Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.04.2024 - 13:00  //  aktualizácia: 02.04.2024 - 13:03  //  zobrazené: 384

Návrh všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa k pripomienkovaniu

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2014 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šaľa
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 02. 04. 2024

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 02. 04. 2024

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 12. 04. 2024

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 15. 04. 2024

Prílohy