Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.07.2022 - 14:03  //  aktualizácia: 29.07.2022 - 14:04  //  zobrazené: 1018

Listom č. 2087/2021/OOaS/1277 5/2021/211 zo dňa 15. 02. 2021 ste nám oznámili že Mesto Šaľa má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátom Mgr. Milanom Vallom

číslo: I38/2022

Požadované informácie citujeme:

„Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o poskytnutie informácií týkajúcich sa Mestského úradu v Šali:

  1. Listom č. 2087/2021/OOaS/1277 5/2021/211 zo dňa 15. 02. 2021 ste nám oznámili že Mesto Šaľa má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátom Mgr. Milanom Vallom, Vajnorská 43. 831 03  Bratislava, na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 373/2016, uzatvorenú dňa 13. 06. 2016, na dobu neurčitú.

Listom č. 4501/2021/OOaS/1651 20/2021/211 zo dňa 31. 03. 2021 ste nám oznámili aktuálnu organizačnú štruktúru Mestského úradu Šaľa.

Aké právne služby poskytuje externý advokát Mgr. Milan Vallo, ktoré nedokáže zabezpečiť, resp. nezabezpečuje, nevykonáva interné právne oddelenie Mesta Šaľa?“

Sprístupnené informácie:

Advokát Mgr. Milan Valla, so sídlom Vajnorská 43, 831 03  Bratislava poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 373/2016 zo dňa 13. 06. 2016 podľa článku I. Predmet zmluvy ods. (1) komplexné právne služby pri zastupovaní mesta Šaľa v správnom konaní o uloženie pokuty vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie pod číslom spisu 8552-3000/2016.

Podľa článku I. ods. (2) advokát sa podľa tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť mestu Šaľa aj právne služby, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom bode tejto zmluvy, ak bude o ne požiadaný, pričom sa musí jednať o právne služby spočívajúce v právnom zastupovaní klienta advokátom v rozhodovacom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní, alebo právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave rozhodcovského konania, zmierovacieho konania, súdneho konania, správneho konania alebo iného obdobného konania, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania.

Posledné poskytnutie právnych služieb advokátom bolo ku dňu 23. 05. 2019.