Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 05.12.2014 - 08:53  //  aktualizácia: 19.04.2016 - 09:32  //  zobrazené: 1269

Slávnostné a ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04/12/2014

číslo: 2014  |  dátum konania: 05.12.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie o zmene programu (návrh MUDr. Jozefa Grella) – upraviť bod č. 12 - Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov tak, že sa vynechá voľba predsedov komisií

 

Hlasovanie č. 1

Za hlasovalo: 17

Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši,

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 0

 

 

Hlasovanie č. 2

Hlasovanie o programe ako celku (vrátane zmeny, ktorú navrhol Mgr. Jozef Belický)

 

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 0

 

 

Hlasovanie č. 3

Voľba overovateľov zápisnice

 

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

 

Hlasovanie č. 4

Voľba mandátovej komisie

 

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 0

 

 

Hlasovanie č. 5

Voľba návrhovej komisie

 

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Zdržalo sa: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

 

Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva; zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta; zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva; vystúpenie novozvoleného primátora

 

Uznesenie č. I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie
 2. konštatuje, že
 1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,
 2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta,
 1. novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta,
 2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena.

 

Hlasovanie č. 6

 

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

 

Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

Uznesenie č. II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 2. poveruje

návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva,

poslanca Ing. Tibora Barana zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

 

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 1

Miroslav Gera,

Počet neprítomných: 0

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce

 

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho – navrhol zmenu názvu Komisie kultúry a to na Komisiu kultúry a cestovného ruchu

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

 

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho – navrhol zmenu názvu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy a to na Komisiu územného plánovania, výstavby, dopravy, regionálneho rozvoja a spolupráce s podnikateľmi

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 8

Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, Milena Veresová,

Zdržalo sa: 3

MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

 

 

 

Uznesenie č. III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce,

 1. zriaďuje
 2. určuje
 1. Komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 2. Komisiu kultúry a cestovného ruchu
 3. Komisiu mládeže a športu
 4. Komisiu ekonomickú
 5. Komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy
 6. Komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
 7. Komisiu školstva
 8. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

náplň práce jednotlivých komisií v súlade s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Šali (príloha k uzneseniu),

 1. ukladá

pripraviť voľbu predsedov a členov komisií.

T: prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča – doplniť do návrhu uznesenia písmeno D. odporúča v znení:

 • primátorovi mesta zabezpečiť pred konaním prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2015 zvolanie zasadnutí jednotlivých výborov mestských častí, na ktorom si výbor zvolí predsedu, ktorý bude riadiť činnosť výboru.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,

 

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 1

Ing. Michael Angelov,

Nehlasovalo: 2

Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Počet neprítomných: 0

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

Uznesenie č. IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na zriadenie výborov v mestských častiach,

 1. zriaďuje
 • Výbor v mestskej časti 1, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 1 a ktorého členmi sú poslanci: Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
 • Výbor v mestskej časti 2, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 2 a ktorého členmi sú poslanci: Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. PhD. Danica Lehocká, Mgr. Jozef Varsányi,
 • Výbor v mestskej časti 3, ktorý je totožný s volebným obvodom č. 3 a ktorého členmi sú poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
  1. ukladá

zvoliť predsedov jednotlivých výborov a o výsledku voľby informovať mestské zastupiteľstvo.

T: prvé zasadnutie MsZ v roku 2015                                Z: členovia jednotlivých výborov

 1. odporúča

primátorovi mesta zabezpečiť pred konaním prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2015 zvolanie zasadnutí jednotlivých výborov mestských častí, na ktorom si výbor zvolí predsedu, ktorý bude riadiť činnosť výboru.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Počet neprítomných: 0

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Návrh na určenie platu primátora mesta

 

Uznesenie č. V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na určenie platu primátora mesta,

 1. určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu úväzku určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, mesačný plat primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 04. 12. 2014 podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 2 382,- Eur.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Milena Veresová,

Počet neprítomných: 0

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti

 

Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa – hlasovať o každom navrhnutom poslancovi zvlášť

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 8

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 4

Miroslav Gera, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

 

 

Uznesenie č. VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 2. poveruje
 3. schvaľuje

návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti,

vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2014 – 2018 poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali: PaedDr. Alžbetu Botorčeovú, Mgr. Júliusa Morávka, Ing. Vladimíra Vicenu,

sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť na volebné obdobie 2014 – 2018 nasledovne:

 • sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem termínu Šalianskych slávností a okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja vymedzených v § 1 a § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch)
 • sobášne hodiny: piatok od 14.00 h do 17.00 h

                         sobota od 13.00 h do 18.00 h

 • sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Ing. Vladimír Vicena

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Návrh na náhradu platu doterajšieho primátora za nevyčerpanú dovolenku

 

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – neschváliť náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za nevyčerpanú dovolenku v celkovej výške 2 050,18 Eur.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 1

Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Zdržalo sa: 5

Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Varsányiho nebol prijatý.

 

 

Uznesenie č. VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za nevyčerpanú dovolenku,

 1. schvaľuje

náhradu platu primátorovi Martinovi Alföldimu za nevyčerpanú dovolenku v celkovej výške 2 050,18 Eur.

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 3

Miroslav Gera, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Informácia o zástupcovi primátora mesta

 

Uznesenie č. VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

berie na vedomie

informáciu, že primátor mesta poverí zastupovaním primátora mesta Šaľa podľa § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.

 

Hlasovanie č. 18

 

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena

 

 

 

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0