Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.11.2011 - 14:48  //  aktualizácia: 07.11.2011 - 14:51  //  zobrazené: 3091

Interpelácia ohľadne žiadosti vlastníkov garáží na ul. Nešporovej, ktorí z dôvodu umiestnenia dopravnej značky zákaz vjazdu

predkladateľ: Mgr. Július Morávek

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
22. 09. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- žiadosti vlastníkov garáží na ul. Nešporovej, ktorí z dôvodu umiestnenia dopravnej značky zákaz vjazdu na začiatku ul. Nešporova musia ku svojim garážam prichádzať cez ul. Čsľ. armády a Bottovu, čo im značne predlžuje príjazd, preto požadujú, aby bola táto značka umiestnená až za garáže,
- ďalej ste upozornili na to, že na ulici Školskej je počas školského roka v dopoludňajších hodinách jeden jazdný pruh obsadený zaparkovanými vozidlami, či už študentov alebo zamestnancov, upozornili ste, že ide o frekventovanú cestu a je tu použiteľný len jeden jazdný pruh, preto ste navrhli dlhodobo obmedziť možnosť státia na tejto ulici.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

- Úprava dopravného značenia prebehla v roku 2004 z dôvodu riešenia kolíznej dopravnej situácie v danej lokalite. Nedostatočná šírka prístupovej komunikácie neumožňuje premávku v oboch smeroch a preto bolo nevyhnutné predmetnú cestu zjednosmerniť. Ďalším výrazným nedostatkom je absencia chodníka pre peších, čím sa daná komunikácia stáva jedinou prístupovou cestou do bytového domu. Vami navrhované riešenie by viedlo k podstatnej zmene dopravných pomerov s nepriaznivým vplyvom na obyvateľov tejto lokality ako aj motorizovaných účastníkov.
Možnosť zobojsmernenia bola zamietnutá príslušným dopravným inšpektorátom, taktiež bol obyvateľmi bytového domu na Nešporovej ul. vyjadrený nesúhlas k navrhovanej zmene. Navyše po zmene dopravného značenia od roku 2004 nedošlo k žiadnej dopravnej udalosti - nehode, čím ho robí oprávneným.

Možnosťou riešenia tejto situácie je vybudovanie postranného chodníka pre peších ako aj rozšírenie komunikácie do min. šírky 6,0 m.

- Obmedzenie státia na ul. Školskej pred gymnáziom by viedlo k presunu statickej dopravy na najbližšie ul. M.R. Štefánika a Pioniersku, čím by sa výrazne zhoršila dopravná situácia na týchto taktiež frekventovaných uliciach.
Umiestnenie nového dopravného značenia by bolo neefektívne, nakoľko sa v projekte revitalizácie centrálnej mestskej zóny Šaľa uvažuje s vybudovaním pozdĺžnych parkovacích státí, čím sa vzniknutá situácia stane absolútne bezpredmetnou.