Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 10:46  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 10:47  //  zobrazené: 659

O stavebnom povolení na otvorenie prechodu z uzavretej ul. V. Šrobára

číslo: I16/2023

Požadované informácie citujeme:

„V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam Mestský úrad v Šali o sprístupnenie informácie o stavebnom povolení na otvorenie prechodu
z uzavretej ul. V. Šrobára na nezodpovedajúcu štandardnej cestnej prevádzke nepomenovanú cestu vedúcu popri garáži v Šali, ktorý sa teraz realizuje. V prípade, že ak k uvedenej stavbe nie je vystavené stavebné povolenie žiadame o pozastavenie stavby a uviesť dotknuté územie do pôvodného stavu. V prípade ďalšieho pokračovanie je potrebné konzultovať a vyžiadať si stanovisko obyvateľov dotknutého sídliská alebo spoločenstiev a nie konať bez nás o nás.“

Sprístupnené informácie:

Ulica  V. Šrobára   svojím    uzatvorením  a   parametrami    technicky  nikdy   nevyhovovala štandardom pre miestnu komunikáciu. Absentujúci chodník pre peších, nemožnosť prístupu záchranných zložiek je len časť mnohých negatív, ktoré táto miestna komunikácia obsahuje.

Na základe informácie od predsedu bytového domu p. Hátašovej o havarijnom stave kanalizačných prípojok, ktorých oprava je nevyhnutná a môže k nej dôjsť kedykoľvek, čím by sa znemožnil prístup k bytovým domom (obyvateľom a záchranným zložkám),  mesto pristúpilo k odstráneniu betónových zábran. Uvedené konanie zo strany mesta nevyžaduje žiadne povolenie. Cesta (účelová komunikácia) vedúca popri garážach a pozdĺžnych parkovacích státiach plne vyhovuje svojmu účelu a je každoročne v jarných mesiacoch udržiavaná.

Momentálne prebiehajú úpravy krajnice zo zatrávňovacej vegetačnej dlažby, čím sa zlepší prejazd cez dotknutú komunikáciu. Následne po vykonaní všetkých opráv na kanalizačných vedeniach, bude ul. V. Šrobára zaradená do plánu na celoplošnú rekonštrukciu so zmenou organizácie dopravy.

Ďalej podotýkame, že Mesto Šaľa si vypočuje každý názor občana a dotknutých spoločenstiev vlastníkov bytových domov na reorganizáciu dopravy na ul. V. Šrobára a bude postupovať v záujme zvýšenia bezpečnej premávky pre všetkých účastníkov.