Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:24  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:24  //  zobrazené: 1341

Informácie k EIA konaniu

číslo: I9/2021

Požadované informácie: informácií k EIA konaniu https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala :

 

 1. kedy bolo/bude oznámenie o hodnotiacej správe vyvesené na informačnej tabuli mesta,
 2. kedy je posledný možný termín podania pripomienok,
 3. kedy a akou formou sa uskutoční verejné prerokovanie?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Informácia o doručení správy o hodnotení „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04  Bratislava, bola zverejnená spolu so Všeobecne zrozumiteľným záverečným zhrnutím na úradnej tabuli dňa 11. 02. 2021.
 2. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní
  odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava, teda do 13. marca 2021.
 3. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
  v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu 40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z.z..

Mesto Šaľa vo veci uskutočnenia verejného prerokovania požiadalo o usmernenie RÚVZ so sídlom v Nitre. Po doručení usmernenia o termíne verejného prerokovania bude mesto Šaľa informovať verejnosť v meste obvyklým spôsobom.