Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.05.2020 - 11:04  //  aktualizácia: 07.05.2020 - 11:05  //  zobrazené: 341

Kolaudačné rozhodnutie - SVB Kukučínova, Šaľa

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 10.01.2020 podali

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 537/19 a 21 na ul. Kukučínovej v Šali, združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Kukučínova A/XII“, zastúpení Gabrielou Kunderlíkovou, predsedkyňou spoločenstva

 

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

zmenu dokončenej stavby

Dodatočná realizácia lodžií na bytovom dome súp. č. 537 v Šali

 

(ďalej len "stavba") na ul. Kukučínovej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 867, v katastrálnom území Šaľa, na účely skvalitnenia podmienok bývania v bytovom dome.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 12035/2019/SU/2100 dňa 28.05.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 01.07.2019.

 

Stavba obsahuje:

 • Na bytovom dome súp. č. 537 boli realizované predsadené lodžie prefabrikovaného typu, na zadnej fasáde objektu.
 • Pôvodné balkóny v počte 12 ks s oceľovým zábradlím s výplňou z tvrdeného skla boli odstránené.
 • Namiesto pôvodných balkónov sa osadili prefabrikované betónové predsadené lodžie v počte 12 ks, rozmerov 3600 x 1450 mm, s plnými betónovými zábradliami výšky 1100 mm, lodžie boli vytvorené spájaním žb prefabrikátov a kotvené cez dilatáciu do obvodových stien.

 

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky (podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona):

 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.

 Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.

 Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri prípadnej zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.

 Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

 

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky. Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Účastníci konania:

 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 537/19 a 21 Šaľa

V priebehu kolaudačného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené.

 

Odôvodnenie:

Dňa 10.01.2020 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 12035/2019/SU/2100 dňa 28.05.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 01.07.2019.

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám Keďže sa jedná o konanie s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil tunajší úrad začatie konania podľa § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 25.02.2020, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

V oznámení o začatí kolaudačného konania stavebný úrad upozornil účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

 • Inšpektorát práce Nitra pod č. OBOZP/ROZ/2020/1555 zo dňa 29.01.2020 oznámil neúčasť na kolaudačnom konaní.
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch pod č. OU-SA-OSZP-2020/001128-2 dňa 13.01.2020, v ktorom ku kolaudácii stavby zaujal kladné stanovisko.

 

Stavebný úrad zahrnul stanoviská a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi do podmienok tohto rozhodnutia.

V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie a vyhovuje technickým požiadavkám, ktoré sú  určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skutočné vyhotovenie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejné záujmy.

Ku kolaudácii stavby boli predložené: kópia stavebného povolenia, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, bola predložená overená projektová dokumentácia, kópia dokladov o spôsobe naloženia so stavebným odpadom, certifikáty výrobkov, stavebný denník; vyjadrenia, súhlasy, stanoviská dotknutých orgánov a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa Položky 62a, písm. c) bod č. 2 vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 10.01.2020.

 

Doručí sa:

účastníkom konania – verejnou vyhláškou

 1. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 537/19 a 21, ul. Kukučínova v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 867 v k. ú. Šaľa: 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
 2. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 

na vedomie:

 1. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Kukučínova A/XII“,

Gabriela Kunderlíková – predseda SVB, Kukučínova č. 537/21, 927 01 Šaľa

(na vyvesenie)

ostatní:

 1. Ing. Ján Noga, PRONOX, Hviezdoslavova č. 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom
 2. REVITALSTAV SK s.r.o., Hviezdoslavova č. 36/33, 036 01 Martin
 • k spisu

 

                        Mgr. Eva Lukačovičová

                       vedúca stavebného úradu

             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016