Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 27.05.2021 - 16:20  //  aktualizácia: 27.05.2021 - 16:20  //  zobrazené: 1302

Mohlo by mesto opätovne umiestniť pamätné tabule Jánosa Feketeházyho a L. Gresznárika na stenu budovy MsÚ resp. na iné verejne prístupné miesto?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 13. mája 2021

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 13. 05. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Mohlo by mesto opätovne umiestniť pamätné tabule Jánosa Feketeházyho
  a L. Gresznárika na stenu budovy MsÚ resp. na iné verejne prístupné miesto?
 2. Môže mesto umiestniť sochu Andreja Csillaga, ktorá stála pôvodne pred budovou MsÚ, opäť na verejné priestranstvo napr. v areáli CMZ-ky?
 3. Mohlo by mesto zabezpečiť výsadbu nových vzrastlých stromov na pešej zóne, kde pôvodné stromy vyhynuli resp. vytvoriť kvetinové záhony na uvedených miestach namiesto betónovej dlažby ako náhradu za zaniknutú zeleň?
 4. Môže mesto zariadiť opravu poškodenej elektrickej rozvodne na Hlavnej ul. pred budovou Tatra banky?
 5. Mohlo by mesto zabezpečiť opravu poškodených mramorových dosák na okrajoch pešej zóne a na fontáne pred budovou MsÚ za účelom zatraktívnenia centra mesta?
 6. Môže mesto zariadiť opravu hlbokého výtlku na Hviezdoslavovej ulici pred budovou RD?
 7. Môže mesto znovu zriadiť Komisiu pre pamätihodnosti mesta v zmysle VZN č.14/2011?
 8. Mohlo by mesto predĺžiť otváracie hodiny na ihrisku Majk aj počas soboty a nedele
  do 19 hod.?
 9. Môže mesto urýchlene vysadiť vzrastlé stromy na okraji ihriska Majk za účelom vytvorenia tieňa v letných horúčavách?
 10. Mohlo by mesto zatraktívniť vzhľad kruhových objazdov na križovatke ul. Vlčanská-Dolná a pri Olympii kvitnúcimi rastlinami a kríkmi, ktoré sú ozdobné farebnými listami?
 11. Môže mesto podať informáciu o tom, kde sa nachádza materiál „Súpis pamätihodností mesta Šaľa“ a poskytnúť ho Komisii kultúry a cestovného ruchu k nahliadnutiu?
 12. Mohlo by mesto poskytnúť informáciu o tom, kedy bude odstránená budova na pešej zóne

      v blízkosti bočného vchodu do budovy MsÚ?

 

2

 

 1. Môže mesto zabezpečiť uloženie ďalších 3 - 4 skál na miesto pred budovou MsÚ, ktoré je       v trávniku „vychodené“ nedisciplinovanými občanmi a okolie týchto skál vysypať drobným makadamom?
 2. Mohlo by mesto zariadiť opravu dlažby na rohoch pódia amfiteátra a tiež estetickú úpravu spodnej časti pódia?
 3. Môže mesto zabezpečiť natretie lavičiek na území CMZ-ky a na celom amfiteátri?
 4. Mohlo by mesto zabezpečiť opravu malých smetných košov na celom území CMZ, hlavne       ich krytov?
 5. Môže mesto zariadiť zasklenie dvierok nástenky pri malej budove (bývalej pokladni) na amfiteátri?
 6. Mohlo by mesto podať informáciu o postupe prác a spôsobe financovania súvisiacich

      s rekonštrukciou technickej pamiatky Rozvodne el. energie na Kráľovskej ul.?

 1. Môže mesto podať informáciu alebo určiť postup nakladania s niekoľko rokov rozostavanou budovou na ul. Vlčanská?
 2. Mohlo by mesto podať informáciu o tom, kedy bude zriadená skupina pracovníkov, zabezpečujúca drobné čistiace a remeselnícke práce?
 3. Môže mesto zabezpečiť pokosenie v lesoparku?
 4. Mohlo by mesto vyhovieť požiadavke p. J. Vaššovej, predsedníčke SVB, a zakúpiť 5-6 ks       kríkov vavrínovca resp. skalníka a 2 ks popínavých rastlín na ul Kúpeľnej za účelom       odklonenia prechodu chodcov z trávnika na novovybudovaný chodník a zatraktívnenia       okolia bytovky za súčasného využitia konštrukcie starej detskej preliezky?
 5. Môže mesto vyhovieť požiadavke Ing. V.Polócika, predsedu SVB, aby cesta pred ich obytným domom č. 8,10 a 12. na ul. V Šrobára bola zlegalizovaná ako riadna obslužná komunikácia a potom boli na celú ulicu osadené dopravné značky Zákaz parkovania na pravej strane cesty a prikázaná rýchlosť max.30 km/h  z dôvodu kľudovej zóny a v záujme bezpečnosti občanov?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Uvedené pamätné tabule nie je možné umiestniť na budovu MsÚ z dôvodu hmotnosti tabúľ a kotvenia na fasádne dosky. Priestor na umiestnenie tabúľ by bolo najlepšie prerokovať a navrhnúť na komisii kultúry a športu.

 

 1. Mestský úrad komunikoval s p. Csillagom, potvrdil že uvedenú sochu má u seba a že po konzultácii s p. primátorom navrhne riešenie a vhodné umiestnenie sochy.

 

 1. Uvedenú problematiku t. j. náhrada betónovej dlažby je potrebné konzultovať s autorom projektu pešej zóny. V tomto roku pribudne kvetinový záhon na pešej zóne pod platanmi oproti kvetinárstvu (vedľa pivárne).

 

 1. Poškodená plynová prípojka bude opätovne nahlásená priamo správcovi s požiadavkou o jej opravu.

 

 1. Na základe schválených finančných prostriedkov sa pokúsime opraviť Vami navrhované časti (objekty) pešej zóny.

 

 

3

 

 1. Pokles miestnej komunikácie na ul. Hviezdoslavovej nad kanalizáciou/kanalizačnou prípojkou bol dňa 10. 05. 2021 vyrovnaný. Problém je v podzemnom vedení, o čom boli správca kanalizácií a majiteľ budovy (Roľnícke družstvo) už v minulosti informovaní.

 

 1. Mestské zastupiteľstvo je oprávnené v zmysle § 11 ods. 4 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb.
  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce. Medzi tieto orgány patria aj komisie mestského zastupiteľstva.

Komisia je fakultatívny orgán mestského zastupiteľstva. Táto skutočnosť znamená, že nejde o povinne zriaďovaný orgán mestského zastupiteľstva v každom meste (obci), ale závisí to od potrieb konkrétnej samosprávy.

Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

V praxi sa mesto (mestský úrad alebo mestské zastupiteľstvo) môžu rozhodnúť, či evidenciu pamätihodností bude vykonávať príslušný útvar mestského úradu v spolupráci
s komisiou kultúry alebo komisiou ad hoc zriadenou pre pamätihodnosti. Rozhodnutie na úrovni mesta by malo byť pragmatické tak, aby zvolený model fungoval optimálne
a zabezpečovali ho ľudia, ktorí majú príslušné profesionálne aj osobnostné predpoklady.

 

 1. Prevádzkový čas areálu v závislosti od sezóny je určený nasledovne:

marec – apríl               od 10.00 - 16.00 h.

máj -  jún                     od 10.00 - 17.00 h.

júl – august                  od 10.00 - 19.00 h.

september – október   od 10.00 -  18.00 h.

 

Dňa 17.05.2021 bol ukončený núdzový stav vyhlásený na celom území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19. Mesto Šaľa musí aj napriek tomu dodržiavať stále platné opatrenia (obmedzený počet návštevníkov).

Oddelenia správy majetku a zariadení mesta má viac pracovníkov (zo zimného štadióna) práceneschopných a nie je v stave zabezpečiť inú zodpovednú a preškolenú osobu, ktorá by zostávala v areáli po ukončení práce MOM t. j. po 17,00 hod. Ihrisko je v sobotu a nedeľu otvorené od 8,00 do 17,00 hod. Akonáhle to bude v personálnych možnostiach oddelenia, bude zabezpečené najneskôr od júla otvorenie ihriska do 19,00 hod tak, ako je to v Prevádzkovom poriadku ihriska.

 

 1. Podľa schváleného rozpočtu mesta Šaľa v kapitole pre zimný štadión neboli schválené žiadne finančné prostriedky na dosádzanie vyschnutých stromov.  Iba v prípade, ak mesto Šaľa bude zabezpečovať rozsiahlejšiu výsadbu stromov v intraviláne bude možné túto požiadavku riešiť ad hoc v prípade, ak to budú podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku na výstavbu ihriska Majk dovoľovať a zároveň výsadbou stromov nepríde k ohrozeniu stavby ihriska koreňovými sústavami stromov.

 

 1. V tomto roku mesto zrealizuje výsadbu kruhovej križovatky pri Olympii a pripravujeme projekty na kvetinové výsadby v záhonoch okolo kruhovej križovatky ulíc Vlčanská - Dolná.

 

4

 

 1. Vami požadované informácie sú obsiahnuté vo VZN č. 14/2011 o evidencii pamätihodností. Pre rýchle hľadanie pripájame linky:

https://sala.sk/clanok/o-evidencii-pamatihodnosti

https://sala.sk/data/component_file/100/236/f427.pdf

 

 1. V rozpočte mesta Šaľa na rok 2021 neboli tieto finančné prostriedky rozpočtované.

 

 1. Na uvedenú plochu nie je možné umiestniť ďalšie skaly, pretože sa tam nachádzajú trysky závlahového systému. Pre nedisciplinovaných občanov umiestnime tabuľky s piktogramom so zákazom chodenia po trávniku, ak to nepomôže problém budeme riešiť osadením zábran v podobe nízkeho plota.

 

 1. Vzhľadom k tomu, že je potrebná rozsiahlejšia oprava, požiadali sme o vypracovanie cenovej ponuky na opravu pódia amfiteátra a v zmysle schválených možností finančných prostriedkov bude vykonaná oprava.

 

 1. Mesto má v pláne natierať lavičky, čaká sa na priaznivé počasie.

 

 1. Mesto bude postupne opravovať malé smetné nádoby.

 

 1. O situácii sme informovaní, ale keďže v súvislosti s opatreniami na ochranu pred pandémiou COD-19 boli všetky bežné obchody pozatvárané, až teraz vieme zaobstarať potrebný materiál a nástenku opraviť.

 

 1. Národná kultúrna pamiatka – Technická pamiatka Trafostanice je vo vlastníctve fyzických osôb a podľa našich informácií mesto Šaľa nie je účastníkom žiadneho konania o rekonštrukcii technickej pamiatky, preto Vám na Vašu otázku nevieme dať uspokojivú odpoveď. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky musí pri jej rekonštrukcii postupovať v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Pamiatkový dohľad vykonáva príslušný krajský pamiatkový úrad. 

 

 1. Mesto Šaľa nie je a ani nebolo vlastníkom nehnuteľnosti – rozostavaná stavba na parcele č. 1028/15. Vlastníkom je S-REAL Holding, Nobelova 34, Bratislava. 

Vlastník nehnuteľnosti nemá žiadnu právnu povinnosť informovať mesto Šaľa o svojich úmysloch, ako bude so svojim majetkom nakladať. Povinnosti môže stavebníkovi stavby ukladať príslušný stavebný úrad v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 1. Podľa dostupných informácií bude na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali predložená písomná informácia k tejto otázke. Poznamenávame, že o termíne predloženia písomnej informácie bolo Mestské zastupiteľstvo v Šali informované priamo na jeho rokovaní.

 

 1. Kosenie lesoparku sa zabezpečuje.

 

 1. Mesto zabezpečí výsadbu kríkov, aby sa odklonil prechod nedisciplinovaných obyvateľov cez trávnik pri obytnom bloku na rohu ulíc Vlčanská a Kúpeľná.

 

5

 

 1. Zmeny a umiestňovanie nového dopravného značenia schvaľuje príslušný dopravný inžinier z dopravného inšpektorátu. Vaša požiadavka bude preposlaná na posúdenie a o výsledku Vás budeme informovať.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referentka životného prostredia

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. František Čibrik, vedúci oddelnia správy a komunálnych činností

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho