Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 11.10.2019 - 13:23  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 13:30  //  zobrazené: 2374

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

                                     

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Názov národného projektu:

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska

 

 

 

Zameranie národného projektu:

je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

 

 

 

 

 

Cieľ národného projektu:

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Operačný program:

Operačný program kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z:

Kohézneho fondu

Užívateľ:

Mesto Šaľa

Poskytovateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia, ako prijímateľ národného projektu

 

Zmluva:

Zmluva o poskytnutí podpory 407/2019 zo dňa 17.7.2019 nadobudla účinnosť 25.7.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4122832&l=sk

 

Účel podpory:

Podpora poskytnutá za účelom budovania a obnovy zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni a to prostredníctvom realizácie vegetačných úprav

 

Začiatok realizácie aktivít projektu:

07/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu:

12/2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:

16 458,55 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR:

16 458,55 EUR

Vlastné zdroje užívateľa:

0 EUR

 

Rozsah v mieste užívateľa:

Na

parcelách

C-KN:1611/121,

1611/1,

1678/3,

3200/2,

3080/11

bude vysadených 96 ks stromov:

Dub letný (Quercus robur) - 24 ks,

Hrab obyčajný (Carpinus betulus) - 16 ks, Javor mliečny (Acer platanoides) - 25 ks, Borovica lesná (Pinus sylvestris) - 23 ks, Lipa malolistá (Tilia cordata) - 8 ks.

 

 

 

Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia:

 

„Investícia do Vašej budúcnosti.“

 

Viac informácií o národnom projekte nájdete na www.zeleneobce.sk .

Prílohy