Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.06.2018 - 15:09  //  aktualizácia: 06.06.2018 - 15:12  //  zobrazené: 597

Návrh - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022

N á v r h  

 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa

na roky 2018 – 2022

 

 

Mesto Šaľa podľa § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov predkladá na verejnú diskusiu návrh „Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022“.

Cieľom verejnej diskusie je zohľadniť potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb a riešenie sociálnych problémov v meste Šaľa.

 

Súbor na stiahnutie:  https://www.obce-epro.sk/files/documents/komunitny-plan-socialnych-sluzieb-sala-2.pdf

 

 

V listinnej podobe je možné do návrhu „Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022“ nahliadnuť v úradných hodinách Mestského úradu v Šali, na referáte sociálnych vecí (Dom kultúry na ul. SNP v Šali, vchod B, prízemie).

 

Dátum zverejnenia návrhu komunitného plánu sociálnych služieb: 06. 06. 2018

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu komunitného plánu: 13. 06. 2018

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 14. 06. 2018

 

Pripomienky k návrhu komunitného plánu sociálnych služieb môžete podať v písomnej forme, elektronicky (na adresu: zozulakova@sala.sk; kminiakova@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Šali, referát sociálnych vecí (Dom kultúry na ul. SNP v Šali, vchod B, prízemie).

 

Mesto je povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie mestskému zastupiteľstvu.