Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.06.2019 - 14:52  //  aktualizácia: 17.06.2019 - 14:52  //  zobrazené: 2368

Relax obytný park “ Šaľa, m. č. Veča

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa  § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ) posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 08.04.2019 podala

Spoločnosť GP Omega s.r.o, so sídlom ul. Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť RiFo s.r.o., so sídlom ul. Záhranícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759

 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

 

„ Relax obytný park “ Šaľa, m. č. Veča

 

(ďalej len "stavba") na ul. Fr. Kráľa v Šali m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3198/130, 3198/131 a 3198/132, druh pozemku orná pôda vo vlastníctve Ede Kurucza a napojenia na inžinierske siete a komunikáciu na pozemku parc. č. 3198/8 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Mesta Šaľa v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:

 • 22 rodinných domov v radovej zástavbe, ktorá je rozdelená na dve časti,
 • prvú časť tvorí 10 rodinných domov:
 • pôdorysný tvar domu je obdĺžnikový max. rozmerov 7,95 x 10,42 m, okrajové rodinné domy  max. rozmerov 8,06 x 10,42 m,
 • objekt bude dvojpodlažný, murovaný s plochou strechou,
 • súčasťou domu bude spevnená plocha na státie dvoch osobných automobilov,
 • každý rodinný dom bude mať samostatný uzavretý oplotený dvor rozmerov 7,95 x 6,90 m od terasy
 • druhú časť tvorí 12 rodinných domov:
 • pôdorysný tvar domu bude obdĺžnikový s max. rozmerov 7,95 x 13,42 m, okrajové rodinné domy max. rozmerov 8,06 x 13,42 m,
 • objekt bude dvojpodlažný, murovaný s plochou strechou,
 • súčasťou každého rodinného domu bude garáž a samostatný uzavretý oplotený dvor rozmerov 7,95 x 7,80 m,

 

SO 2.00 Miestna obslužná komunikácia a chodníky

 • chodník pre peších pozdĺž MK Fr. Kráľa a miestna obslužná komunikácia smerom k hrádzi,
 • chodníky budú funkčnej triedy D3, šírky 2,00 m, dĺžky 0,208 222 km  s vytvorením vjazdov na cesty od pozemkov rodinných domov,
 • miestna obslužná komunikácia bude funkčnej triedy C3, kategórie MO 6,5/30, dĺžky 0,057 000 km s jednostranným chodníkom šírky 2,00 m a obojstranným zeleným pásom šírky 2,25 m a 1,75 m,
 • navrhovaná šírka uličného priestoru je 11,50 m,
 • napojenie na nadradenú cestnú sieť je navrhnuté vytvorením jednostrannej stykovej križovatky na miestnu komunikáciu Fraňa Kráľa, vo vzdialenosti 85m a 100m od najbližších križovatiek,
 • súčasťou stavby je vytvorenie dvoch priechodov pre peších cez MK Fr. Kráľa z navrhovaných chodníkov,

 

SO 3.00 Rozšírenie verejného vodovodu

 • rozšírená časť vodovodu bude napojená na verejný vodovod vedený v telese komunikácie,
 • požiarny vodovod – jeden nadzemný hydrantový navijak DN80,

 

SO 4.00 Rozšírenie verejnej kanalizácie

 • rozšírená časť verejnej kanalizácie bude napojená na betónovú verejnú kanalizáciu,
 • na navrhovanej kanalizácii budú osadené revízne šachty,

 

SO 5.00 Dažďová kanalizácia

 • dažďové vody budú odvádzané do vsakovacieho systému cez odlučovač ropných látok,

 

SO 6.01 VN prekládka

 • vzdušné VN vedenie je nutné premiestniť, aby bola možná výstavba,
 • súčasťou VN prekládky je smyčkové napojenie navrhovanej trafostanice a jej prerušenie vo VN rozvádzači TS,
 • zostup zo vzdušného vedenia do zeme sa uskutoční na mrežovom stožiari č. 15 a vyzbrojí s úsekovým odpínačom a prepätovou ochranou,
 • prekládka sa ukončí s naspojkovaním na exist. VN káblovú podzemnú prípojku trafostanice,

 

SO 6.02 Podzemná VN prípojka

 • pripojenie novo navrhovanej transformačnej stanice na sieť energetiky sa zrealizuje preložením exist. vzdušnej VN prípojky do zeme na kraj pozemku, s zaústenou smyčkou do navrhovaného TS.
 • prípojka pre novú transformačnú stanicu sa zrealizuje zemným káblom, dĺžka trasy 407 m,

 

 

SO 7.00 Trafostanica

 • po vybudovaní novej kioskovej transformačnej stanice 2 x 630 kVA, napojení na VN vedenia č. 205-1043 v úseku medzi TS 0834-312 a PB. Č. 15. z TS budú vyvedené káblové NN rozvody do vyššie uvedenej lokality,
 • bude riešená ako prefabrikovaný box zostavený z troch častí – káblový priestor, skelet a strecha, kde do každej časti je samostatný vstup

 

SO 8.00 Verejné elektrické distribučné NN rozvody a podzemné NN prípojky

 • NN rozvody budú vyhotovené zemnými káblami,
 • rozvádzače RE pre jednotlivé objekty budú umiestnené na verejne prístupnom mieste,
 • rozpojovacie istiace skrine SR budú umiestnené v zeleni,
 • káble budú uložené v spoločnej ryhe 40-60 cm do pieskového lôžka a budú chránené proti mechanickému poškodeniu betónovými dlaždicami resp. tehlami,

 

SO 9.00 Verejné osvetlenie

 • vedľa navrhovanej trafostanice sa osadí rozvádzač RVO, ktorý bude zabezpečovať napojenie a istenie svetelných obvodov pre verejné osvetlenie,
 • obytný park bude osvetlený pomocou LED svietidiel, ktoré budú umiestnené na výložníkových stožiaroch,

 

SO 10.00 Parkové a sadové úpravy

 • riešia úpravu voľných plôch kombináciou zatrávnenia a výsadby vysokej a nízkej zelene.

 

SO 11.00 Rozšírenie optickej siete a prípojky

 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom.

 

Spôsob nového využívania územia a podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby.

 • novostavba 22 rodinných domov v radovej zástavbe a odstavných plôch, ktoré sa priamo napájajú na miestnu obslužnú komunikáciu ulice Fr. Kráľa,
 • radová zástavba bude rozdelená hmotovo na dve časti:
 • prvom časti sa nachádza 10 rodinný dom (typ B) a v druhom 12 (typ A). Hlavné zástavby sú radené v spravidla v jednom rade pozdĺž jestvujúcej miestnej obslužnej komunikácie v smere západ - východ. Radenie vychádza zo zásadných požiadaviek stavebného zákona, ako aj s tendencie minimalizovania potrebných parciel (v tomto prípade zhruba od 2,5 do 3,5á). Základné parcely majú rozmer od cca 7,95-11,00m x 29,75-36,00m. Osadenie domov od uličnej čiary je riešená v závislosti od hĺbky parciel a zakrivenie ulici Fraňa Kráľa, spravidla cca. 13,0 a 14,5m od osi príslušnej komunikácii.
 • súčasťou plánovanej výstavby budú aj odstavné plochy pre parkovanie osobných automobilov, návrh chodníka pre peších na strane výstavby rodinných domov a návrh miestnej obslužnej komunikácie smerom k hrádzi, ktorá výhľadovo bude tvoriť dopravné prepojenie s účelovou komunikáciou pozdĺž ochrannej hrádze Váhu.

 

Základné bilancie stavby:

Stavebný pozemok - parcela č. 3198/130, 3198/131, 3198/132, k.ú. Šaľa

- celková plocha riešených pozemkov: 21 241 m2

- celková plocha navrhovaného územia: 7 350,90 m2

- navrhované územie v percentách: 34,60%

- zastavaná plocha objektami: 3 260,25 m²

   (SO 1.01 - SO 1.22, SO 2.00)

- ostatné spevnené plochy: 934,15 m²

- plocha zelene: 3 156,50 m²

- IZP (index zastavanosti): 44,35 %

- percento zelene: 42,94%

- percento spevnených plôch: 12,71%

 

Rodinný dom_TYP – A  12ks

rodinné domy v radovom zástavbe

- zastavaná plocha : 109,87 m2

- maximálna výška objektu: 6,80 m

- podlažnosť: 2

- počet parkovacích stojísk 1+1 (garáž + parkovacia plocha na pozemku)

- celkové rozmery (š. x dĺ. x v.): 7,95 m x 13,42 m x 6,80 m

 

Rodinný dom_TYP – B  10ks

rodinné domy v radovom zástavbe

- zastavaná plocha : 89,98 m2

- maximálna výška objektu: 6,80 m

- podlažnosť: 2

- počet parkovacích stojísk 2 (parkovacie plochy na pozemku)

- celkové rozmery (š. x dĺ. x v.): 7,95 m x 10,42 m x 6,80 m

 

Navrhované spevnené plochy radových rodinných domov

- parkovacie plochy spolu pre všetkých domov: 614,08 m2

spevnená zámková dlažba

- chodníky spolu pre všetkých domov: 320,07 m2

 

Navrhovaná miestna obslužná komunikácia a chodníky

- dvojpruhová komunikácia - asfaltovaná plocha : 366,20 m2

- verejné chodníky - spevnená zámková dlažba : 535,09 m2

- príjazdové plochy na pozemky - spevnená zámková dlažba : 140,64 m2

 

 1.  Napojenie na inžinierske siete:

Vodovodná a kanalizačná prípojka radových rodinných domov budú napájané zo strany ulici Fraňa Kráľa (severná strana pozemku). Elektrické podzemné NN prípojky rodinných domov budú pripojené k novovybudovanej elektrickej distribučnej sieti.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Nitra

 Reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

 Krajský pamiatkový úrad vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu.

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2019/11531-2/32258/GRO zo dňa 25.04.2019.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

 • Súhlasí s návrhom na vydanie územného rozhodnutia.
 • Dodržať všetky podmienky záväzného stanoviska č. HZP/A/2019/01271 zo dňa 11.04.2019.

 

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 • Súhlasí s návrhom na vydanie územného rozhodnutia.
 • Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-031/2019 zo dňa 23.04.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Počas výstavby zabezpečiť rešpektovanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov.

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vnikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

 Upozorňujeme investora, že pri odberaní odpadového dreva na spotrebu občanom, je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 97 ods. 1 písm. n) v zmysle zákona o odpadoch – ale len pre svojich zamestnancov.

 Upozorňujeme investora na § 13 písm. a) zákona o odpadoch – zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch.

 Pri odpade katal. Č. 17 05 06 nesúhlasíme, aby prebytočná výkopová zemina bola použitá na rekultiváciu miestnej neriadenej skládky TKO. V zmysle zákona o odpadoch, je možné zeminu využiť na terénne úpravy v mieste jej vzniku. V opačnom prípade treba so zeminou nakladať ako s odpadom a postupovať v zmysle zákona o odpadoch, odovzdať ju na skládku odpadov.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, ktoré budú brániť vo výstavbe je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od mesta Šaľa.

 Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

 SO 3.00,  SO 4.00a  SO 5.00 sú vodné stavby, ktoré povoľuje tunajší špeciálny stavebný úrad.

 Stavebník musí požiadať tunajší úrad o osobitné užívanie vôd – o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa §21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a ku žiadosti priloží kladný hydrogeologický posudok.

 Pred vydaním stavebného povolenia všeobecným stavebným úradom na SO 7.00 Trafostanica musí stavebník požiadať štátnu vodnú správu OÚ Šaľa o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

 V ďalšom stupni povoľovania požadujeme predložiť projektovú dokumentáciu na vyjadrenie.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/003964-2 zo dňa 12.04.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/003967-2 zo dňa 15.04.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/004113-2 zo dňa 17.04.2019.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2019/004047-2 zo dňa 24.04.2019.

 

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-SA-PLO-2019/003489-2 zo dňa 03.04.2019.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava:

 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

 Vyjadrenie č. ASM-40-821/2019 zo dňa 16.04.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/003999-2 zo dňa 10.04.2019.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Galanta

Vyjadrenie vodovod:

 Navrhovaný verejný vodovod HDPE DN 100 žiadame navrhnúť s napojením na verejný vodovod PVC DN 100.

 Za napojením na verejný vodovod požadujeme navrhnúť uzáver so zemnou súpravou a centrálnu vodomernú šachtu s centrálnym vodomerom na meranie množstva odobratej vody pre celú obytnú zónu.

 Na konci vetvy navrhovaného verejného vodovodu žiadame navrhnúť koncový hydrant. V mieste odbočenia vetvy vodovodu žiadame navrhnúť uzáver so zemnou súpravou.

 Verejný vodovod žiadame navrhnúť z rúr HPDE 100 PN 10 DN 100, prípadne DN 80.

 Vodovodné prípojky a vodomerné šachty žiadame projektovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

 Na jednotlivých vodovodných prípojkách žiadame za navŕtavacím pásom navrhnúť aj uzáver so zemnou súpravou.

 Všetky vodovodné prípojky navrhnúť s ukončením s uzáverom na hranici pozemku tak, aby vodomerná šachta mohla byť osadená maximálne 1 m za uličnou hranicou pozemku.

 Vodomery na vodovodných prípojkách musia vyhovovať podmienkam zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii v platnom znení.

Vyjadrenie kanalizácia:

 Dimenzia, materiál a druh kanalizačne prípojky: navrhovaná PVC DN 315 SN 10, s napojením na existujúcu verejnú kanalizáciu BT DN 800.

 Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch z rodinných domov, z navrhovanej komunikácie) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 31319/2019 zo dňa 02.05.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Pokrytie bilančných nárokov odberu elektrickej energie pre plánovanú výstavbu žiadame riešiť novou kioskovou trafostanicou s dvoma 630 kVA transformátormi.

 NN rozvody žiadame riešiť vyvedením výkonu dvomi podzemnými káblami typu NAYY-J 4x240 mm2

 Do nových káblových vedení treba zaslučkovať podľa potreby nové plastové pilierové skine SR, z ktorých budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých rodinných domov zapojených do lúča.

 V rámci preložky žiadame riešiť prekládku VNV 205-1043 od podperného bodu č. 15 po podperný bod č. 20 a demontáž jestvujúceho vzdušného vedenia.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 37023/2019 zo dňa 20.05.2019.

 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

 • Pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky .
 • Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 • Dodržať ostatné podmienky tohto vyjadrenia č. TD/NS/0448/2019/Ka zo dňa 12.04.2019.

 

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava

 Parc. č. 3198/130, 3198/131a 3198/132 sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP Hájske – Sládečkovce VII.“ (ev. č. 5206 198) v správe Hydromeliorácie, š.p.. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1991 s s celkovou výmerou 1 211 ha. Na parcelách 3198/130, 3198/131a 3198/132 sa podzemný  rozvod závlahovej vody nenachádza.

 Vyjadrenie č. 676-2/120/2019 zo dňa 05.02.2019

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

 Ochranné pásmo ĽOH Váhu je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke do 10 m od vzdušnej päty hrádze, ktoré požaduje dodržať. Narušenie terénu v rámci ochranného pásma budeme požadovať uviesť do pôvodného stavu a zeminu zhutniť na prirodzenú objemovú hmotnosť.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CS SPV OZ PN 3754/2019/3, CZ 14904/210/2019 zo dňa 30.04.2019

 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 V predmetnej časti dotknutých pozemkov parc. č. 3198/130, 3198/131 a 3198/132 sa nenachádzajú teplovodné rozvody. S umiestnením stavby súhlasíme bez pripomienok.

 Vyjadrenie č. /2019/ZC zo dňa 12.04.2019.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 Na definovanom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti.

 Dodržať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 30.01.2019 pod č. 6611902624.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Piešťany

 V dotknutom území dôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-1597/2019 zo dňa 04.06.2019.

 

CableNet, s.r.o.

 V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné rozvody v správe spoločnosti CableNet, s.r.o..

 Vyjadrenie zo dňa 04.04.2019.

 

 

SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Na definovanom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. Sb 2194163 zo dňa 23.04.2019.

 

Wisper s.r.o., Nové Zámky

 Na dotknutom území sa nenachádzajú rozvody optickej siete spoločnosti Wisper s.r.o.

 Vyjadrenie zo dňa 30.04.2019.

 

Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

 K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. príde a v záujmovom území sa nachádzajú.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. VYJ 076/19ex zo dňa 12.04.2019.

 

 

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 • Mesto Šaľa súhlasí za nasledovných podmienok:
 • napojenie na jestvujúce inžinierske siete nachádzajúce sa v miestnej komunikácii v časti, kde je to možné, realizovať pretláčaním (otvorené výkopy minimalizovať),
 • dotknutý pozemok vo vlastníctve mesta je potrebné dať po realizácii stavby do pôvodného stavu (po rozkopávkach – v zeleni, MK a chodníku)
 • po realizácii stavby doručiť na oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa, geometrický plán skutočného zamerania stavby za účelom zariadenia vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta Šaľa v prospech vlastníka IS (zriadenie vecného beremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní)
 • Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 10112/2019/OSMaZM/703 zo dňa 29.04.2019.

 

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 • Mesto Šaľa súhlasí za nasledovných podmienok:
 • Navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou ÚPN mesta Šaľa, vzhľadom na rôzne funkčné využitie na rozhraní jednotlivých územných častí v danej lokalite, v súlade s ÚPN mesta Šaľa a ich blízky kontakt, je potrebné zohľadniť, aby sa rôzne funkcie vzájomne negatívne neovplyvňovali a neobmedzovali prevádzkou a prechádzalo sa tak prípadným kolíziám v budúcnosti.
 • Na základe hore uvedeného odporúčame doplniť oddeľujúcu zeleň medzi obytnou zónou a existujúcim objektom technickej vybavenosti (prečerpávacia stanica odpadových vôd).
 • Po ukončení stavebných prác napojenia na IS a miestnu komunikáciu na pozemkoch vo vlastníctve mesta, mesto žiada, aby stavebník uviedol dotknuté objekty do pôvodného stavu s odbornou starostlivosťou.
 • Dodržať všetky podmienky stanoviska č. 9868/2019/OSaKČ/2316 zo dňa 24.04.2019.

 

Ďalšie podmienky:

 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45 ods. 1, 2 a 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s ust. § 43, 43a - i) a nasledujúcich a § 47 – 53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR            č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do PD pre ďalší stupeň ( projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia ).

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník požiada tunajší stavebný úrad o vydanie záväzného stanoviska v zmysle § 140b stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady na povolenie dopravnej a vodnej stavby, súvisiacich s hlavnou stavbou.

 Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude aj projekt organizácie výstavby, usporiadania staveniska a projekt organizácie dopravy počas výstavby vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním.

Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 2.00 – Miestna obslužná komunikácia a chodníky, bude predmetom samostatného stavebného  povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre cestné stavby – Mesto Šaľa.

Stavebné povolenie na stavebný objekty SO 3.00 – Rozšírenie verejného vodovodu, SO 4.00 – Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO 5.00 Dažďová kanalizácia budú predmetom samostatného stavebného  povolenia vydávaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby - Okresným úradom v Šali, Odborom starostlivosti o životné prostredie.

 

Účastníci konania:

GP Omega s.r.o, Ede Kurucz, Mesto Šaľa, Roľnícke družstvo, Mgr. Vlastislav Svoboda, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Mária Bugáňová, Tatiana Poláková

 

V územnom konaní námietky účastníkov konania neboli vznesené.

 

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí  dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

 

Odôvodnenie:

Dňa 08.04.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby.

 

Stavebný úrad oznámil dňa 25.04.2019 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na  deň 23.05.2019.

 

V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak na ne neprihliadne. V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona stanovil stavebný úrad rovnakú lehotu na uplatnenie stanovísk aj dotknutým orgánom. Zároveň oznámil, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a upozornil, že podľa § 42 ods.4 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Stanoviská oznámili:

Krajský pamiatkový úrad Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava:

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Galanta

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Piešťany

CableNet, s.r.o.

SALAMON INTERNET, s.r.o.

Wisper s.r.o., Nové Zámky

Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

Mesto Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 

 

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom.

 

Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným  technickým požiadavkám na výstavbu a  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.. To potvrdili aj kladné stanoviská orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

 

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto stanoviskám  neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie.

 

Stavebný úrad prihliadal na všetky skutočnosti a predložené dôkazy. Riadne ich vyhodnotil a na ich podklade rozhodol. Prihliadal aj na doklady, preukazujúce vlastnícke práva ako aj na iné podklady, preukazujúce dôležité skutočnosti pre riadne posúdenie veci a následné rozhodnutie vo veci.

 

Stavebný úrad vyhodnotil stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií, komplexne posúdil vplyv stavby na okolie, dbal na ochranu práv navrhovateľa stavať ako aj na zachovanie pohody bývania a možnosti optimálneho využitia susedných pozemkov.

 

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávneným projektantom, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, záväzné stanoviská dotknutých orgánov, vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

 

 

Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 1)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 08.04.2019.

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Ede Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
 2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 3. Roľnícke družstvo, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 4. Mgr. Vlastislav Svoboda, Nitrianska 1530/73, 927 05 Šaľa
 5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
 6. Mária Bugáňová, 013 04 Stráža č. 151
 7. Tatiana Poláková, Stromová 2673/21, 831 01 Bratislava

 

dotknuté orgány

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 3. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 4. Slov. vodohosp. Podnik, š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa
 5. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
 6.    MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 7.    MV SR, OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 10. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 12. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 13. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 14. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 15. HEIZER OPTIK s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 16. Wisper s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
 17. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra
 19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
 20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava
 21. SPP-distibúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
 22. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 23. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 24. Msú v Šali, referát investičních činností
 25. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 

ostatní

 1.  Ing. arch. Ján Kováč, Nový sad 715/8, 930 25 Vrakúň

 

na vedomie

 1. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 •   k spisu

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Relax obytný park

(pdf - 537.41 kB)