Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:08  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:09  //  zobrazené: 398

Rozhodnutie vo veci konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Polyfunkčný bytový dom City Park II“ v rozsahu

číslo: I45/2023

Požadované informácie:

 

  1. Rozhodnutie vo veci konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Polyfunkčný bytový dom City Park II“ v rozsahu:

SO 01 Hlavný objekt

SO 02 Prípojka a vonkajšie rozvody vody

SO 03 Prípojka a vonkajšie rozvody kanalizácie

SO 03.1 Prípojka a vonkajšie rozvody splaškovej kanalizácie

SO 06 Drobná architektúra

SO 07 Terénne a sadovnícke úpravy

(ďalej len "stavba") na Ul. Feketeházyho v Šali, podanej dňa 01.08.2022 spoločnosťou KIARA, s. r. o., Šafárikova ul. 429, 924 01 Galanta, IČO: 36 353 639 (ďalej „stavebník“), na pozemkoch register "C" parc. č. 2009/1, 2009/3 a 2091/25 v kat. území Šaľa, (druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria a záhrada) vo vlastníctve a nájme stavebníka, za účelom výstavby polyfunkčného bytového domu.

  1. Dokument starostlivosti o dreviny spolu so zoznamom pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu resp. realizáciu verejnej zelene.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Stavebný úrad Vám k prvému bodu Vašej žiadosti nevie poskytnúť uvedené informácie vzhľadom na to, že na základe výzvy Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra zo dňa 24. 07. 2023 bol dňa 25. 07. 2023 úplný žurnalizovaný spisový materiál spis č. 616/2023, (pôvodné číslo: 3130/2022) „Polyfunkčný bytový dom City Park II“ na Ul. Feketeházyho v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2009/1, 2009/3 a 2091/25 v kat. území Šaľa, pre stavebníka KIARA s. r. o., Šafárikova ul. 429, 924 01 Galanta, IČO: 36 353 639 zaslaný na odvolací orgán - Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra.
  2. Mesto Šaľa nemá vypracovaný dokument starostlivosti o dreviny.

Zoznam pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu podľa územného plánu: ulica Čsl. armády, ulica 8. mája, ulica Jarmočná, ul. SNP vedľa Domu kultúry, vnútroblok SNP, Horná, Vajanského, Nešporova.

 

 

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie mesta Šaľa (v bode 1. žiadosti).

 

 

Postúpenie žiadosti (o poskytnutie informácie k bodu 1.) v zmysle § 15 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Prílohy

Rozhodnutie k 45

(pdf - 223.02 kB)
Postúpenie žiadosti

(pdf - 119.31 kB)