhnuté nad sebou v každom podlaží jeden balkón,
-  oceľová nosná konštrukcia balkóna, rozmerov 3,5 m 1,5 m, sa zavesí na ukotvené háky, výplň bude bezpečnostné mliečne sklo.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená v zmysle statického posúdenia stavebnej úpravy  vypracovaného Ing. Jozefom Juskaničom, JUSTAT, s.r.o., Záborské č. 438, 082 53 Petrovany, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude oznámený stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.

5. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Pripojenie na inžinierske siete:
       nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.
 
8. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

9. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.

10. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

11. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

12. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
  Okresný úrad Šaľa,  Odbor starostlivosti o životné prostredie:
 Stavebník zabezpečí, aby dodávateľ stavebných prác naložil s odpadmi vzniknutými počas stavebných úprav v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch, orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/008379-2 zo dňa 22.12.2016.
Ďalšie podmienky:
 Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.
 Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
 Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
Odôvodnenie:
Dňa 23.12.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Juraj Pék, Janette Kozaňáková, Peter Žáčik, Henrieta Vargová, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256, na pozemku register "C" parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa, Ing. Jozef Juskanič, JUSTAT, s.r.o.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. c) ods. 2  vo výške 100.00,- € bol zaplatený dňa 23.12.2016.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

Príloha:
- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Juraj Pék, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
2. Janette Kozaňáková, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
3. Peter Žáčik, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
4. Henrieta Vargová, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256, na pozemku register "C" parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa     
6. Ing. Jozef Juskanič, JUSTAT, s.r.o., Záborské č. 438, 082 53 Petrovany
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
      7.      Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
na vedomie
8. Juraj Pék, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
9. Janette Kozaňáková, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
10. Peter Žáčik, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa
11. Henrieta Vargová, Budovateľská č. 2256/56, 927 01 Šaľa

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová
                           vedúca stavebného úradu
                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016