Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 27.03.2008 - 13:09  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:10  //  zobrazené: 3116

O informovaní

číslo: 01/2008  |  dátum schválenia: 27.03.2008  |  dátum účinnosti: 19.04.2008  |  stav: zrušené

§ 1
Účel úpravy

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi mesta a mestskou samosprávou, určiť informačné prostriedky, upraviť spôsob ich používania, stanoviť využívanie iných foriem informovania a určiť minimálny rozsah typov informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé komunikačné nástroje.

§ 2
Informačné prostriedky

1. Prenos informácií od orgánov mesta k obyvateľom môže byť zabezpečovaný nasledovnými informačnými prostriedkami:
a) úradná tabuľa mesta,
b) informačné tabule mesta,
c) internetová stránka mesta,
d) mestské tlačové periodikum,
e) letáky, bulletiny a plagáty,
f) regionálna televízia,
g) internetové terminály,
h) verejné zhromaždenia.
2. Lehota na zverejnenie jednotlivých informácií, v závislosti od druhu informácií, vyplýva z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali, z Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva a z príslušných zákonov SR.

§ 3
Úradná tabuľa mesta

1. Úradná tabuľa mesta sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Šali. Na úradnej tabuli sú zverejňované informácie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
a) návrh nariadenia a vyhlásenie nariadenia,
b) výsledky hlasovania obyvateľov pri miestnom referende,
c) program rokovania mestského zastupiteľstva,
d) voľba hlavného kontrolóra.
2. Okrem informácií uvedených v bode 1 sú na úradnej tabuli zverejňované aj:
a) uznesenia mestského zastupiteľstva s hlasovaním jednotlivých poslancov,
b) zoznam poslancov s kontaktnými údajmi,
c) príslušné dokumenty súvisiace s verejným prerokovávaním,

§ 4
Informačné tabule mesta

Na informačných tabuliach sú zverejňované, okrem iného, tie isté informácie ako v úradnej tabuli mesta. Zverejňovanie informácií v úradných tabuliach zabezpečuje Mestský úrad v Šali.

§ 5
Internetová stránka mesta

1. Internetové stránky mesta sú základným zdrojom informácií. Internetová stránka mesta slúži okrem jednosmerného podávania informácií od orgánov mesta k obyvateľom aj na diskusiu, kladenie dotazov a pripomienok. Internetová stránka mesta slúži na prezentáciu mesta pre návštevníkov mesta a smerom k občanom mesta má charakter informačno-komunikačno-edukačný, vrátane zvyšovania úrovne participácie občanov na chode samosprávy.
2. Na stránke mesta sú zverejňované nasledovné informácie:
A. Všeobecné informácie
a) štatút mesta a jeho symboly,
b) informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
c) elektronická úradná tabuľa,
d) informácie o partnerských mestách,
e) elektronická kronika mesta,
f) história mesta,
g) zoznam kultúrnych pamiatok.
     B. Samospráva
a) všeobecne záväzné nariadenia mesta,
b) rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, komisií a mestskej rady,
c) termíny rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady
d) zoznam členov mestskej rady,
e) fotografie, mená, funkcie volených orgánov mesta a kontaktné údaje,
f) dochádzka poslancov a občanov na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej  rady a komisií,
g) zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva a archív zápisníc z predošlého   
     funkčného obdobia volených orgánov samosprávy,
h) zápisnice z rokovaní mestskej rady,
i) zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva,
j) zápisnice z rokovaní komisií,
k) materiály určené na rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady za
    podmienky dodržania ochrany osobných údajov,
l) územný plán mesta a ďalšie strategické dokumenty,
m) diskusné fórum filtrované na vulgarizmy a osočovanie,
n) archív samosprávy obsahujúci zoznam predchádzajúcich volených funkcionárov,
o) stručné záznamy zo služobných ciest poslancov, primátora, prednostu a vedúcich
    organizačných útvarov mestského úradu,
p) štruktúra mestského úradu so zoznamom všetkých zamestnancov.
     C. Hospodárenie
a) zásady hospodárenia s majetkom mesta,
b) zásady rozpočtového hospodárenia mesta,
c) zoznam organizácií zriadených mestom s hlavným obsahom činnosti a menným
     zoznamom funkcionárov delegovaných mestom,
d) hospodárenie organizácií zriadených mestom,
e) rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,
f) zoznam všetkých platných zmlúv, ktorých jednou zo zmluvných strán je mesto Šaľa
    alebo spoločnosť založená mestom Šaľa alebo s majetkovou účasťou mesta,
g) ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich vyhodnotenie,
h) dotácie poskytnuté mestom,
i) plnenie rozpočtu mesta,
j) zoznam došlých faktúr na mesto,
k) zoznam služobných telefónov s mesačnými nákladmi na ich používanie,
l) celkový zoznam budov v majetku mesta s fotografiou, momentálnym využitím
    a stručným popisom,
m) zoznam majetku mesta určeného na predaj, resp. prenájom,
n) zoznam miestnych komunikácií vrátane popisu ich technického stavu.
3. Informácie podľa B f), o) a C d), f), h), j), k), n) sú aktualizované štvrťročne. Ostatné informácie sú aktualizované priebežne.
4. V jazyku anglickom, maďarskom a nemeckom sú zverejnené informácie podľa Zásad informovania v meste Šaľa schválených MsZ v Šali dňa 29. marca 2007.

§ 6
Mestské tlačové periodikum

Mesto Šaľa vydáva periodikum samosprávy, ktorý je apolitickým zdrojom informácií o dianí v samospráve mesta. Zloženie redakčnej rady a šéfredaktora navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo tak, aby jej zloženie bolo vyvážené. Redakčná rada zodpovedá za obsah periodika a jeho distribúciu k občanom. Mestské tlačové periodikum obsahuje najmä aktuálne informácie o dianí v samospráve.

§ 7
Letáky, bulletiny a plagáty

Tieto informačné prostriedky sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejšej jednorazovej potreby (napr. preklenutie času medzi vydaním čísel periodika, vydanie nariadení a pod.). Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do miest s vyššou frekvenciou pohybu občanov, prípadne rozosielaním vybraným adresátom.

§ 8
Záverečné ustanovenia

1. Na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia O informovaní zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva, dňa 11. marca 2008.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 O informovaní bolo schválené Uznesením MsZ č. 2/2008 – V. dňa 27. marca 2008.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 4. apríla 2008, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli t.j. dňa 19. apríla  2008

Prílohy

O informovaní

(pdf - 42.15 kB)