Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 03.10.2014 - 15:41  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:26  //  zobrazené: 2832

O predaji výrobkov a poskytovaní služieb

číslo: 14/2014  |  dátum schválenia: 11.09.2014  |  dátum účinnosti: 04.10.2014  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 3 ods. 8 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 14/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb  na trhových miestach v meste Šaľa

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Šaľa.

§ 2
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Na trhových miestach je možné predávať:
a) ovocie a zeleninu,
b) slepačie vajcia,
c) mäso a mäsové výrobky,
d) včelí med,
e) cukrovinky a cukrárenské výrobky,
f) mlieko a mliečne výrobky,
g) kvety, dreviny, kry, priesady, semená kvetov a zeleniny, vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich,
h) textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky, pracovné odevy, vence, umelé kvety, kuchynský riad, paplóny, koženú galantériu, obuv, nábytok a bytové doplnky,
i) bižutériu, šperky, darčekový tovar, okuliare, suveníry, mince,
j) nábytok a výrobky pre domácnosť,
k) náboženské predmety,
l) atrakcie,
m) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, žreby, obrazy, CD, MC, VHS,
n) remeselné výrobky, ľudovoumelecké predmety,
o) lesné plodiny,
p) použité výrobky.
(2) Na trhových miestach je možné poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) čistenie peria,
e) kľúčové služby.

§ 3
Potraviny, ktoré možno predávať ambulantne a podmienky ich predaja

(1) Ambulantne je možné predávať potraviny uvedené v § 2 ods. 1 tohto VZN.
(2) Podmienky ambulantného predaja potravín:
a) povolenie na zriadenie trhového miesta vydané mestom,
b) potvrdenie (oznámenie) o registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
c) kladný posudok (rozhodnutie) na ambulantný predaj od miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdil súlad vybavenia ambulantného zariadenia v nadväznosti na vykonávanú činnosť.

§ 4
Druh, obdobie a rozsah príležitostných trhov

Na území mesta Šaľa sa konajú tieto príležitostné trhy:

(1) Večianske slávnosti:
-  slávnosti spojené s kultúrnym programom, s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN, 
- obdobie konania: mesiac máj, rozsah: jeden až tri dni.
(2) Jarmok tradičných remesiel: 
- jarmok spojený s prezentáciou ľudových remesiel a  predajom remeselných výrobkov spolu s kultúrnym programom, s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN, 
- obdobie konania: mesiac jún, rozsah: jeden až tri dni.
(3) Vianočné trhy:
- sezónny trh  s  predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN,
- obdobie konania: december, rozsah: 10 až 20 dní.
(4) Ostatné príležitostné trhy:  
- príležitostné trhy organizované pri rôznych kultúrnych, športových podujatiach, oslavách, jubileách, historických výročiach a pod. spojené s predajom výrobkov a poskytovaním služieb uvedených v § 2 tohto VZN, 
- obdobie konania: január – december, rozsah: jeden až tri dni.
(5) Sezónne trhy na ulici Hollého a ulici SNP:
- sezónne trhy určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
- obdobie: marec až december, rozsah: 1 až 6 dní v týždni.

§ 5
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:

(1) Jarmok tradičných remesiel, Večianske slávnosti: piatok až sobota v čase od 08.00 hod. do 01.00 hod.
(2) Vianočné trhy: pondelok až nedeľa v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
(3) Ostatné príležitostné trhy: pondelok až nedeľa v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.
(4) Sezónne trhy na ulici Hollého a na ulici SNP: pondelok až sobota v čase od 06.00 hod. do 18.00 hod.

§ 6
Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom a označenie predávajúceho

Konštrukcia stánku musí spĺňať technické a bezpečnostné parametre, svojim vzhľadom nesmie stánok narúšať okolie, v ktorom je umiestnený, pričom musí spĺňať primerané estetické požiadavky na svoj vzhľad.
Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzická osoba predávajúca použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou je povinná označiť trhové miesto nasledovnými údajmi: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu predávajúceho.

§ 7
Kontrola dodržiavania nariadenia

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú príslušníci mestskej polície a primátorom mesta poverení zamestnanci mesta.

§ 8
Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2002 zo dňa 25. apríla 2002
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šaľa.
(2) Zrušuje sa Dodatok č. 1 zo dňa 13. februára 2003 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 7/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šaľa.
(3) Zrušuje sa Dodatok č. 2 zo dňa 15. apríla 2003 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 7/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šaľa.
(4) Zrušuje sa Dodatok č. 3 zo dňa 28. októbra 2004 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 7/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šaľa.

§ 9
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.