Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 11.05.2021 - 13:38  //  aktualizácia: 11.05.2021 - 13:39  //  zobrazené: 1110

„Na základe listu č. 2403/2021/OOaS/12775/2021/211 zo dňa 23. 02. 2021, podpísaným Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ v Šali ste nám oznámili, že v období 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Šali výberové k

číslo: I20/2021

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „Na základe listu č. 2403/2021/OOaS/12775/2021/211 zo dňa 23. 02. 2021, podpísaným Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ v Šali ste nám oznámili, že v období 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Šali výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície - právnik.

Kedy sa uskutočnilo predmetné výberové konanie? Koľko uchádzačov sa zúčastnilo predmetného výberového konania? Aké boli kritériá predmetného výberového konania? Kto vyhral predmetné výberové konanie?

 1. Aká je aktuálna organizačná štruktúra Mestského úradu Šaľa?“

 

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Oznam o prijatí do pracovného pomeru na pozíciu právnik bol zverejnený 23. 10. 2018. Termín uzávierok prihlášok bol 13. 11. 2018. Osobný pohovor sa uskutočnil 26. 11. 2018.
  Výberová komisia zaregistrovala 4 uchádzačov.

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - právnické vzdelanie,
 • nadväzná odborná príprava - Rigorózna skúška,

Iné kritériá a požiadavky:

 • minimálne 3 roky odbornej praxe,
 • prax v samospráve vítaná,
 • znalosť právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • pracovná pozícia vhodná pre absolventa – NIE,
 • bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t. j. nie pri podávaní prihlášky),
 • počítačové znalosti – Microsoft Office.

 

Komisia výberového konania navrhla p. primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru na pozíciu právnik:   JUDr. Romana Porubského. Primátor mesta s  uvedeným rozhodnutím výberovej komisie súhlasil.

 

 

 1. V prílohe listu Vám zasielame aktuálnu Organizačnú štruktúru Mestského úradu v Šali s uvedením vzťahov k orgánom mesta a ku hlavnému kontrolórovi mesta.