Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.08.2009 - 08:38  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:25  //  zobrazené: 1907

Kópiu dokladu na základe ktorého stavebník – Investprojekt s. r. o. Trnava požiadal o zmenu stavby pred dokončením

číslo: I20/2009

Požadované informácie:

1. kópia dokladu na základe ktorého stavebník – Investprojekt s. r. o. Trnava požiadal o zmenu stavby pred dokončením, ktorá bola realizovaná na základe stavebného povolenia č. V/97/18764, V/97/19045 na výstavbu Polyfunkčných bytových domov
na Hlavnej ulici v Šali,
2. kópia Rozhodnutia č. V/2001/001892-Pe zo dňa 27. 04. 2001 Okresného úradu v Šali, ktorým bola povolená zmena stavby v prospech občianskeho združenia
IČO 34146776,
3. ak o zmenu stavby nepožiadal stavebník, ale ním splnomocnená tretia osoba, zaslanie  kópie platného splnomocnenia, z ktorého bolo zrejmé, že osoba bola oprávnená konať aj vo veci rozostavaného bytu č. 402,
4. kópia dokladu, ktorým sa žiadateľ preukázal, že je vlastníkom bytu č. 402.

Sprístupnené informácie:

1. fotokópia  „ Žiadosti  o  zmenu  stavby  pred  jej  ukončením“  zo dňa  06. 03. 2001
(1 strana A4)
2. fotokópia ROZHODNUTIA číslo: V/2001/001892-Pe zo dňa 27.04.2001 (právoplatné a vykonateľné dňa 29.05.2001), ktorým sa povoľuje zmena nedokončenej stavby „Polyfunkčné bytové domy“ na ul. Hlavnej v Šali ( 3 strany A4)
3. fotokópia Záznamu (1 strana A4) z valného zhromaždenia zakladateľov „Združenia stavebníkov Polyfunkčného bytového domu na Hlavnej ul. v Šali“ zo dňa 05.03.2001 (odsúhlasenie zastupovania združenia stavebníkov v stavebnom konaní o zmene stavby pred jej dokončením) + fotokópia Prílohy č. 1 zo dňa  05.03.2001, kde členovia valného zhromaždenia vyjadrili svoj súhlas so zastupovaním (1 strana A4)
4. fotokópia výpisu z listu vlastníctva č. 5928, vydaného Správou katastra Šaľa dňa 11.09.2002 (6 strán A4)

Žiadateľ: Tibor Franko, Prievidza

Prílohy