Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2017 - 12:23  //  aktualizácia: 14.07.2017 - 12:23  //  zobrazené: 1803

Mohlo by mesto zabezpečiť odvoz skládky stavebného odpadu pri garážach na Dolnej ulici oproti odbočke na Orechovú ulicu?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Vec
Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2017


V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. 06. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Mohlo by mesto zabezpečiť odvoz skládky stavebného odpadu pri garážach na Dolnej ulici oproti odbočke na Orechovú ulicu?

2. Mohlo by mesto vyhovieť žiadosti starších obyvateľov z ulíc Dolnej, Vlčanskej,
V. Šrobára a Jazernej a osadiť viacero lavičiek a smetných košov popri Vlčanskej ulici obojstranne na úseku medzi kruhovým objazdom pri Olympii a kruhovým objazdom na Dolnej z dôvodu, že si nemajú kde oddýchnuť na ceste domov z mesta a naopak?

3. Môže mesto zabezpečiť kvalitné ozvučenie v Dome smútku a v priestoroch cintorína z dôvodu sťažností viacerých obyvateľov, ktorí sa zúčastnili v nedávnom období na väčších pohreboch, stáli vonku a takmer nič z obradu nepočuli?

4. Môže mesto spevniť novovybudovaný chodník smerom od ulice Mostovej po Billu? Súčasný stav je nevyhovujúci kvôli tomu, že štrková drť je príliš hrubozrnná a ničí obuv obyvateľov. Tí si radšej „vychodili“ dva nové obojstranné chodníčky v tráve vedľa nového chodníka a nový štrkový chodník, vybudovaný v dobrom úmysle, nespĺňa svoj účel.

5. Mohlo by mesto pred budovaním nových parkovacích miest formou zatrávňovacej dlažby najskôr predložiť návrh ich umiestnenia Komisii životného prostredia?

 


V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Dňa 04.03.2017 vykonali zamestnanci mesta terénnu ohliadku uvedenej čiernej skládky. Pri garážach je okrem stavebného odpadu aj ďalší odpad (plechovky a iný komunálny odpad) najmä v poraste kríkovej vegetácie pri garážach. Vyčistenie si vyžaduje aj prácu aktivačných pracovníkov, ktorí vystrihajú prerastajúce kríky, vyzbierajú rozptýlený odpad a naložia odpad vrátane stavebného odpadu. Vzhľadom na súčasné kapacitné možnosti aktivačných pracovníkov predpokladáme termín vyčistenia v septembri 2017. Do tej doby budeme hľadať aj iné možnosti naloženia a odvezenia stavebného odpadu v spolupráci
s vývozcom komunálneho odpadu.

2. Lavičky a koše od kruhovej križovatky pri Olympii po kruhovú križovatku na
ul. Vlčanskú osadíme podľa finančných možností mesta.

3. Ihneď po predložení interpelácie sme oslovili spoločnosť, ktorá realizovala rekonštrukciu ozvučenia v cintoríne v Šali a vo Veči. Tento týždeň bude vyskúšaný nový prenosný mikrofón, ktorý by mal mať prepojenie na reproduktory.

4. Ako už bolo spomínané, pri spevňovaní terénu sa muselo brať do úvahy, že sa jedná o ochranné pásmo mostného telesa, z toho dôvodu mohla byť táto časť iba provizórne spevnená. Aj napriek tomu, že si občania vychodili v zeleni nové chodníčky, veríme, že chodník poslúži aspoň pri nepriaznivom počasí.

5. Prípadné ďalšie spevňovanie verejného priestranstva bude vopred prerokované v komisii životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti a v komisii územného plánovania, výstavby a dopravy.


S pozdravom


 


 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali