Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2021 - 13:41  //  aktualizácia: 11.05.2021 - 13:42  //  zobrazené: 1314

Ohľadom pozemkov nachádzajúcich sa na katastrálnom území Šaľa, obec Šaľa.

číslo: I22/2021

Požadované informácie: ohľadom pozemkov nachádzajúcich sa na katastrálnom území Šaľa, obec Šaľa. Ide o pozemky nachádzajúce sa na parcelných číslach 2398 a 2399.  Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. 

Akým spôsobom je možné tieto pozemky na základe územného plánu mesta Šaľa využívať?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Dotknutá lokalita a parcely č. 2398, 2399 Reg. C KN, sa nachádzajú v Priestorovo-funkčnom(PF) Celku Šaľa, PF Časti Západná os. Uvádzame výpis hlavných regulačných podmienok, vyplývajúcich zo záväznej časti platného Územného plánu (ÚPN) mesta Šaľa. (Kompletné znenie ÚPN je uvedené na webovej stránke mesta Šaľa.)

Z hľadiska regulácie je definované prevažujúce funkčné využívanie na „vyššiu vybavenosť, základnú vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba“. 

Z hľadiska regulácie podmienok prevažujúceho priestorového usporiadania je určená „voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.“

 

Nadobudla platnosť aktualizácia ÚPN mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7, kde bola doplnená a bližšie určená výšková regulácia zástavby v kontaktných územiach s rozdielnym regulatívom výšky, alebo rozdielnou výškou existujúcej  zástavby nasledovne: priamy kontakt jestvujúcej zástavby a novej zástavby pri zmene podlažnosti je prípustný zvýšením o jedno podlažie; podlažnosť vyššia ako o jedno podlažie je prípustná v primeranom odstupe pri dodržaní svetlotechnických predpisov a minimálnej odstupovej vzdialenosti 20m;

 

V zmysle ÚPN mesta Šaľa, pri každej novej výstavbe a podľa možností aj pri rekonštrukcii, musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku, resp. integrovaná v rámci objektu a dodržanie minimálneho ozelenenia.

Pri zásahu inou výstavbou do verejného dopravného vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých zariadení, ochranné pásma cestných komunikácií.

Pri zásahu inou výstavbou do verejného technického vybavenia je nevyhnutné rešpektovať všetky platné legislatívne limity (ochranné pásma) jednotlivých technických zariadení.

 

Podmienky zástavby vyplývajúce z ÚPN mesta Šaľa, sú súčasne determinované dodržaním príslušných platných legislatívnych a technických predpisov.

Novonavrhovanú zástavbu je potrebné umiestňovať tak, aby boli zachované primerané odstupy, nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu rôznych funkcií v danom území a zníženiu kvality obytného prostredia dotknutých nehnuteľností.

V prípade plánovaného investičného zámeru v uvedenej lokalite, odporúčame konzultovať zámer s  odbornými zložkami MsÚ Šaľa.

 

Kompletné znenie ÚPN mesta Šaľa, Zmeny a Doplnky č.7,  je zverejnené na web stránke mesta: https://www.sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta

 

 

 

Platné VZN 9/2020 – Záväzná časť  UPN mesta Šaľa

https://sala.sk/clanok/vzn-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-uzemnoplanovacej-dokumentacie-uzemny-plan-mesta-sala-v-zneni-zmien-a-doplnkov-c-1-7-a-energeticka-koncepcia-mesta-sala