Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.11.2011 - 14:44  //  aktualizácia: 07.11.2011 - 14:47  //  zobrazené: 3228

Interpelácia ohľadne veľkého zápach z kanalizácie na ul. Nitrianskej a Dlhoveskej

predkladateľ: Ladislav Košičár

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
22. 09. 2011, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
1. upozornil na veľký zápach z kanalizácie na ul. Nitrianskej a Dlhoveskej, najväčší zápach sa šíri pri autobusovej zastávke pri reštaurácii YPS a na ceste pri čerpacej stanici EXTRABENZ, ďalej uviedol, že prevádzkovateľ kanalizácie ZSV a. s. by mal v tomto smere urobiť nápravu,
2. opýtal sa, kedy sa začne budovať chodník smerom na Duslo, teda smerom ku kórejským firmám,
3. uviedol, že pozemok pred starým kostolom v Šali – Veči, ktorý patrí mestu, je zaburinený a zarastá stromami, požiadal, aby bol tento pozemok vyčistený,
4. uviedol, že vandali poškodili celé prízemie budovy ZŠ Komenského, sú tam rozbité dvere a okná, uviedol, že VMČ č. 3 žiada, aby sa okná a dvere vyplnili vhodným materiálom proti vniknutiu do budovy,
5. opýtal sa, či zákaz státia na ul. Hollého bude platiť v celej jej dĺžke,
6. upozornil na zlú situáciu v doprave v Šali – Veči a na to, že doprava na ulici Nitrianskej sa každodenne zhoršuje, požiadal primátora mesta o informáciu o vývoji obchvatu mesta Šaľa.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Na základe tejto interpelácie mesto telefonicky vyzvalo príslušného správcu verejných kanalizácií na odstránenie šírenia tohto zápachu. Výzvu prijali a v krátkej budúcnosti vykonajú nápravu, o ktorej nás budú informovať. Mesto Šaľa písomne vyzve správcu verejných kanalizácií na vykonanie nápravy v tejto veci.

2. V apríli 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov z RSaÚC NZ, ODI PZ Šaľa, Shin Heung Precision (SHC), IN VEST s.r.o. Šaľa, ObÚ CDPK Šaľa, MsÚ špec. SÚ a zástupcov projektanta. Predmetom rokovania bol návrh technického riešenia chodníka na trase od Extrabenzu po závod SHC. Z tohto stretnutia vyplynuli nasledovné požiadavky pre výstavbu chodníka:
- chodník situovať čo najbližšie k oploteniam, šírka 150 cm, betónová zámková dlažba
- nutnosť preložky 3 stĺpov telefónneho vedenia, osloviť správcu, či nechcú vykonať investíciu (zabudovanie do zeme)
- nutnosť osvetlenia (dopravná značka IP 6 s výstražným svetelným signálom) prechodov (v zmysle vyhlášky č. 8/2009) a chodníka (pouličné osvetlenie) na opačnej strane od cesty.
- RSÚC NZ – chodník situovať za priekopu cesty, chodník oddeliť od cesty, okrem miesta ZÚ, kde z dôvodu stesnených podmienok bude akceptované zúženie zeleného pásu na odvodnenie komunikácie.
- v zmysle územného plánu do PD zapracovať územnú rezervu pre možné rozšírenie chodníka na cyklochodník. (uviesť to aj v technickej správe)
- po zameraní mesto zabezpečí súhlasy dotknutých vlastníkov
- po predložení cenovej kalkulácie na projekčné práce a kvôli otázkam inžinieringu a finančného zabezpečenia sa uskutoční rokovanie zástupcov mesta a spoločnosti Invest, EURODABO, SHC.
- prechod chodníka z pravej na ľavú stranu trasy umiestniť pred koncom pozemku vo vlastníctve EURODABO
- otázky výrubu zelene zabezpečí mesto
- ďalší priechod pre chodcov vyznačiť vodorovným dopravným značením na Hospodársku ulicu.
Dňa 12.08.2011 bola na MsÚ doručená zo spoločnosti IN VEST s.r.o. Šaľa spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: Výstavba Chodníka Cesta III/50811, Šaľa Veča, trasa Extrabenz – SHC. PD pozostáva z dvoch častí: Komunikácie a spevnené plochy a elektroinštalácia.
Následne boli Referátom správy majetku mesta preverené dotknuté parcely z pohľadu vlastníctva.  V tejto oblasti je potrebné zabezpečiť z pohľadu mesta súhlasy dotknutých vlastníkov pozemkov s realizáciou zámeru.
Dňa 12.09.2011 bol mestu doručený vypracovaný predpokladaný rozpočet výstavby chodníka pri ceste III/50811 Šaľa – Veča. Cenová kalkulácia bola spracovaná podľa PD pre stavebné povolenie. Celková predpokladaná cena je na úrovni cca 126 tis. EUR. Zahŕňa: elektroinštalácie – verejné osvetlenie a prekládku telefónneho vedenia, chodník zo zámkovej dlažby, dopravné značenie, inžiniersku činnosť, projektovú dokumentáciu).
Nakoľko pri predchádzajúcich rokovaniach k tejto tematike bol uvažovaný predpokladaný rozpočet výstavby chodníka cca na úrovni 30 tis. EUR (vtedy firmy SHC a EURO DABO vydali prehlásenie o spolufinancovaní), bude potrebné opätovne zvolať dotknuté strany k rokovaniu. K navýšeniu predpokladanej ceny došlo z dôvodu nutnosti realizovať prekládku telefónneho vedenia a požiadavky zástupcu ObÚ CDPK Šaľa a ODI PZ Šaľa vybudovať aj verejné osvetlenie v danej trase kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
Nakoľko investormi stavby budú spoločne súkromné spoločnosti SHC a EURODABO, žiadosť o vydanie stavebného povolenia budú podávať tieto subjekty.
Zatiaľ je teda zámer vybudovania chodníka vo fáze vypracovanej PD pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia. S budovaním chodníka sa bude môcť začať až po vydaní stavebného povolenia.

3. Vyčistenie pozemku pred starým kostolom v Šali – Veči je zabezpečené podľa Vašich požiadaviek.

4. Na bývalej ZŠ Komenského je potrebné vynaložiť značné finančné prostriedky, nakoľko sa jedná o veľký počet okien. Po konzultácii s vedúcou OHaS sme dospeli k záveru, že budova je momentálne na odpredaj a boli by to zbytočne vynaložené prostriedky. Ak by sa zapravili okná v budove zostane tma lebo je  odpojená od elektr. siete. Navrhujeme aby MsP vykonávala častejšie obhliadky aj v noci, nakoľko majú prístup aj do priestorov.

5. Zákazové značenie obmedzujúce státie ako aj zastavenie na ul. Hollého bude umiestnené na väčšej časti danej ulice z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prejazdu motorových vozidiel.

6. Stav vo vývoji obchvatu mesta Šaľa je nasledovný:
- dňa 3.marca 2011 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre stavbu Cesta I/75 - obchvat mesta Šaľa,
- SSC – investičná výstavba spracovala súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a odstúpila ich na schválenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- dňa 7.6.2011 vo Vestníku č. 110/2011 bolo zverejnené Predbežné oznámenie na predmet zákazky
„Cesta I/75 Šaľa – obchvat“. Kontaktnou osobou v tomto predbežnom oznámení je uvedená Ing. Helena Lakotová, ktorá nám oznámila, že súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bude vyhlásená do konca roku 2011. To znamená, že vyhodnotenie súťaže bude až v roku 2012.