Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2023 - 12:22  //  aktualizácia: 27.11.2023 - 12:23  //  zobrazené: 756

Informovanie verejnosti - Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia zo zisťovacieho konania  

„Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva ”

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odstranenie-objektu-33-07-prevadzky-tepelného-hospodárstva

           Účastníci konania vrátane verejnosti  v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa o oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Mgr. Jozef Belický v.r.                                                                                                
primátor