Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:08  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:08  //  zobrazené: 388

Ohľadom dokumentácie stavby Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka v Močenku

číslo: I44/2023

Požadované informácie: ohľadom dokumentácie stavby Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka v Močenku.

 

 1. Ak považujete elektronické podanie za originál, príloha elektronického podania musela byť overená elektronickým podpisom. Kto prílohy overil?
 2. Podľa vyhlášky 453/2000 Z. z. § 8 ods. 2 bod b) – k žiadosti o stavebné povolenie sa prikladá projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach, ako bola táto podmienka naplnená? Ako stavebný úrad overil projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní?
 3. Statický posudok bol vypracovaný k vydaniu certifikátu výrobku /je na prvej strane účel posudku/ a nie do stavebného konania v Močenku, prečo ho stavebný úrad akceptoval.
 4. Podľa stavebného zákona § 59 odsek e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby je účastníkom stavebného konania, mne oznámenie nebolo doručené.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Stavebný úrad v Šali,  vydal dňa 10. júla 2023 stavebné povolenie pod číslom 32438/2023/SU/2128 na stavbu: „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka“ v obci Močenok, na základe žiadosti Obce Močenok o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Žiadosť o stavebné povolenie bola spolu s prílohami podaná elektronicky obcou Močenok, to znamená, že elektronický podpis patrí starostovi obce Močenok, PaedDr. Romanovi Urbánikovi.

 

 1. Projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk RODINKA je realizovaný v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie, poskytovateľom ktorej je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava.

      https://www.crz.gov.sk/zmluva/7184469/

 

Obec Močenok  v zmysle zmluvy reg. č. 11054/2022-M_ODPD, v zmysle článku III. „Práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii ihriska“,

 • bod 1: „Prijímateľ je povinný realizovať ihrisko v celom rozsahu a vylúčne v súlade s projektovou dokumentáciou poskytnutou Poskytovateľom.“
 • bod 2: „Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať prijímateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu vytvorenú na základe požiadaviek prijímateľa predložených v procese schvaľovania dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a v súlade s prijímateľom odsúhlaseným návrhom ihriska Projektová dokumentácia bude zo strany Poskytovateľa odovzdaná e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Prijímateľa.“
 • bod 4: „Poskytovateľ týmto udeľuje Prijímateľovi súhlas s použitím projektovej dokumentácie a jej obsahu v zmysle ustanovenia § 72 č. 185/2015
  Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, výlučne v rozsahu potrebnom na realizáciu ihriska na základe tejto zmluvy a poskytnutej projektovej dokumentácie.“

Stavebník osobne predložil vytlačenú projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach na overenie tunajším stavebným úradom.

 

 1. Projektovú dokumentáciu pripravovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, tak ako je uvedené v dotačnej zmluve. Obec Močenok bola zaviazaná akceptovať poskytnutú projektovú dokumentáciu. V tejto veci Vám doporučujeme obrátiť sa na  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava. Stavebný úrad v stavebnom konaní posudzoval stavbu detského ihriska, obsahom ktorého je umiestnenie drevených hracích prvkov (Vami staticky posúdených stavebných výrobkov). Keďže stavba „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka“ neobsahovala žiadny stavebný objekt, na ktorý by bolo potrebné statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie, stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil projektovú dokumentáciu ako vyhovujúcu a vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie.

 

 1. Oznámenie ako aj rozhodnutie sa doručovalo účastníkom konania verejnou vyhláškou, elektronicky bolo doručované generálnemu projektantovi stavby.