Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 20.10.2000 - 12:34  //  aktualizácia: 07.03.2014 - 22:09  //  zobrazené: 4315

O udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území

číslo: 08/2000  |  dátum schválenia: 28.09.2000  |  dátum účinnosti: 20.10.2000  |  stav: zrušené

Č A S Ť I.
Čl. 1.
Všeobecné ustanovenie


l. Toto nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, podnikom a organizáciám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty a estetizácie verejných priestranstiev na území mesta Šaľa.

2. Za verejné priestranstvá podľa tohto nariadenia sa považujú všetky verejnosti prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb (s výnimkou mesta). Sú to najmä: mestské komunikácie, ulice, námestia vrátane chodníkov, vnútroblokové priestory, cesty, mosty, parkoviská, verejná zeleň, parky, korytá riek, nábrežia vodných tokov, nádrží a pod.

3. Za nehnuteľnosti sa pre účely tohto nariadenia považujú pozemky, všetky trvalé a dočasné stavby, stĺpy verejného osvetlenia a pod.


Č A S Ť II.
ČISTOTA MESTA


Čl. 1.
Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev


l. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia (ďalej len ŽP) a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách z a k á z a n é :
a) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky
b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným podobným spôsobom
c) vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky na balkónoch, logiách, oknách a spoločných priestoroch domu
d) umiestňovať reklamy, plagáty a inzeráty na iných miestach ako na to určených
e) používať vzduchovky mimo vyhradené strelnice , na streľbu do živých terčov
f) znečisťovať verejné priestranstvo odpadkami zo stolového a stánkového predaja
g) znečisťovať verejné priestranstvo (chodníky, trávniky a pod.) vodou, ktorou sa umývali výkladné skrine a priestory predajní
h) znečisťovať verejné priestranstvo exkrementami alebo inými nečistotami z koní, psov alebo iných zvierat.

2. Dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník, užívateľ alebo nájomca upratovať a trvalo udržiavať v čistote tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo.

3. Vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť, aby uličné priečelia (fasády) a oplotenia obytných domov a iných objektov boli čisté a zbavené nevhodných kresieb a nápisov.

4. Majitelia alebo užívatelia dvorov a záhrad sú povinní odstraňovať konáre stromov a iných rastlín, vyčnievajúcich na chodníky, ulice, ich ostrihávaním až do výšky 2,5 m tak, aby neprekážali chodcom a nerušili cestnú premávku.

5. Zvolávateľ zhromaždenia zodpovedá za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť očistenie zhromažďovacieho priestoru najneskôr do 4 hodín po ukončení zhromaždenia a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú účastníkmi zhromaždenia na zeleni a iných verejných zariadeniach.

6. Správcovia strážených a vyhradených parkovísk sú povinní zabezpečiť na parkoviskách poriadok a čistotu.

7. Dvory, záhrady, pozemky, areály súkromných osôb, organizácií a podnikov sú povinní vlastníci upratovať a trvalo udržiavať tak, aby neboli porastené burinou a zanesené odpadom.

8. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré ho spôsobili. Tieto sú povinné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť , alebo zabezpečiť na svoje náklady jej odstránenie. Sú zodpovedné za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia.


Čl. 2.
Ochrana povrchových a podzemných vôd


l. Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavené a ohroziť akosť a prietočnosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.

2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne škodlivé látky a tekutiny, a to najmä ropné látky, žieraviny, organické a priemyselné hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posypávacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku. Ďalej sa zakazuje vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch robiť údržbu alebo umývanie motorových vozidiel.

3.Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom na základe povolenia vydaného vodohospodárskym orgánom v súlade s kanalizačným poriadkom.

4.Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd je upravené zákonom o vodách č.138/1973 Zb., Nariadením vlády SR č. 243/1993 Z.z. a vyhl. MLVH SR č.23/1977 Zb.

5.Je zakázané poškodzovať zariadenia a znehodnocovať vodu artézskych studní.


Čl. 3.
Zvláštne užívanie verejného priestranstva


l. Pod pojmom zvláštne užívanie verejného priestranstva sa rozumie verejné zhromaždenie, športové súťaže, obchodné akcie, atrakcie a pod. Používať verejné priestranstvo na iný účel, pre ktoré je určené je možné na základe povolenia alebo rozhodnutia vydaného mestom Šaľa. Podklady pre rozhodnutie primátora pripravuje mestom poverený subjekt, ktorý určí aj dobu užívania verejného priestranstva. Tento si vyžiada aj vyjadrenie správcu plochy. V prípade, že ide o priestor, ktorý sa bude používať pre vozidlá, je potrebné k žiadosti doložiť stanovisko okresného dopravného inšpektorátu. O povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva je treba požiadať mesto Šaľa alebo mestom poverený subjekt najneskôr 10 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.

2. Osobitné užívanie verejného priestranstva je spoplatnené v zmysle VZN č.l/1997 o určení náležitostí miestnych poplatkov v meste Šala.

3. Každá právnická alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného priestranstva, napr. ako súčasť staveniskovej plochy, k skládke materiálu, k umiestneniu stánkov, propagačných tabúľ, atrakcií a pod. j e p o v i n n á:
a) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu
b) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadné znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch
c) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby
d) vykonať také opatrenia, aby bola zaručená bezpečnosť užívateľa verejného priestranstva najmä v nočnej dobe
e) po skončení vlastného užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do 5 hodín do pôvodného stavu
f) k umiestneniu cirkusu si vyžiadať súhlas hygienickej a veterinárnej služby.

4.Povolenie na rozkopávky verejných priestranstiev, komunikácií a chodníkov vydáva mesto Šaľa (podklady na povolenie pripraví mestom poverený subjekt), v ktorom určuje aj podmienky na ich rozkopanie.

5. Mesto Šaľa je oprávnené nariadiť, aby práce vykonávané v centre mesta alebo na frekventovaných miestach sa robili na dve smeny, prípadne i v noci.

6. Pri búracích a stavebných prácach je potrebné prijať také opatrenia, aby nedošlo k znečisťovaniu okolia a možnosti úrazu.

7. Pri skladovaní je nutné zachovať protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný protipožiarny zásah.

8. Ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť je nutné pri prácach na verejnom priestranstve odvážať denne do ukončenia pracovnej doby organizácie, ktorá práce vykonáva.

9. Pracovisko je potrebné na viditeľnom mieste označiť tabuľkou s presnou adresou organizácie alebo majiteľa, ktorý práce vykonáva s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu.

10. Sypké hmoty, malta alebo iný materiál, môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve len v nevyhnutnej miere, a to tak, aby ich vietor alebo voda neroznášali do okolia.

11. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejné priestranstvo vyžaduje zvláštne povolenie mesta Šaľa (podklady pripraví mestom poverený subjekt). Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a je dovolené len vtedy, keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach. Skladovanie materiálov, uhlia, stavebných materiálov, výrobkov a pod. nie je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi a na prístupových komunikáciách k objektom v zadných traktoch, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpustoch.

12. Skladanie výrobkov, obalov, materiálov, vybaľovanie alebo balenie tovarov na vozovkách, podchodoch a vo vstupoch do budov, pri kontajneroch, na verejných priestranstvách a zeleni je zakázané.


Čl. 4
Podmienky pre niektoré druhy zvláštneho užívania verejného priestranstva


1.Vylepovanie plagátov je povolené iba na schválených miestach. Umiestňovať plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia mimo povolených miest sa zakazuje. V prípade porušenia zákazu budú tieto propagačné materiály odstránené na náklady toho, kto ich v rozpore s týmto zákazom umiestnil.

2. Je zakázané vylepovať plagáty propagujúce tabak a tabakové výrobky, alkohol či iné námety podnecujúce zdraviu škodlivý spôsob života.

3. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrneho zariadenia, kín, prípadne podniku a organizácie s vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v stanovenom okolí týchto zariadení. Udržiavanie čistoty v rozsahu stanovenom mestom Šaľa prostredníctvom ním povereného subjektu je podmienkou pre udelenie súhlasu k mimoriadnemu užívaniu verejného priestranstva alebo nebytového priestoru

4. Prevádzkovateľ vyššie uvádzaných aktivít je povinný zabezpečiť v stanovenom okruhu dostatočné množstvo košov na odpadky a zabezpečiť ich včasné vyprázdňovanie.


Čl. 5.
Správa komunikácií


Komunikácie v meste Šaľa sú rozdelené na štátne komunikácie a miestne komunikácie.

1. Štátne komunikácie sú I/75 /ulice Štúrova, SNP,Nitrianska/,II/573 /ulice Pázmaňa, Dolná/ a III/5085 /ulice Hlavná, Diakovská/. Správnym orgánom na cestách je príslušný okresný a krajský úrad.

2. Miestne komunikácie v meste Šaľa spravuje mesto Šaľa prostredníctvom povereného subjektu. Predmetom správy sú komunikácie (okrem štátnych komunikácií menovaných v bode 1), priľahlé chodníky miestnych komunikácií a ciest s výnimkou na moste, chodníky, verejné parkoviská a odstavné plochy, krajnice, dažďové vpusty, cestné rigoly, prístrešky a čakárne verejnej hromadnej dopravy, dopravné značky a cestná svetelná signalizácia.


Čl. 6.
Užívanie a čistenie pozemných komunikácií a chodníkov


1. V zmysle príslušných predpisov o zásadách správania sa majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách je na území mesta Šaľa z a k á z a n é :

a) jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú komunikácie
b) prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách, prekrytý plachtami a pod.) tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval komunikácie alebo nezamoroval ovzdušie zápachom
c) účastníci premávky nesmú ani iným spôsobom znečisťovať komunikácie, najmä narušovať kôpky uloženého materiálu, snehu a pod. a znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov
d) jazdiť vozidlami, ktoré nie sú technicky spôsobilé (zák. NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách)
b) jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich.

2.Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť k znečisteniu verejného priestranstva je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ nemôže tak urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde pokračovať len po odstránení závady. Vzniknuté znečistenie musí odstrániť.

3. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, príp. umývanie chodníkov, odstraňovanie snehu, blata, odpadkov, buriny, iných nečistôt.

4.Chodníky musia byť vyčistené každý deň. V prípade znečistenia sa čistenie vykonáva v priebehu dňa. Zametané nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistôt do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustov a na zelené pásy sa zakazuje.

5. Organizácie, ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj súkromní vlastníci takéhoto majetku, užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou, schody po celej šírke chodníka (keď nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi) boli riadne a včas v rozsahu potrebnom pre riadnu chôdzu čistené a v zimnom období bol z nich odstránený sneh a pri poľadovici boli sypané neprašnými materiálmi (mimo škváry a popola).

6. Ak sú pri chodníkoch zriadené pásy zelene, alebo kvetinové záhony majiteľmi príp.
nájomníkmi domov (rodinné domy vo vilových štvrtiach) sú povinní takéto plochy udržiavať a čistiť.

7. V zimnom období musia byť chodníky schodné. Čistenie chodníkov v zimnom období treba zabezpečiť v priebehu celého dňa. Pre tento účel sú povinné organizácie vybaviť svoje obchody a zariadenia potrebným materiálom a náradím.

8. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v miestach prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné na skladovanie tovaru, uhlia a pod. a pre prekládku smetných nádob na domový odpad. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

9.Čistenie komunikácií je pravidelné čistenie prieťahov komunikácií vrátane ich súčastí. Ide o čistenie vozovky, krajníc, odvodňovacích zariadení.

10. Zimnú údržbu na miestnych komunikáciách zabezpečuje mesto Šaľa prostredníctvom povereného subjektu podľa plánu zimnej údržby mesta Šaľa.

11. V prípade kalamity môže mesto Šaľa na základe návrhu ním povereného subjektu vyhlásiť pre obyvateľov a organizácie so sídlom na území mesta pracovnú pohotovosť.


Čl. 7
Mestská zeleň


1. Zeleň je organickou súčasťou mesta, upravuje jeho hygienické a mikroklimatické podmienky, zohráva úlohu pri výtvarnom usporiadaní mesta, výrazne dotvára ŽP mesta.

2. Za zeleň sa považujú skupiny, rady a solitéry drevín stromovitého a krovitého vzrastu, trávniky a nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia, ako cesty, chodníky, prístrešky, pergoly, detské ihriská, lavičky, vodné plochy, fontány, sochárske diela a pod. Mestskú zeleň tvoria aj uzavreté súkromné okrasné a ovocné záhrady pri obytných domoch, inštitúciách a podnikoch.

3. Zelené plochy sa z hľadiska ich určenia a spôsobu užívania členia na:
a) zeleň verejnú (užívanie ktorej nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov - mestský park, zeleň sídlisk, parčíky, lesopark, rekreačná zeleň, zelené pásy a pod.)
b) zeleň vyhradená (užívanie ktorej je obmedzené časom alebo druhom návštevníkov - školské záhrady, materské školy, detské jasle, liečebné ústavy, areály závodov, uzavreté dvorové priestory obytných blokov, zeleň športových ihrísk, zeleň cintorínov, zeleň pri individuálnej zástavbe a súkromných pozemkoch)
c) osobitne chránená zeleň (je chránená podľa zákona 287/1994 Z.z, o ochrane prírody a krajiny).
d) za mestské parky sa považujú ucelené plošné súbory zelene. Tieto súbory sa nebudú považovať za stavebné pozemky.


Č1. 8.
Tvorba zelene


l. Úprava plôch pre tvorbu zelene musí byť premietnutá do plánu pri všetkých investíciách bytovej, občianskej, priemyselnej a inej účelovej výstavby v meste. Pri všetkých investičných akciách musí byť úprava zelene riešená v projekte sadových úprav. Územný rozsah týchto úprav bude riešený po konzultácii so subjektom povereným mestom Šaľa. Koncepcia tvorby zelene bude vychádzať zo spracovaného miestneho územného systému ekologickej stability a ÚPN-SÚ mesta Šaľa.

2. Realizácia projektu sadových úprav sa zabezpečuje z prostriedkov stavebníka (investora), vlastníka a z prostriedkov mesta.
Základ sortimentu zelene musí vychádzať z pôvodnej prirodzenej vegetácie oblastí, doplnený o cudzokrajné druhy podľa stanovištných podmienok.

3. Pre zabezpečovanie prípravných a projektových prác musí byť zámer pri tvorbe zelene alebo jej úpravy resp. zrušenie zelene prejednaný so subjektom určeným mestom Šaľa. V rámci prípravných a projektových prác súčasťou PD musí byť podľa potreby spracovaný osobitný projekt na ochranu vzrastlej zelene.

4. V obytných zónach je potrebné vylučovať také druhy vegetácie, ktoré sa kvetom či plodom výrazne podieľajú na znečistení okolia, prípadne majú alergizujúci účinok.

5. Projektovú dokumentáciu na vytváranie verejnej a vyhradenej zelene je povinný investor alebo z jeho poverenia projektant prejednať so subjektom, ktorý mesto Šaľa poverilo týmto výkonom.

6.Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a likvidácii existujúcej zelene, iba vo výnimočných prípadoch so súhlasom mesta Šaľa (ním povereného subjektu) a OÚ Šaľa s podmienkou, že po ukončení prác bude vykonaná náhradná výsadba minimálne v pôvodnom rozsahu na určenom mieste.

7. Tvorba (zakladanie) a následná údržba verejnej zelene sa musí vykonávať metódami a postupmi smerujúcimi k rýchlemu nástupu funkčnej spôsobilosti sadovníckeho objektu (najmä klimatickej).


Č1. 9.
Ochrana zelene a udržiavanie jej čistoty


1. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov.

2.Za poškodzovanie verejnej zelene sa považuje: lámanie kmeňov, olamovanie halúzok, olupovanie kôry, namáhanie kmeňov ohybom, vytrhávanie, dočasné umiestňovanie staveniskových zariadení, skladovanie stavebných hmôt, vypaľovanie trávnikov, zdieranie kôry mechanizačnými prostriedkami pri kosení a pri zemných prácach.

3. Zakazuje sa v mestskej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia, mimo plôch k tomu účelu určených mestom Šaľa (príp. ním povereným subjektom).

4. Výrub stromov na verejnom alebo osobitne chránenom území a v objektoch vyhradenej zelene sa bez povolenia OÚ zakazuje (zák. NR SR č.287/1994 Z.z.).

5. Pred započatím stavby, alebo stavebných prác je stavebník povinný dôsledne vyriešiť otázku existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie a jej ochranu pred poškodením.

6. MsÚ a príslušný stavebný úrad v súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri vydávaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia, určí podmienky smerujúce k ochrane jestvujúcej zelene a využitiu ornice, čo musí byť premietnuté v rozpočte stavby.

7. Spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba, organizácia alebo iný právny subjekt, ktorý škodu spôsobil, resp. zavinil, prípadne rodičia alebo zákonní zástupcovia maloletých osôb.

8. Za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia.

9. Pri svojvoľnej likvidácii zelene ukladá OÚ v Šali v konaní o priestupku vinníkovi pokutu a mesto Šaľa (na základe návrhu ním povereného subjektu) si vyhradzuje právo v tomto konaní požadovať náhradu škody a náhradnú výsadbu, ktorá môže byť znásobená vzhľadom na výšku a rozsah spôsobenej škody.

l0.V mestskej zeleni je zakázané akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod. Zvlášť je zakázané vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia a zvyškov rastlín na verejných priestranstvách, komunikáciách, chodníkoch a na ochranných hrádzach pri Váhu.

11.Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do súčasného stavu mestskej zelene (najmä jej likvidácia) je možný len po predchádzajúcom povolení mesta Šaľa (na základe vyjadrenia ním povereného subjektu) a OÚ odboru ŽP.

12.Budovanie zelených plôch a detských ihrísk musí byť v súlade so schváleným územným plánom rozvoja mesta.


Čl. 10.
Údržba zelene


1. Za údržbu zelene zodpovedá jej vlastník, správca alebo užívateľ.

2. Zeleň, nachádzajúcu sa v areáloch organizácií, podnikov, školských a predškolských zariadení, obytných domov, záhrad, ako aj v objektoch podnikateľských aktivít, je ich majiteľ (užívateľ) povinný udržiavať v riadnom stave, ako aj pás prídomovej zelene bezprostredne susediaci s areálom objektu.

3. Za údržbu zelene, nachádzajúcej sa v predzáhradkách obytných blokov KBV sú zodpovední ich majitelia, resp. správcovia.


Čl. 11.
Správa zelene


l. Správu a údržbu verejnej zelene vykonávajú a zabezpečujú fyzické alebo právnické osoby na základe zmluvného vzťahu s mestom Šaľa (príp. mestom povereného subjektu).

2. Správu a údržbu zelene na ostatných pozemkoch (mimo verejnej) vykonáva a zabezpečuje ich vlastník, správca alebo užívateľ.


Č1. 12
Zodpovednosť za čistotu a čistenie verejných priestranstiev


l. Za čistenie a čistotu verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá v Šali mestom poverený subjekt, ktorý prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb zabezpečí výkon verejnoprospešných služieb, príp. ďalšie právnické a fyzické osoby, ktorým bolo verejné priestranstvo zverené do užívania, resp. ktoré toto priestranstvo spravujú. Vlastníci a užívatelia celých objektov (nehnuteľností) sú zodpovední za čistenie a čistotu vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene. Čistenie je možné zabezpečiť prostredníctvom inej organizácie.

2. Za čistotu a čistenie:
a) verejných mestských komunikácií, ciest, chodníkov, zodpovedajú správcovia alebo poverené organizácie
b) ako aj údržbu a opravy kanalizačných vpustov zodpovedá správca nehnuteľnosti
c) všetkých pozemkov, susediacich s nehnuteľnosťou na území mesta zodpovedajú majitelia, podniky a organizácie, spravujúce tieto územia
d) okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú užívatelia a záhradkárske osady
d) chodníkov, vedúcich súbežne s nehnuteľnosťami domovej a prídomovej zelene zodpovedá majiteľ, správca alebo užívateľ

3. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby ich stavebného využívania musia byť upravené a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia.

4. Organizácia alebo osoba zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť:
a) pravidelné čistenie plôch a ničenie burín
b) zaobstarať dostatočné množstvo odpadových košov, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu.


Čl. 13.
Povinnosti občanov mesta, majiteľov, správcov (užívateľov) objektov, nehnuteľností a pozemkov


l. Na území mesta je zakázané:
a) obťažovať hlukom, prachom, popolčekom, dymom, páchnucimi plynmi, parami, pevným a tekutým odpadom, svetlom, vibráciami a tienením nad mieru hygienicky oddôvodniteľnú
b) umožňovať vnikanie držaných zvierat na cudzí pozemok
c) poškodzovať zariadenia verejných priestranstiev /napr. lavičky, smetné koše, verejné osvetlenie/

2. Čas nočného kľudu je na celom území mesta stanovený od.22,00 do 6,00 hod.
Nočný kľud je zakázané rušiť hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom ( spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušninami a pod.).
Dodržiavanie nočného kľudu sa nevzťahuje na dni kedy sa uskutočňujú verejné oslavy (oslavy Silvestra, nového roku a iné slávnostné príležitosti).
Zákaz sa netýka vykonávania verejnoprospešných prác podľa vopred určeného plánu, ktoré nemožno vykonať v inom čase - oprava komunikácií, čistenie, umývanie, zimná údržba komunikácií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí.

3. Majiteľ, správca alebo užívateľ objektu je zodpovedný:
a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch, vo dvorových častiach, podchodoch a pod.
b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov
c) za vykonanie opatrení k zamedzeniu vzniku príčin a rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby za vykonanie dezinfekcie a dezinsekcie objektu
d) za odstránenie príčin výskytu hlodavcov a za zabezpečenie ničenia hlodavcov – deratizáciu.

4. Majitelia a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za vzhľad a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov, vrátane zabezpečenia zimnej údržby.

5. Majitelia garáži sú zodpovední za vzhľad garáží a čistotu priestoru medzi garážou a priľahlým územím. Pri plošne veľkom území, ktoré je v správe alebo majetku inej organizácie alebo osoby, rozsah a vzhľad určí MsÚ.


Č A S Ť III.
Záverečné ustanovenie


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Šali a mestom poverený subjekt v rámci výkonu miestnej správy.

2. Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o prečin alebo o trestný čin, ako priestupok podľa zákona č.372/1990Zb. o priestupkoch, príp. ako porušenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3. Prejednávanie priestupkov, ktoré boli spáchané porušením povinností stanovených týmto nariadením, rieši príslušný orgán štátnej správy.

4. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa osobitných zákonov a platných právnych predpisov, príp. iných všeobecne záväzných nariadení.

5. Nové znenie VZN č. 8/2000 nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve t.j. 28.9.2000 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta Šaľa, t.j. 20.10.2000


Mgr. Július Morávek, v. r.
primátor mesta

 

Dodatok č. 1
k VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa


Z dôvodu zosúladenia VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa so zákonom č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a predpisov navrhujeme schváliť dodatok č. 1 nasledovne:

do článku 6 „Užívanie a čistenie pozemných komunikácií a chodníkov“

bodu 1. V zmysle príslušných predpisov o zásadách správania sa majiteľov a prevádzkovateľov vozidiel na komunikáciách je na území mesta Šaľa z a k á z a n é :

doplniť písmeno f/ v znení:

f/ zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.


Dodatok č.1 k VZN č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2005-V. 8.septembra 2005.

Prílohy