Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2023 - 16:41  //  aktualizácia: 06.11.2023 - 16:43  //  zobrazené: 908

Pracovná pozícia - riaditeľ Centra voľného času Tip Top, ul. M. R. Štefánika 12, Šaľa

Mesto Šaľa

zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta, v zmysle zákona        č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme               v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie

 

funkcie riaditeľa v

 

Centre voľného času Tip Top,  ul. M. R. Štefánika 12, Šaľa

 

  

            Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ustanovuje kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný druh a typ školy a podľa  vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

            Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • občianska bezúhonnosť,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka a práce s počítačom vítaná.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • doklad o pedagogickej praxi,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (rozsah 5 - 7 strán),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania  v zmysle zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Uchádzači doručia požadované doklady v obálke s označením

„Výberové konanie – Centrum voľného času Tip Top, M. R. Štefánika 12, Šaľa”  -

NEOTVÁRAŤ

poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

 

najneskôr do 30. novembra  2023 do 14.00 hod.
 

 

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa

 

Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy.

 

 

 

 

Šaľa 02. 11. 2023                                                                       

 

 

                                                                                                

Mgr. Jozef Belický v.r.
primátor