Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 27.03.2007 - 12:43  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:32  //  zobrazené: 2804

Separovaný zber odpadov

číslo: I01/2007

Požadované informácie:

1. Separovaný zber odpadov.
2. Zastavaná plocha zelene za posledných 12 rokov, údržba čistoty mesta a zelených plôch.
3. Projekty súvisiace so životným prostredím a čerpanie peňazí z fondov EÚ.

Požadované informácie boli sprístupnené nasledovne:

1. Mesto Šaľa má separovaný zber odpadov. Separovaný zber bol zavedený v roku 1996, od roku 2003 máme nový systém. Separuje sa: papier, plasty, sklo, kovy, biologický rozložiteľný odpad, pneumatiky, stará elektronika, žiarivky, autobatérie, staré oleje, ostatné nebezpečné odpady z komunálnych odpadov.

2. Bolo zastavaných cca 5,8  ha zelených plôch. Za posledných 12 rokov sa plocha zelene nezväčšila. Zeleň tvorí 14,5 % plochy mesta. Plocha mesta je 3 588 000  m2  a plocha zelene je 519 000  m2 .

3. Mesto Šaľa žiadalo o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v oblasti  životného prostredia na projekt „ Rekultivácia a uzavretie skládky TKO Šaľa – Hetmín“. Žiadosť bola podaná v roku 2004 – nebola úspešná, po prepracovaní žiadosti k projektu bola podaná opätovne v roku 2005. Finančný náklad celého projektu predstavoval sumu cca 44,154 mil. Sk, z toho:

75 % fond EÚ ERDF v čiastke cca 33,116 mil. Sk,
20 % štátny rozpočet v čiastke cca 8,831 mil. Sk,
5 % vlastné zdroje Mesta Šaľa v čiastke cca 2,207 mil. Sk.

Projekt „Rekultivácia a uzavretie skládky TKO Šaľa – Hetmín“ bol v roku 2005 schválený v požadovaných sumách. Projekt je stavebne ukončený, skládka je zrekultivovaná. V súčasnosti prebieha finančné ukončenie projektu. V meste nie sú staré ekologické záťaže.

Žiadateľ:  Ing. Martin Mesároš, Jašíkova 2, 820 07  Bratislava

Prílohy

Separovaný zber odpadov

(pdf - 104.56 kB)