Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 12.07.2021 - 12:32  //  aktualizácia: 12.07.2021 - 12:37  //  zobrazené: 1387

Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF

Šalianska radnica už niekoľko rokov pracuje na skvalitňovaní služieb pre občanov. Toto vedenie mesta od nástupu nastavuje filozofiu fungovania úradu v zmysle služby občanovi, lebo verejná služba má znamenať, že úrad je tu pre občana s cieľom vybaviť jeho požiadavku čo najústretovejšie.

Po vybudovaní klientskeho centra  sa najnovšie zapojila radnica do výzvy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a bola úspešne vybratá ako jedna z 8 samospráv na Slovensku, ktorej bude poskytnutá podpora pri implementácii modelu CAF. Spolu s mestami Nitra, Liptovský Mikuláš, Žilina, mestskými časťami Bratislava – Karlova Ves, Rača, Vajnory a obcou Vysoká nad Kysucou sa vydalo na cestu za zlepšovaním, ktoré by malo byť na záver spojené so získaním medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF.  ÚNMS SR týmto organizáciám poskytne školiacu, konzultačnú a posudzovateľskú činnosť, ktorá im proces implementácie modelu CAF uľahčí a pomôže im úspešne prejsť aj Externou spätnou väzbou modelu CAF, ktorá preverí správnosť zrealizovaných krokov.

Európsky model zlepšovania organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia CAF patrí do skupiny modelov komplexného manažérstva kvality, ktorý sa pôvodne inšpiroval modelom výnimočnosti EFQM. Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) sa na niekoľko mesiacov stane sprievodcom administratívnych kapacít mesta. Časť zamestnancov úradu absolvovala dvojdňové vzdelávanie a počas letného obdobia v tímoch spoločne vypracujú samohodnotiacu správu.  Na základe nej bude následne spracovaný akčný plán zlepšovania, t. j. približovania sa k ideálu. Tento plán by mala samospráva následne naplniť. Model CAF sa bude na mestskom úrade implementovať v trvaní 14 mesiacov.

Mestský úrad a jeho zamestnanci majú záujem rozvíjať kvalitu svojej práce, zvyšovať efektívnosť, vlastnú výkonnosť za pomoci nástrojov kvality. Na druhej strane mesto Šaľa ako zamestnávateľ chce umožniť zamestnancom rozvíjať sa a zefektívniť riadenie úradu. Pretože cieľom je lepšie a efektívnejšie riešenie úloh v prospech občana.