Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 16.07.1993 - 09:14  //  aktualizácia: 13.06.2014 - 07:18  //  zobrazené: 5231

O státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní

číslo: 14/1993  |  dátum schválenia: 02.07.1993  |  dátum účinnosti: 16.07.1993  |  stav: zrušené

§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje státie, státie vozidiel na pozemných komunikáciách s výnimkou neverejných účelových komunikácií , odťahovanie vozidiel tvoriacich prekážku cestnej premávky, ako aj odstraňovanie opustených vozidiel na verejných priestranstvách na území mesta Šaľa.
2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumejú všetky verejnosti prístupné pozemky, najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, verejná zeleň a i.
3. Na komunikáciách podľa ods. 1 je státie povolené vozidlám, ak to nevylučujú pravidlá cestnej premávky a toto alebo iné všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa.
4. Vozidlom pre účely tohto nariadenia sa rozumie motorové vozidlo, nemotorové vozidlo, zvláštne motorové vozidlo , prípojné vozidlo (obytný, nákladný alebo iný príves alebo náves, ktorý spolu s motorovým vozidlom môže vytvoriť jazdnú súpravu ).
5. Státie na parkovisku a státie na verejných pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta Šaľa v čase od 20.00 hodiny do 06.00 hodiny je povolené len osobným motorovým vozidlám s výnimkou osobných motorových vozidiel slúžiacich aj na obytné účely, ktorým parkovania a státie v tomto čase nie je povolené.
6. Státie na parkoviskách a státie všetkých motorových vozidiel v čase od 06.00 hodiny do 20.00 hodiny na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách je povolené, ak to nie je v rozpore s všeobecne záväznými nariadeniami mesta Šaľa a vyhláškou FMV č. 99/1989 Zb.
7. Vlastníci a prevádzkovatelia vozidiel, ktorým nie je podľa ods. 2 a 4 povolené státie na parkovisku a státie na pozemných komunikáciách, sú povinní zabezpečiť státie vo vlastných priestoroch, prípadne v priestoroch, ktoré užívajú na základe iného než vlastného práva alebo v priestoroch vyhradených pre tento účel mestom Šaľa.


§ 2
Plochy určené na státie vozidiel


1. Na státie motorových vozidiel a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou,
b) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky,
c) parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku,
d) vyhradené parkovacie miesta (na základe povolenia mesta),
e) parkovacie a odstavné pruhy pozdĺž pozemných komunikácií,
f) miestne komunikácie, ak parkovania a státie nie je v rozpore so všeobecne záväznými nariadeniami mesta a vyhláškou FMV č. 99/1989 Zb.
2. Parkovisko bez organizovanej prevádzky je plocha určená na státie vozidiel, vyznačená príslušným dopravným značením .
3. Parkovisko s organizovanou prevádzkou je plocha určená na státie vozidiel, vyznačená príslušným dopravným značením6. Státie na tomto parkovisku sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydáva mesto Šaľa.
4. Vyhradené parkovacie miesto je plocha určená na státie vozidla, vyznačená na tento účel dopravnou značkou D 12 a V 10d6, ktorá je vyhradená pre určitého užívateľa.
5. Za údržbu, stráženie a vzhľad vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorej bola plocha vyhradená.
6. Umiestňovanie prenosných garáží na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách je zakázané.
7. Umiestňovanie prenosných garáží na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách je zakázané.
8. Zahradzovanie častí verejných priestranstiev, parkovísk alebo parkovacích miest, a to aj v prípade vyhradených parkovacích miest, je zakázané. Spôsob zabezpečenia parkovísk a parkovacích miest musí byť odsúhlasený dopravnou komisiou mestského zastupiteľstva.


§ 3
Státie vozidiel na parkoviskách s organizovanou prevádzkou


1. Parkovisko s organizáciou prevádzky sa zriaďuje so súhlasom mestského zastupiteľstva, po dohode s vlastníkom (správcom) pozemku a z hľadiska pravidiel cestnej premávky3 aj so súhlasom cestného správneho orgánu, Odboru dopravnej polície Okresného veliteľstva Policajného zboru Slovenskej republiky ako aj po dohode s Mestskou políciou mesta Šaľa.
2. Cestným správnym orgánom pre dopravné značenie na cestách je Obvodný úrad Šaľa a pre dopravné značenie na miestnych komunikáciách je primátor mesta Šaľa.
3. Prevádzkový poriadok parkoviska s organizovanou prevádzkou musí byť zverejnený na viditeľnom mieste a musí obsahovať najmä:
a) názov prevádzkovateľa parkoviska,
b) vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska,
c) práva a povinnosti užívateľa parkoviska,
d) práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska,
e) výšku a spôsob úhrady poplatku za státie na parkovisku.


§ 4
Státie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach


1. Vyhradené parkovacie miesto sa zriaďuje na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách na základe cestného správneho orgánu po dohode s vlastníkom (správcom) pozemku.
2. Správnymi cestným orgánom pre povoľovanie vyhradeného parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách je primátor mesta.
3. Vyhradené parkovacie miesto je povinná fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo parkovacie miesto vyhradené, dať označiť vodorovným dopravných značením za úplatu správcovi komunikácie.
4. Vlastníci osobných a malých dodávkových vozidiel určených na podnikateľské účely a právnické osoby, ktorých vozidlá stoja na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, sú povinné požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta.
5. Vyhradenie parkovacieho miesta sa povoľuje na dohodnuté obdobie, spravidla na 1 rok.
6. Poplatky za vyhradenie parkovacieho miesta sa riadia všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa o poplatkoch a sú splatné najneskôr jeden deň pred vydaním parkovacieho preukazu.
7. Parkovací preukaz vydáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šali na základe predloženého povolenia vystaveného primátorom mesta a zaplatenia poplatku za vyhradenie parkovacieho miesta na dohodnuté obdobie.
8. Stáť na vyhradenom parkovacom mieste môže vozidlo, ktorého vodič umiestni na viditeľnom mieste za predné sklo vozidla platný parkovací preukaz. Týmto nie je dotknuté ustanovenie pravidiel cestnej premávky o státí vozidiel bez povolenia nepresahujúce tri minúty .


§ 5
Prekážka cestnej premávky


1. Prekážkou cestnej premávky pre toto nariadenia sa rozumie motorové a nemotorové vozidlo, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vozidlo odstavené na mieste, kde je státie, zastavenie alebo vjazd zakázaný, taktiež vozidlo ponechané na vyhradenom parkovacom mieste (pre telesne postihnutých, vyhradenom mieste podľa § 4 tohto nariadenia a pod.) bez príslušného povolenia alebo parkovacieho preukazu.
2. Prekážkou cestnej premávky pre toto nariadenie sú aj dlhodobo, prípadne trvale nepojazdné vozidlá odstavené na pozemných komunikáciách, parkoviskách alebo verejných priestranstvách.
3. To, či vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, posudzuje príslušník Policajného zboru SR alebo člen Mestskej polície v rozsahu svojej kompetencie i s prihliadnutím na ustanovenia § 23 a § 25 vyhlášky FMV č. 99/1989 Zb. a všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa (najmä Nariadenia o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údrže zelene a o odpadovom hospodárstve na území mesta Šaľa a Nariadenia o miestnych poplatkoch).


§ 6
Odťahovanie vozidiel


1. Odtiahnuť možno vozidlo:
a) ktoré tvorí prekážku cestnej premávky podľa tohto nariadenia,
b) ktoré tvorí prekážku cestnej premávky podľa pravidiel cestnej premávky .
2. Odtiahnutie vozidla vykoná oprávnená organizácia na náklady vodiča, prípade vlastníka vozidla.
3. Odtiahnuté vozidlo sa umiestni na stráženom parkovisku vyhradenom na tieto účely. Vodičovi vozidla alebo inej oprávnenej osobe sa vozidlo vydá po zaplatení úhrady podľa § 7 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia a po potvrdení o prevzatí vozidla.
4. Ak vodič odťahovaného vozidla príde k vozidlu v čase, keď je toto už naložené na odťahovacie zariadenie, vozidlo sa odtiahne na najbližšie miesto, kde neprekáža cestnej premávke. Vodičovi sa vozidlo vydá po zaplatení úhrady podľa § 7 ods. 1 písm. b) za vykonané úkony a po potvrdení prevzatia vozidla.
5. Vozidlo stojace na pozemnej komunikácii alebo verejnom priestranstve v súlade s pravidlami cestnej premávky 3 a netvoriace prekážku cestnej premávky podľa tohto nariadenia, je možné odtiahnuť z dôvodu verejného záujmu (napr. uvoľnenia trasy, požiar, havária, čistenie komunikácií). V takomto prípade sa vozidlo odtiahne na najbližšie miesto, kde neprekáža cestnej premávke.
6. Za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie vozidla, vlastné odtiahnutie, umiestnenie vozidla na stráženom parkovisku a stráženie vozidla je vodič, prípadne vlastník vozidla povinný zaplatiť úhradu podľa § 7 tohto nariadenia. za odtiahnutie vozidla podľa ods. 5 sa úhrada neplatí.
7. Ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s odtiahnutím vozidla a ustanoveniami zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov týmto nariadením nie sú dotknuté.
8. Ustanovenia tohto paragrafu sa nevzťahujú na primerane označené vozidlá invalidných vodičov.


§ 8
Poplatok za odtiahnutie vozidla a jeho stráženie


1. Za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie vozidla, jeho odtiahnutie do vyhradeného priestory je majiteľ vozidla (prípadne vodič alebo iná zodpovedná osoba) povinný uhradiť organizácii vykonávajúcej túto činnosť poplatok vo výške:
a) úplný odťah vozidla v zmysle § 6 ods. 3 tohto nariadenia
300,-- Sk,
b) neúplný odťah vozidla v zmysle § 6 ods. 4 tohto nariadenia
150,-- Sk.
2. Za stráženie vozidla vo vyhradenom priestore je majiteľ vozidla (prípadne vodič alebo iná zodpovedná osoba) povinný uhradiť organizácii vykonávajúcej túto činnosť poplatok vo výške:
a) v čase od 06.00 hodiny do 22.00 hodiny
8,-- Sk za hodinu (i započatú),
b) v čase od 22.00 hodiny do 06.00 hodiny
12,-- Sk za hodinu (i započatú).


§ 9
Opustené vozidlá


1. Na verejných priestranstvách, verejných parkoviskách a verejných pozemných komunikáciách nie je dovolené ponechať opustené vozidlo alebo jeho súčasti .
2. Mestský úrad v Šali vyvesí na svojej úradnej tabuli výzvu, obsahujúcu aj popis opusteného vozidla, na jeho odstránenie v ním určenej lehote pod následkami jeho odtiahnutia a umiestnenia do priestoru určeného na tento účel. Mestský úrad pripevní túto výzvu aj na opustené vozidlo.
3. Mestský úrad oznámi neodstránenie vozidla podľa ods. 2 príslušnému štátnemu orgánu a zabezpečí jeho odtiahnutie a umiestnenie. Príslušný štátny orgán a mestský úrad vedie evidenciu odtiahnutých a umiestnených opustených vozidiel.
4. Ak sa vlastník opusteného vozidla v jednoročnej lehote začínajúcej plynúť odo dňa vyvesenia výzvy podľa ods. 2 prihlási, mestský úrad mu vozidlo vydá za podmienok uvedených v § 7 ods. 2 a § 7 ods. 6. Ak sa vlastník opusteného vozidla v tejto lehote neprihlási, opustené vozidlo pripadne do vlastníctva štátu10-


§ 10
Sankcie


1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor mesta v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. a jeho doplnku č. 295/1992 zb. uložiť pokutu vo výške 100 000,-- Sk.
2. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
3. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, sa dopustí priestupku proti verejnému poriadku a môže byť potrestaná pokutou do výšky 1000,-- Sk (v blokovom konaní do 500,-- Sk).


§ 11
Účinnosť


Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16. 7. 1993.


Ing. Alexander Szabó
primátor mesta


Ing. Irena Kovácsová
poverená riadením MsÚ


Zmena
v § 8 VZN č. 14 schválená dňa 21. a 28. mája 1998 uznesením č. 29/1998-MsZ v nasledovnom znení:

 


§ 8

„Za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie vozidla, jeho odtiahnutie do vyhradeného priestoru a za stráženie vozidla vo vyhradenom priestore je majiteľ vozidla (prípadne vodič alebo iná zodpovedná osoba) povinná uhradiť organizácii vykonávajúcej túto činnosť stanovený poplatok.
Poplatok stanovuje mesto Šaľa po dohode s organizáciou zabezpečujúcou odťahovú službu.“

Prílohy