Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 13.07.2018 - 08:45  //  aktualizácia: 13.07.2018 - 08:46  //  zobrazené: 1477

Pomaly pred rokom bola časť trafostanice v priestoroch bývalého mlyna vyhlásená za národnú technickú pamiatku

predkladateľ: Mgr. Július Morávek

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018, ktoré sa konalo dňa 28. júna 2018

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018,
ste predniesli interpelácie v znení:

 

 1. „Pomaly pred rokom bola časť trafostanice v priestoroch bývalého mlyna vyhlásená za národnú technickú pamiatku; v krátkom čase po zverejnení tohto výsledku rokovania sme upozorňovali na to, že na tej budove je reklama, že budova nie je opatrená označením,
  že je to kultúrno technická pamiatka a ten stav pretrváva aj teraz; komisia kultúry a cestovného ruchu prerokovávala tento problém a odporúčame riešenie, ale aj novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o pamätihodnostiach, pretože v ňom je už veľa nepresností, neúplností a situácia reálna je dnes iná ako je vo všeobecne záväznom nariadení uvedené; čiže tu by sme poprosili o zjednanie nápravy, aby aj verejnosť vedela, že je to kultúrna pamiatka a tá reklama, ktorá je tam uvedená z tej reklamnej agentúry, aby odtiaľ bola odstránená,
 2. Nový domov dôchodcov, tam sú terasy na jednotlivých pavilónoch, poprosili ma viacerí ubytovaní z domova dôchodcov, že tie terasy sú v podstate nefunkčné, že to praská, čo mi potvrdila dnes p. riaditeľka; aké bude riešenie tejto situácie, či sa to dá ešte v rámci reklamácie, alebo podobne riešiť, pretože nie, že zakázaný je tam vstup, ale neodporúča sa, aby tam ľudia na tie terasy chodili.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Podľa informácie krajského pamiatkového úradu, ak tam reklama bola umiestnená pred alebo v čase vyhlásenia za technickú pamiatku, nie je možné začať konanie z ich strany o odstránení reklamy. Ak bude reklama zmenená po vyhlásení za technickú pamiatku začne krajský pamiatkový úrad konanie voči vlastníkovi stavby. Označenie stavby
  o technickej pamiatke je povinný zabezpečiť vlastník stavby.
 2. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta pripraví novelu všeobecne záväzného nariadenia o pamätihodnostiach.

 3. V prílohe zasielame písomné stanovisko PhDr. Janky Hušvétyovej, riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa.

   

   

  S pozdravom

   

   

   

   

    Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

   

   

   

  Vypracoval:

  JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta