Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.12.2016 - 10:04  //  aktualizácia: 22.12.2016 - 10:06  //  zobrazené: 2709

Ponuka na odpredaj motorového vozidla Škoda Fábia

MESTO ŠAĽA

Námestie Sv. Trojice 7, 927 15
zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere priameho predaja hnuteľného majetku mesta s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk

Predmet predaja: osobné motorové vozidlo Škoda Fábia I 1.4i, rok výroby 2003, zdvihový objem valcov motora 1390 cm3. Ide o ojazdené motorové vozidlo so štandardnou výbavou daného typu, rezerva na oceľovom disku plnohodnotná, ABS+MSR+Dual Rate, airbag vodiča s napínačmi pásov a airbag spolujazdca, imobilizér, ISOFIX, ťažné zariadenie. Obhliadku je možné dohodnúť si na nižšie uvedenom telef. čísle, príp. emailom.

Kritéria cenovej ponuky: 
 1.  ponúknutá cena musí byť minimálne vo výške 518,00 Eur
 2. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti voči mestu Šaľa, štátu, daňovému úradu a poisťovniam

Termín predkladania cenových ponúk: do 20. januára 2017, do 13.00 hod.

Otváranie obálok:   23. január 2017 o 10.00 hod.

Spôsob doručenia cenových ponúk:
1.  cenová ponuka musí byť podaná v písomnej forme a doručená v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka na odkúpenie MV Škoda Fabia SA-X-011“ a s uvedením adresy záujemcu
2.  cenovú ponuku je možné zaslať na adresu: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, resp. osobne predložiť na MsÚ, kanc. č. 303 do uvedeného termínu, t. j. do 20. januára 2017 do 13.00 hod.
3.  cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia
4.  vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky cenové ponuky. 
  
Zverejnené: 22. december 2016
Tento zámer predaja hnuteľného majetku mesta s požiadavkou predkladania cenových ponúk schválil primátor mesta v zmysle § 4 ods. 2 písm. b)  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa.

Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81 – 3
 Drahomíra Fábiková,  kl.109, e-mail: fabikova@sala.sk
 Ľuboš Jaroš, kl.125, e-mail: jaros@sala.sk