Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.03.2017 - 08:22  //  aktualizácia: 17.03.2017 - 08:24  //  zobrazené: 1514

„Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

MENERT-THERM s.r.o, IČO: 31 420 991, Hlboká 3, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") dňa 15.03.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Stavba obsahuje:

 • stavebné úpravy vonkajších rozvodov a vstupov ÚK a TÚV do objektov na okruhu biomasovej kotolne „Kukučínova 6“,

 • rekonštrukcia spočíva obnovením pôvodných teplovodov za nové predizolované potrubie,

 • celková dĺžka rekonštruovaných teplovodných kanálov je cca 950 m.

   

  Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona               č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona     

   

   

  u p ú š ť a 

   

   

  od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania.

   

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín.

(Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

   

   

  Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

  Doručí sa:

  účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Karol Petrovič – ALPE, Budovateľská 544/22, 927 01 Šaľa
 3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 807, 809, 810, 818/2, 818/1, 878, 874, 871, 868, 852/1, 865, 861/1, 861/14, 861/12, 879, 928/1, 922/1, 917, 918, 920, 915/1, 888/1, 873, 924, 867, 861/13, 876, 872, 856/2, 856/1, 856/3, 864, 858, 866, 880/1, 877, 891, 870, 869, 875, 824/1, 862,859, 927, 926, 919 v kat. území Šaľa a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov

 

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
 2. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
 4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 5. OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

 1. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
 2. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
 3. Michlovsky spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 4. Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 5. MeT Šaľa spol. s.r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
 6. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 7. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 8. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 9. MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

 na vedomie

            MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

 • k spisu

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                      na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

   

Prílohy

rekonštr. teplovodu kuk.

(pdf - 309.58 kB)