Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:39  //  aktualizácia: 04.12.2017 - 08:25  //  zobrazené: 8821

Rozpočet mesta 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Šaľa je programový rozpočet. Návrh   rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 je spracovaný  predovšetkým s súlade s nasledovnými právnymi normami:
• Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, 
• Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
• Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
• Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
• Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
• Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Proces prípravy a schvaľovania rozpočtu v podmienkach nášho mesta upravuje  interný predpis schválený MsZ   „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“  a aj v tomto roku  prebiehala príprava rozpočtu  v niekoľkých etapách. V prvej etape bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2018, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ.
Materiál sa venoval úverovej zaťaženosti mesta, záväzkom mesta, prioritám a podrobne príjmami rozpočtu na rok 2018. Uznesením č. 7/2017 - XIII  MsZ odporučilo pripraviť  rozpočet mesta na rok 2018 vychádzajúci z predložených východísk. 
Druhá  etapa prípravy rozpočtu mesta bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu. Návrhu výdavkovej časti rozpočtu predchádzala podrobná analýza výdavkov v jednotlivých programoch, boli zohľadnené požiadavky správcov položiek rozpočtu, požiadavky jednotlivých  komisií mestského zastupiteľstva,  predpokladaná výška výdavkov do konca roka a v neposlednom rade zmluvné vzťahy s dodávateľmi tovarov a služieb. Materiál bol predložený na rokovanie MsZ 26.10.2017.  Uznesenie č. 8/2017 – V MsZ odporučilo pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa vychádzajúci z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2018.

Na novembrové zasadnutie MsZ predkladáme návrh rozpočtu spracovaný na základe uznesení MsZ č. 7/2017 -XIII  a č. 8/2017 - V doplnený o skutočnosti, ktoré  v čase predkladania horeuvedených materiálov neboli známe.
V návrhu rozpočtu sú príjmy členené na bežné, kapitálové a finančné operácie zoradené
v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Výdavky sú začlenené v 15-tich programoch, ktoré sú rozdelené na podprogramy a prvky.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 592 300 EUR,  kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 3 415 000 EUR. Prebytok bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií  (vo výške 2 822 700 EUR) bude použitý na vykrytie schodku  kapitálového rozpočtu.  Návrh rozpočtu po zohľadnení finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh  rozpočtu zostavený  na obdobie troch rokov, pričom prvý rok je záväzný, ďalšie dva roky sú nezáväzné,  tiež je dodržaná povinnosť uvádzať v  návrhu rozpočtu  skutočné plnenie za roky 2015 a 2016, rozpočet na rok 2017 a očakávanú skutočnosť roku 2017.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ďalej ukladá samosprávam povinnosť stanoviť za jednotlivé programy rozpočtu zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Z dôvodu lepšej prehľadnosti návrhu rozpočtu boli tieto zaradené ako samostatná časť návrhu rozpočtu na rok 2018.

OBSAH :
A. Textová časť materiálu
1) Východiská rozpočtu mesta na rok 2018
a) Úverová zaťaženosť mesta
b) Rozpracovanosť investičných aktivít

2) Priority a výhľad rozpočtu mesta na roky 2018-2020
3) Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2018
4) Návrh výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2018
5) Merateľné ukazovatele

B. Prílohy

Tabuľka č. 1 Návrh rozpočtu príjmov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Tabuľka č. 2 Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Tabuľka č. 3 Sumár príjmov a výdavkov na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Tabuľka č. 4 Investície 2018 – 2020
Tabuľka č. 5 Zdroje krytia výdavkov
Tabuľka č. 6 Návrh rozpočtu na rok 2018 v programe 9. Vzdelávanie

Prílohy