Domov   >  Čas a my
publikované: 05.04.2016 - 12:47  //  aktualizácia: 05.04.2016 - 13:16  //  zobrazené: 3751

Kalendár výročí osobností a udalostí január - jún 2016

JANUÁR

 

ENGLISCHOVÁ, Gabriela   -  35.výročie úmrtie

17.november 1937 Trnovec n/V  -  7.január 1981 Bratislava

Maliarka, reštaurátorka. V rokoch 1957-63 študovala na VŠVU v Bratislave u profesora K. Veselého. V rokoch 1963-64 reštaurátorka SNG, 1964-67 odborná asistentka na VŠVU, 1968-79 reštaurátorka Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1979-81 reštaurátorka a vedúca ateliéru reštaurovania tabuľových malieb a polychrómovaných drevorezieb v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave.

 

RÉSŐ, Zoltán E.  -  20. výročie úmrtia

5.august 1912 Selice – 15.január 1996 Šaľa

Spisovateľ, básnik. Strednú školu absolvoval v Nových Zámkoch, farmakológiu študoval v Prahe. Pracoval v cukrovare ako inžinier, potom ako lekárnik. Poézii sa venoval už počas študentských rokov. Jeho prvú básnickú zbierku úrady skonfiškovali. V románoch Ujvári gimnazisták ( Novozámockí gymnazisti,1991 ) a Prágai egyetemisták ( Pražskí vysokoškoláci,1995) spracoval svoju mladosť a študentské roky.

 

RIPPA, Blažej Konštantín  -  35. výročie úmrtia

1.február 1912 Trnovec n/V  -  17. január 1981 Bratislava

Lekár, publicista. Študoval na gymnáziu v Nitre, medicínu na LF UK v Bratislave. Zakladateľ a vedúci interného oddelenia Železničnej polikliniky v Bratislave. Zaoberal sa ochoreniami kardiovaskulárneho systému a diabetes mellitus. Venoval sa aj histórii medicíny, problematike pracovného lekárstva a zdravotno-osvetovej činnosti. Spoluzakladateľ Národnej transfúznej služby, jeden zo zostavovateľov štatútu darcovstva krvi s kritériami na dobrovoľných darcov, aktívny pracovník Československého červeného kríža.

 

SOLTRA, Alajos  -  190. výročia narodenia

                                   125. výročie úmrtia

20. január 1826 Šaľa  -  8. júl 1891 Ráckeve ( Maďarsko )

Lekár, kalvínsky kňaz. Študoval v Debrecíne, v Pešti a v Mníchove. Od roku 1854 až do smrti pôsobil v obci Ráckeve.

 

FEBRUÁR

 

BARTOŇ, Jozef  -  195. výročie narodenia

5. február 1821 Zohor  -  16. apríl 1877 Šaľa

Kňaz, učiteľ, školský inšpektor. Filozofiu  študoval v Trnave, teológiu vo Viedni. Pôsobil ako rímskokatolícky kaplán, katechéta, riaditeľ základnej školy v Pešti, titulárny opát, hlavný škôldozorca bratislavského školského dištriktu a od roku 1876 farár v Šali.

 

KUBOLKA, Aurel  -  70. výročie narodenia

14. február 1946 Slovenská Ľupča – 3. august 2013 Šaľa

Propagátor skautingu. Dlhoročný aktívny vedúci skautingu v Šali. Od roku 1972 žil a pôsobil v Šali. Pracoval v podniku Duslo,a.s. Šaľa, potom na SOUCH. Sedemnásť rokov pripravoval a realizoval skautské tábory, mal záštitu nad šírením svetla z Betlehema, organizoval poznávacie expedície do zahraničia.

 

PÉTER, Jozef  -  160. výročie narodenia

22. február 1856 Tešedíkovo -  14. august 1925 Šaľa

Pedagóg, organista. V rokoch 1874 – 79 pôsobil ako pedagóg v Tešedíkove, od roku 1883 v Šali hlavný učiteľ dvojtriednej ľudovej školy, od roku 1904 riaditeľ a kantor miestnej školy. Zaslúžil sa o rozvoj spoločenského a kultúrneho života v Šali. Bol zástupcom veliteľa, neskôr veliteľom dobrovoľného hasičského zboru, založil a viedol mužský spevokol, režíroval divadelné hry. Bol predsedom Maďarskej kresťansko-socialistickej strany v Šali.

 

MAREC

 

SELLYEI – Miškovič, Jozef  -  75. výročie úmrtia

1.január 1909 Šaľa  -  6. marec 1941 Šaľa ( Budapešť )

Spisovateľ maďarskej literatúry na Slovensku, autodidakta. Základnú školu ukončil v Šali, štúdium na gymnáziu v Nových Zámkoch nedokončil pre zlú sociálnu situáciu v rodine, potreboval pomáhať rodičom. Od roku 1922 pracoval ako roľník na rodinnom hospodárstve, neskôr sa začal venovať literatúre. Písal poéziu, prózu( poviedky,novely), autor románu i viacerých rozhlasových hier. Spolupracoval s rozhlasom a v dokumentárnej tvorbe zachycoval zvyky, obyčaje obyvateľov Šale a okolia. Bol členom hnutia Sarló ( Kosák ), od roku 1933 člen Masarykovej akadémie( Maďarská vedecká a umelecká spoločnosť v Československu). Napísal vyše 400 poviedok, vydával ich najmä v časopisoch. Bolo vydaných viacero knižných titulov. Osobný fond autora je uložený v štátnom archíve v Šali.

 

FÁNDLY, Juraj  -  205. výročie úmrtia

21. október 1750 Častá – 7. marec 1811 Doľany

Spisovateľ, katolícky kňaz, kultúrny dejateľ, národný buditeľ. Spoluzakladateľ a organizátor Slovenského učeného tovarišstva. Navštevoval  kláštornú školu v Šaštíne, študoval v seminári v Budíne a v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Seredi, v rokoch 1776 – 80 farár v Lukáčovciach, do 1807 v Naháči a na odpočinku žil v Doľanoch. Autor mnohých ľudovýchovných a náboženských diel. Často chodieval do Šale za svojím priateľom. Gymnázium v našom meste je nositeľom jeho mena.

 

PRIBINA  -  1155. výročie úmrtia

okolo 800 – pred 21. marec 861 ?

Slovanské knieža. Prvý menom známy vladár z územia Slovenska. Jeho sídlom bola Nitra, kde dal  v roku 827 – 28 vysvätiť salzburským arcibiskupom Adalrámom  kostol, hoci sám bol v tom čase ešte pohanom. Po vyhnaní Mojmírom I. z Nitry sa so synom Koceľom usadil v Panónii. Na území obývanom Slovanmi vytvoril rozsiahle kniežatstvo so sídlom v Blatnohrade. Zaslúžil sa o kristianizáciu, na zverenom území dal postaviť 13 kostolov. Po ňom je pomenované námestie vo Veči.

 

BENDE, Imrich – 105. výročie úmrtia

28. august 1824 Baja ( Maďarsko )  -  26.marec 1911 Nitra

Náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár. Od roku 1893 nitriansky biskup. Autor pastierskych listov a kázní, prispieval najmä do náboženských časopisov. V Nitre dal vybudovať vyššiu dievčenskú školu, v Močenku kláštor vincentiek s dievčenskou školou.

 

APRÍL

 

OSTROVSKÝ, Juraj – 90. výročie narodenia

15. apríl 1926 Stará Turá – 2. september 1985 Nitra

Organizátor poľnohospodárskej veľkovýroby. Študoval a dlhé roky pôsobil v Nitre. Ako prvý riaditeľ Majetku stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v rokoch 1962 – 1971 sa zaslúžil o budovanie výstavného areálu Agrokomplexu v Nitre. Od roku 1978 pracoval ako vedúci technik Poľnohospodárskeho kooperačného združenia Jednotného roľníckeho družstva Družba Šaľa.

 

MÁJ

 

HLAVATÝ, Jozef – 50. výročie úmrtia

1. apríl 1898 Šaľa – 6. máj 1966 Šaľa

Hudobný pedagóg a kritik, kňaz, organizátor skautingu. V Nitre študoval teológiu a bol vysvätený za kňaza. Po ukončení štúdia na Instituto di Musica Sacra v Ríme pôsobil ako profesor náboženstva, cirkevnej hudby na bohosloveckej fakulte a konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1950 – 1960 pôsobil ako farár v Horných Orešanoch, od roku 1961 žil na dôchodku v Šali. Autor spevníka, organizátor Slovenského katolíckeho skautingu, redaktor časopisu Skaut.

 

JÚN

 

SVOBODA, Fraňo – 115. výročie narodenia

21. jún 1901 Trnava – 6. november 1969 Šaľa

Pedagóg, prozaik, spisovateľ pre deti a mládež. Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Modre učil na viacerých školách, bol redaktorom Orlíka, pracovníkom Výskumného ústavu pedagogického v Bratislave, v rokoch 1950 – 1961 učil na Osobitnej škole v Šali. Zostavoval články, príručky  pre učiteľov, hodnotil knihy pre deti a písal metodicko-didaktické, pedagogické články. V knižných dielach pre deti spracúval náboženskú a prírodnú tematiku.

Z dokumentov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre spracoval Július Morávek

  • Kalendár výročí osobností a udalostí júl - december 2016