Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 05.08.2021 - 09:14  //  aktualizácia: 05.08.2021 - 10:08  //  zobrazené: 748

Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022

Materiál „Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľana roky 2018 – 2022“ (ďalej len „koncepcia“) je predkladaný na základe nadväznosti na zoznam opatrení a aktivít uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa (PHSR) hlavne na prioritu 3 – Verejné služby a spokojnosť občanov, opatrenia 3.1 – Bezpečnosť v meste  a subopatrenie – Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste – aktivity 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže, 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti v meste, ale aj na prioritu 2 – Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života, najmä opatrenie 2.4 – zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času so subopatrením: Vytváranie podmienok pre voľno - časové aktivity. 
Koncepcie je v súlade s požiadavkami Európskej mestskej charty, ktorá hovorí o občanoch, ktorí majú právo na „bezpečné mesto, ktoré je do takej miery, ako je len možné, slobodné od kriminality, delikvencie a agresie“. Je v súlade so zákonom NR SR č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z  3. decembra 2008.  Ďalej je v súlade aj s požiadavkami Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 schválenej uznesením vlády SR č. 33632/2016 ktorá definuje ako jeden zo subjektov prevencie kriminality orgány regionálnej a miestnej samosprávy a tiež nadväzuje aj na Program prevencie kriminality v rámci Nitrianskeho kraja na roky 2016– 2020. 
Hlavným zámerom predkladateľov tohto materiálu bolo vypracovať ucelenú a prepojenú koncepciu servisu tákajúceho sa problémov detí, mládeže i dospelých s kriminalitou a inými protispoločenskými javmi v regióne, ktorý pri rešpektovaní princípu odbornosti, komplexnosti, interdisciplinarity a multiinštitucionality mohol predstavovať reálnu víziu efektívneho a prepojeného systému prevencie i intervencie v meste Šaľa.
Koncepcia je vypracovaná na podnet členov komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali, vychádzajúc z jej kompetencie (poradná, iniciatívna a kontrolná funkcia).

Pri spracovávaní materiálu bolo využitých čo najviac informácií z dostupných materiálov týkajúcich  sa predmetnej oblasti, napr. projekt  Siločiary bezpečnosti – Bezpečné mesto, - bezpečné bývanie, celoslovenské i regionálne štatistiky zo správ o bezpečnostnej situácii v SR  v krajoch, v okresoch ap. Veľa inšpirujúcich podnetov poskytla príručka komunitnej prevencie kriminality, ale hlavne Správa o činnosti a štatistika mestskej polície Šaľa za rok 2017.

Koncepcia nadväzuje na Koncepciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa v rokoch 2013 – 2017.
Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018– 2022 je spracovaná v zmysle bonmotu „menej teórie a viac praxe“ t.j. je koncipovaná tak, aby mala čo najviac pragmatický charakter.

Hlavným zmyslom tejto koncepcie je, aby sa všetky inštitúcie, sídliace v meste, ktoré môžu kompetentne participovať, akýmkoľvek spôsobom zapojili do riešenia daného  problému a boli takto nápomocné na jej medializácii, realizácii a navrhovaní spôsobov ako zapojiť do procesu čo najviac občanov mesta. Jej prioritnou úlohou je stimulácia a synchronizácia aktivít, uskutočňovaných kompetentnými inštitúciami, za účelom prevencie negatívnych javov v meste Šaľa.

Prílohy