Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 03.10.2014 - 15:38  //  aktualizácia: 03.10.2014 - 15:40  //  zobrazené: 3933

O celomestskej deratizácii

číslo: 13/2014  |  dátum schválenia: 11.09.2014  |  dátum účinnosti: 04.10.2014  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení  č. 13/2014 o celomestskej deratizácii

§ 1
Základné ustanovenia

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je časovo a priestorovo zosúladiť povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb vyplývajúce z osobitných predpisov1 vykonať deratizačné opatrenia.
(2) Cieľom spoločného časového výkonu povinnosti deratizácie je zvýšenie efektívnosti a účinnosti týchto opatrení v  záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov mesta.

§ 2
Výkon deratizácie

(1) Spoločný termín na vykonanie celomestskej deratizácie vyhlasuje mesto.
(2) Celomestská deratizácia na území mesta sa vykonáva obvykle na jeseň. V opodstatnených prípadoch pri premnožení hlodavcov môže mesto vyhlásiť celomestskú deratizácia aj na jar. 
(3) Mesto pri výkone celomestskej deratizácie koordinuje jej časový a plošný priebeh a spolupracuje so subjektmi oprávnenými vykonávať deratizáciu.

§ 3
Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 30/2001 zo dňa 10. mája 2001
o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa.
(2) Zrušuje sa Dodatok č. 1 zo dňa 29. apríla 2004 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šaľa č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa.
(3) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2008 zo dňa 2. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 30/2001 o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29. 04. 2004.

1) zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov v platnom znení

§ 4
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.