Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.07.2019 - 13:53  //  aktualizácia: 11.07.2019 - 13:58  //  zobrazené: 1178

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

predkladateľ: Bc. Dominika Jarošová

Bc. Dominika Jarošová

M. R. Štefánika 2130/75

927 01  Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                             Vybavuje/klapka                     Šaľa

            -                         14019/2019/OOaS/3317      Bc. Veronika Jarošová           09. 07. 2019

701 5961

 

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2019

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 06. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Dňa 17. 05. 2019 som bola ako poslankyňa MsZ za volebný obvod číslo 2 pozvaná nájomníkmi bytového domu na ulici Vávra Šrobára 9, 11 na stretnutie. Z tohto stretnutia vyplynulo niekoľko otázok. Chcela by som sa spýtať, či by sa v tomto bytovom dome na ulici Vávra Šrobára 9, 11 dala zriadiť spoločenská miestnosť v priestoroch bývalého skladu CO. Táto miestnosť by mohla slúžiť nájomníkom tohto bytového domu na stretnutia, rovnako ako je to aj v iných denných centrách v našom meste.   

 

 1. Chcela by som sa spýtať, či sa plánuje zatepľovanie bytového domu na ulici Vávra
  Šrobára 9, 11.

 

 1. Chcela by som poprosiť o osadenie dopravného zrkadla na mieste, kde sa križujú ulice
  M. R. Štefánika a Školská obojstranne z dôvodu nedostatočného výhľadu do križovatky z oboch smerov (aj z ulice M. R. Štefánika, na ktorej sídli CVČ, aj z druhej časti ulice
  M. R. Štefánika).

 

 1. Chcela by som poprosiť o opravu dosiek v CMZ za kaštieľom, pri fontáne. Tieto dosky sú uvoľnené a nakoľko sa tu denne pohybuje množstvo ľudí, a hlavne detí, môže ľahko dôjsť k úrazu.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta nemá rozpočtovaný dostatok finančných prostriedkov ani pre bežnú údržbu bytového fondu vo vlastníctve mesta Šaľa.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na opravu strechy na V. Šrobára. Termín realizácie je august 2019. Vašu požiadavku zaradíme do plánu na budúcoročný rozpočet.

 

 1. Zateplenie bytového domu na ul. V. Šrobára bolo plánované do rozpočtu na rok 2019,
  ale v schválenom rozpočte na tento rok nebola táto položka schválená. Aj pri príprave rozpočtu na budúci rok túto požiadavku opätovne zaradíme.
 2. Vašu žiadosť dáme na posúdenie dopravnému inžinierovi a v prípade jeho kladného vyjadrenia Vás bude osobne kontaktovať pracovník z referátu dopravy a technických činností o približnom dátume osadenia dopravného zariadenia.
 3. Mestský úrad zabezpečí opravu dosiek pri fontáne za kaštieľom

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia