Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 15.04.2021 - 15:34  //  aktualizácia: 15.04.2021 - 15:38  //  zobrazené: 2502

Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien

 

Názov Projektu

Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien

Číslo projektu

ACC02P06

Názov programu

Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy (SK-Klíma)

Správca programu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Partner

Vinje Kommune

Výstup projektu

Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území

Výsledky projektu

Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

4/2021

Plánovaný termín ukončenia projektu

36 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

904 000 EUR

Výška spolufinancovaná z Nórskeho finančného mechanizmu

729 992 EUR

Výška spolufinancovaná z rozpočtu Slovenskej republiky

128 822 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa

45 186  EUR

 

Stručný popis projektu

Mesto Šaľa si je vedomé klimatických zmien a tým súvisiace neustále zvyšovanie extrémnych teplôt hlave v letných mesiacoch, prívalové dažde, povodne alebo extrémne nízke teploty. Preto v jeho záujme je znížiť vplyv klimatických zmien na svojom území prostredníctvom výsadby novej zelene, vytváraním zatienených plôch, rozširovaním zelených plôch, izoláciou budov a znižovaním emisií CO2 vo vzduchu. Aj vďaka týmto opatreniam sa nám podarí znížiť ďalšiemu otepľovaniu nášho mesta. Hlavným cieľom projektu je implementácia opatrení, ktoré prispejú k zmierneniu a adaptácii na zmenu klímy. Tento cieľ vychádza z hlavných  cieľov programu, jeho výstupov a ukazovateľov. Pre dosiahnutie cieľov mesto Šaľa navrhlo  19 opatrení. Opatrenia sú naplánované tak aby priniesli pozitívny dopad na cieľovú skupinu.  Vzhľadom na charakter a hlavný cieľ projektu  ju tvoria všetci občania mesta Šaľa.

 

 

,,Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku , navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

 

Project title

Šaľa on the way to mitigate the effect of climate changes

Project number

ACC02P06

Programme title

Climate Change Mitigation and Adaptation (Sk-Climate)

Project Promoter

Ministry of Environment of the Slovak Republic

Recipient

The town of Šaľa

Partner

Vinje Kommune

Programme outcome

Increased climate change resilience and responsiveness within targeted areas

Programme output

Action plans for mitigation and adaptation implemented by local authorities in urban areas

 

Beginning of project activities

April 2021

Deadline of project activities

36 months after the start of the project  

 

Total eligible expenditure

904 000 EUR

The project is co-financed from  Norway Grants in the amount of

729 992 EUR

The project  is co-financed from the  State Budget of the Slovak Republic in the amount of

128 822 EUR

Town of Šaľa own funds

45 186  EUR

 

Description of project

The town of Šaľa is aware of climate change and related constant increase of extreme temperature conditions particularly in the summer months, heavy rain, floods or extremely low temperatures. It is therefore in the interest of the town to reduce the climate change impacts on its territory through new planting, building shaded areas, increasing provision of green areas, insulating buildings and reducing  CO2 emissions. These developments will make it possible to reduce further warming in our town. The main objective of the project is to implement measures that will contribute to mitigating and adaptating to climate change. This goal is based on the headline targets of the program,  its outputs and indicators.   The town of Šaľa has proposed 19 measures to deliver these goals . The measures are projected to have a positive impact on the target group. It consists  of all local inhabitants with a view to the nature and the main object of the project.

 

 

 

 

,,If you want to get to know more about programmes and projects  financed by Norway Grants in Slovakia, visit  www.norwaygrants.sk.“