Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.11.2023 - 11:26  //  aktualizácia: 30.11.2023 - 09:44  //  zobrazené: 3378

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

AKTUALIZOVANÉ ZNENIE 30.11.2023

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len Smernica) upravuje
  1. postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti  (ďalej len „oznámenie“),
  2. povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
  3. postup pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom jeho preverenia,
  4. prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
  5. prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti,
  6. podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby.
 2. Smernica je záväzná pre zamestnancov a štatutárne orgány mesta Šaľa a mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov (ďalej len zamestnanci a štatutárny orgán).

§ 2

Určenie zodpovednej osoby

 1. Za mesto Šaľa úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) plní hlavný kontrolór mesta (ďalej len HK).
 2. HK plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom Šaľa (ďalej len rozpočtová a príspevková organizácia), ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.
 3. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení sú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa. Rozpočtová a príspevková organizácia zverejňuje označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení na svojej internej tabuli a na svojom webovom sídle, v prípade, že ho má zriadené.

§ 3

Podávanie oznámení

 1. Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie a dobré meno mesta Šaľa alebo rozpočtovej a príspevkovej organizácie.
 2. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť oznamovateľ poukazuje.
 1. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovateľ by mal poskytnúť vo svojom oznámení najmä nasledovné informácie:
  1. totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa,
  2. aké správanie viedlo k podozreniu a kto je podozrivý,
  3. spôsob získania skutočností a informácií, ktoré sú predmetom oznámenia,
  4. či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby, ktoré môže uviesť a identifikovať,
  5. či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy, ktoré k oznámeniu doloží,
  6. či oznamovateľ o týchto skutočnostiach a informáciách už s niekým hovoril a ak áno, s kým.
 2. Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem HK:
  1. orgán činný v trestnom konaní
  2. prokuratúra
  3. správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou
 3. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmariť, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. V prípade, ak oznamovateľovi bolo bránené podať oznámenie, je potrebné, aby sa obrátil s touto informáciou priamo na HK.
 4. Podanie oznámenia HK nezbavuje oznamovateľa splniť si povinnosť oznámenia alebo prekazenia trestného činu podľa Trestného zákona.

§ 4

Spôsob podávania oznámení

 1. Oznámenie možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.
 2. Oznámenie možno podať osobne v kancelárii HK mesta Šaľa. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom HK je povinný uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. HK pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1 Smernice, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
 3. Písomné oznámenie sa podáva na adresu: Mesto Šaľa

Hlavný kontrolór mesta Námestie sv. Trojice č. 7 927 01  Šaľa

 1. Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk HK mesta“.
 2. Písomnosť s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk HK mesta“ zamestnanec podateľne nesmie otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí HK.
 3. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu HK: bartosovicova@sala.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len HK.
 4. Oznámenie je možné podať aj anonymne. Anonymné oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí siedmych dní, teda na ôsmy deň po jeho doručení. HK ho musí riadne zaevidovať a záznamom do spisu uviesť a do evidencie vyznačiť nemožnosť doručenia potvrdenia prijatia oznámenia.
 1. Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, ale uvedie anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky, HK je povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
 2. Oznámenia prijaté inou osobou ako HK, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie HK. Zároveň je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

§ 5

Povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby

 1. HK je povinný prijať a preveriť každé oznámenie podané podľa zákona.
 2. HK je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.
 3. HK je povinný potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia.
 4. Pri prešetrovaní oznámenia sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
 5. HK posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.
 6. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že nejde o oznámenie podľa zákona, ale na jeho vybavenie je príslušný iný orgán, HK oznámenie postúpi tomuto orgánu. O postúpení oznámenia písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
 7. Ak z obsahu oznámenia vyplýva, že oznámením je iba časť oznámenia, podľa zákona a Smernice sa prešetrí len príslušná časť oznámenia. Ostatné časti oznámenia, HK postúpi orgánu príslušnému na vybavenie, ktorý je povinný vybaviť ich podľa príslušnej právnej úpravy (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, sťažnosť podľa § 13 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce) a o postúpení oznámenia písomne informuje oznamovateľa oznámenia.
 8. HK je povinný preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
 9. V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v oznámení HK bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa oznámenia na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade, že bude doplnenie alebo spresnenie oznámenia, bez ktorého nie je možné začať preverovanie oznámenia, vykonané po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 6, HK vykoná preverenie do 90 dní odo dňa doplnenia alebo spresnenia oznámenia.
 10. HK je oprávnený v potrebnom rozsahu písomne žiadať oznamovateľa oznámenia, ako aj zamestnancov a štatutárny orgán, o poskytnutie súčinnosti pri preverení oznámenia.
 11. Oznamovateľ oznámenia je povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
 12. Zamestnanci a štatutárny orgán sú povinní poskytnúť doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné na preverenie oznámenia, ako aj ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní oznámenia.
 13. HK je povinný oznámenia, evidenciu oznámení a písomnú dokumentáciu súvisiacu s preverovaním oznámení chrániť pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávnením nakladaním, je povinný dbať na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k evidencii oznámení a k dokumentácii súvisiacej s preverovaním oznámení.
 1. Z preverovania oznámenia je HK vylúčený, ak vzhľadom   na skutočnosti   uvádzané v oznámení,     možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti vzhľadom na jeho vzťah k preverovanej veci, k oznamovateľovi oznámenia alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa oznámenie tiež priamo alebo nepriamo dotýka. V tomto prípade oznámenie HK odstúpi orgánu príslušnému na vybavenie podľa osobitných predpisov. O tejto skutočnosti HK písomne informuje oznamovateľa oznámenia.

§ 6

Evidovanie oznámení

 1. HK bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.
 2. HK je povinný počas troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
  1. dátum doručenia oznámenia,
  2. meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa oznámenia, ak nejde o anonymného oznamovateľa,
  3. predmet oznámenia,
  4. výsledok preverenia oznámenia,
  5. dátum skončenia preverenia oznámenia,
  6. dátum a spôsob oboznámenia oznamovateľa oznámenia s výsledkom preverenia.
 3. Evidencia oznámení sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne HK.
 4. Evidencia oznámení nepodlieha režimu „Registratúrneho poriadku“.

§ 7

Preverovanie oznámení

 1. HK je povinný preveriť a vybaviť oznámenie tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
 2. Pokiaľ oznámenie smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu, HK oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárny orgán s informáciami uvedenými v oznámení a umožní im vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci.
 3. V prípade, že z obsahu oznámenia, alebo z informácií, ktoré sú obsahom oznámenia, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa oznámenia, HK s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárny orgán neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie oznámenia.
 4. O výsledku preverenia oznámenia spíše HK správu o výsledku preverenia oznámenia, v ktorej zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ oznámenia, a zároveň uvedie zistené skutočnosti, t. j. skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
 5. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, HK v správe o výsledku preverenia oznámenia navrhne odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámenia, navrhne lehoty na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení.
 1. HK oboznámi štatutárny orgán so správou o výsledku preverenia oznámenia a poučí ho o možnosti podať písomné námietky k správe o výsledku preverenia oznámenia, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na prijatie opatrení, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení v lehote najmenej päť pracovných dní odo dňa doručenia správy o výsledku preverenia oznámenia, ak sa HK nedohodne so štatutárnym orgánom inak.
 2. Ak štatutárny orgán podá oprávnené námietky k správe o výsledku preverenia oznámenia, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na prijatie opatrení, na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a na splnenie prijatých opatrení, HK ich môže zohľadniť v správe o výsledku preverenia oznámenia.
 3. HK je povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.
 4. Pokiaľ sa v prípade preverovania oznámenia preukáže, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu alebo k iným skutočnostiam, HK oznámi podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.
 5. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, HK je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. HK je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.
 6. Ak bolo opätovne podané oznámenie v tej istej veci a toto neobsahuje nové skutočnosti, HK písomne oznámi oznamovateľovi oznámenia stanovisko a spôsob vybavenia pôvodného oznámenia.

§ 8

Zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa

 1. HK má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri prijímaní a preverovaní oznámenia.
 2. HK vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky).
 3. Pri preverovaní oznámenia z dôvodu zachovania anonymity oznamovateľa oznámenia používa odpis oznámenia, alebo, ak je to možné, jeho kópiu, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali oznamovateľa oznámenia.
 4. Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.
 5. Pokiaľ v rámci preverenia oznámenia dôjde k podaniu trestného oznámenia alebo podnetu na správne konanie, uvedenie totožnosti oznamovateľa v takomto podaní je možné len s výslovným súhlasom oznamovateľa. Ak taký súhlas HK nemá, postupuje trestné oznámenie alebo podnet na správne konanie bez údajov o totožnosti oznamovateľa.
 6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom alebo dotknutou osobou.

 

§ 9

Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

 1. Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zo dňa 27. apríla 2016 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 2. HK na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 6 ods. 2 tejto Smernice.
 3. HK na účely preverovania oznámenia spracúva aj iné osobné údaje ako sú uvedené v ods. 2 tohto §, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie oznámenia.
 4. Osobné údaje uvedené v odseku 2 a 3 sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti HK vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Registratúrneho poriadku mesta Šaľa.
 5. Oznamovateľ musí poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.

§ 10

Záverečné ustanovenia

  1. Tento predpis je záväzný pre zamestnancov mesta Šaľa a pre zamestnancov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a je dostupný na internetovej adrese mesta www.sala.sk
  2. Tento interný predpis nadobúda účinnosť dňom 01. decembra 2023.
  3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto interného predpisu sa zrušuje interný predpis mesta Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti zo dňa 27.septembra 2019 a Dodatok č. 1 zo dňa 26.08.2020 k internému predpisu.
  4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto interného predpisu mesta je Príloha č. 1. Zápisnica

o prijatí oznámenia.

V Šali, dňa 29.11.2023

Mgr. Jozef Belický v.r. primátor mesta

 

Príloha č. 1 Vzor Zápisnice o prijatí oznámenia podľa § 4 ods. 2 Smernice

MESTO ŠAĽA - HLAVNÝ

KONTROLÓR

ZÁPISNICA

O PRIJATÍ OZNÁMENIA

Vzor Zápisnice o prijatí

oznámenia

podľa § 4 ods. 2 Smernice

Oznámenie prijaté dňa:

Spôsob podania oznámenia:

ústne do zápisnice

Údaje o oznamovateľovi:

Neanonymné oznámenie:

Anonymné oznámenie:

Titul, meno, priezvisko:

Pobyt:

Kontakt:

Predmet oznámenia:

 
   

Počet príloh / dokumentov odovzdaných oznamovateľom:

Podpis HK, ktorý zápisnicu spísal:

 

(V prípade požiadavky oznamovateľa zostať v anonymite sa podpis nevyžaduje)

Prílohy