Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 12.12.2022 - 15:41  //  aktualizácia: 12.12.2022 - 15:42  //  zobrazené: 872

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Šaľa za rok 2021 nenašla, týmto Vás žiadam o zverejnenie údajov.“

číslo: I59/2022

Požadované informácie citujeme:

„Dobrý deň, podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Keďže som Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Šaľa za rok 2021 nenašla, týmto Vás žiadam o zverejnenie údajov.“

Sprístupnené informácie:

  1. Mesto Šaľa má od mesiaca marec 2022 na úradnej tabuli mesta zverejnený výkaz „Množstvá odpadov v tonách a úroveň vytriedenia v roku 2021 v Šali“ (zasielame v prílohe vo forme Portable Document Format (.pdf) – 1 strana A3).
  2. Údaje zo štatistického výkazu ŽP 6-01 za rok 2021 má mesto Šaľa zverejnené na svojej stránke www.sala.sk link https://sala.sk/data/component_file/100/50/f4827.pdf

Prílohy