Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.04.2017 - 09:30  //  aktualizácia: 07.04.2017 - 09:31  //  zobrazené: 2247

VV - stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.01.2017 podala
Spoločnosť KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO: 45 898 103,
 so sídlom Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
(ďalej len „stavebník“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
„Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska
na bytové jednotky“
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2811/6 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemku register "C" parc. č. 2811/5 v katastrálnom území Šaľa v nájme stavebníka na účely bývania a parkovania.

Stavba obsahuje:
- polyfunkčné trhovisko je trojpodlažný objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, kde sa na 1.NP plánujú stavebné úpravy nebytových priestorov na bytové jednotky,
- stavebné úpravy pozostávajú z výmeny obvodových stien za tvarovky hrúbky 400 mm,
- navrhovaný počet bytov:
 12 ks 2-izbových bytov: kuchyňa s predsieňou, WC, kúpeľňa s WC, 2 izby ,
 a 1 ks 3-izbový byt: kuchyňa s predsieňou, WC, kúpeľňa s WC, 3 izby,
- pôdorysná plocha objektu je štvorcová a nemení sa,
- vstup do objektu bude z juhovýchodnej strany budovy,
- vstup zo severozápadnej strany bude riešený výhradne ako únikový východ z budovy,
- vstup na 2.NP nebude stavebnými úpravami dotknutý, ani obmedzený,
- k objektu sú vybudované prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny,
- bytové jednotky sa napoja na existujúce vnútroobjektové rozvody. Každá bytová jednotka bude mať vlastný elektrický bojler na TÚV a taktiež regulátor elektrického podlahového kúrenia, elektrické hodiny a vodomer,
- 21 vyhradených parkovacích miest (z čoho 2 sú pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie) sa zhotoví na existujúcej spevnenej ploche, na ktorej sa vyznačí zvislé a vodorovné dopravné značenie. Povrch tvorí betónová plocha na nepriepustnom podklade,
- umiestnenie kontajnerov na odpad bude na vyhradenom mieste pre všetky kontajnery prevádzok objektu pri vstupe do podzemných garáží na juhozápadnej strane budovy.

Objekt spĺňa všetky požiadavky normy STN 73 0540-2: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana. Časť 2: Funkčné požiadavky, 2016  pre obnovované budovy. Projektové energetické hodnotenie stavby vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Peter Hurta s ev. č. 5203*11.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená len na vlastnom a prenajatom pozemku stavebníkov. Na pozemkoch register "C" parc. č. 2811/6 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemku register "C" parc. č. 2811/5 v katastrálnom území Šaľa v nájme stavebníka.
Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej prevádzku:
- zastavaná plocha: 1818,00 m2
- úžitková plocha 1.NP: 1077,52 m2
- celková výmera bytových jednotiek:  Byt č.1 – 54,47 m2, Byt č.2 – 55,27 m2, Byt č.3 – 55,27 m2, Byt č.4 – 55,27 m2,  Byt č.5 – 91,62 m2,  Byt č.6 – 55,97 m2,  Byt č.7 – 55,97 m2,  Byt č.8 – 54,47 m2, Byt č.9 – 55,27 m2,  Byt č.10 – 55,27 m2, Byt č.11 – 55,27 m2 , Byt č.12 – 55,27 m2, Byt č.13 – 54,47 m2. Spolu: 746,25 m2.
- obostavaný priestor: 4288,00 m3
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný architekt Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 927 01 Šaľa, č. registrácie 0901AA, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2019.
6. Celkový rozpočtový náklad stavby je cca 250 000,- EUR
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby bude určený vo výberovom  konaní. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
8. Pripojenie na inžinierske siete:
 objekt je napojený na verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou, s existujúcim fakturačným meradlom.
 objekt je napojený na verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou.
 Elektrická prípojka ostáva pôvodnom stave z TS0834-011 vývodu 06 káblom AYKY 3x185 + 95 mm2 uloženým v zemi a ukončená je v skrini PRIS 110601, ktorá je spolu a celoplastovou rozvodnou RE osadená pred oplotením objektu - na prístupnom mieste.
9. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:
 S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby OR HaZZ súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude predložené spolu s overenou projektovou dokumentáciou pri kolaudačnom konaní.
 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-1088-001/2016 zo dňa 07.12.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podl’a § 14 zákona o odpadoch - Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 psím. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie.
 Dodržať podmienky vyjadrenia OU-SA-OSZP-2016/008068-2 zo dňa 09.12.2016.

OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát:
 žiadateľ pred realizáciou požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu o vyjadrenie k umiestneniu trvalého dopravného značenia, prenosného dopravného značenia a k vyhradeným parkoviskám, ktoré prislúchajú k predmetnej stavbe.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. ORPZ-SA-OPDP52-1-064/2016 zo dňa 22.12.2016.


MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností:
 V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas požiadať referát  dopravy a technických činností o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva - vydanie rozprávkového povolenia (podl’a rozsahu prác požiadať
tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 Dodržať podmienky stanoviska č. 469/2017/OSaKČ/111 zo dňa 11.01.2017.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava:
 Vybudovanie meracieho miesta pre polopriame meranie spotreby elektriny, meracie transformátory prúdu o prevode 200/5 A, trieda presnosti 0,5 S %, 10 VA, pre prúdové obvody merania použiť vodiče typu CY 4 mm2 a pre napäťové obvody merania použiť’ vodiče typu CY 2,5 mm2.
 Žiadame dodržať prúdovú hodnotu trojfázového ističa pred elektromerom In=160A s vypínacou charakteristikou ,,B“ a zabezpečiť plombovateľnost' všetkých nemeraných a meracích okruhov.
 Pri stavebných prácach žiadame dodržať bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti el. vedenia.
 Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením ,,Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s.“
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CD 89337/2016 zo dňa 19.12.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:
Vyjadrenie vodovod:
 Vodovodná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, objekt je napojený na verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou, s existujúcim fakturačným meradlom: Tech .č. odberu: 30006-01710-0, Evid. č. odberu: 30601710, vedené na Bytkomfort, s.r.o., jedná sa o rozšírenie vnútorného vodovodu.
 V budove sú navrhované hydrantové skrine vnútorné v počte 2 ks. Vodu pre požiarne účely z verejného vodovodu nezabezpečujeme. Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu podl’a §15, ods. 7, psím. f) zákona c. 442/2002 Z.z. musíme umožniť’ prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu cez svoje existujúce zariadenia, v rámci existujúcich kapacitných možností týchto zariadení a verejného vodovodu.
 V zmysle § 27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázane prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
Vyjadrenie kanalizácia:
 Kanalizačná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, objekt je napojený na verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou: Tech. č. odberu: 30006-01710-0, Evid. č. odberu: 30601710, vedené na Bytkomfort, s.r.o., jedná sa o rozšírenie vnútorných kanalizačných rozvodov.
 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požadujeme aktualizovať zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, s dorazom na odvádzanie vôd z povrchového odtoku.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. 72915/2016 zo dňa 06.12.2016.


Mesto Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:
 Pre dotknuté územie, na ktorej sa nachádza uvedená budova, je v záväznej časti ÚPN definované funkčné využívanie na vyššiu alebo základnú vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prístupnosťou špecifickej vybavenosti, bývania; ostatné funkčné využívanie je neprípustné. Z hľadiska regulácie priestorového usporiadania je pre dotknuté územie stanovená v ÚPN zástavba uličná kompaktná 2-6 NP, (zastavanosť max. 100%, ozelenenie min. 15%) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná je zástavba uličná voľná 2-6 NP; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.
 Zámer zmeny funkčného využitia 1. NP pôvodného objektu Polyfunkčného trhoviska na bytové jednotky nie je v rozpore so záväznou častou ÚPN.
 Pri posudzovaní zámeru je potrebné zároveň brat’ do úvahy jeho ďalšie vplyvy na okolie, najmä dopravne, bezpečnostné, hygienické a environmentálne, ako aj vplyvy existujúcich prevádzok vybavenosti v budove i v bezprostrednom okolí tak, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu kvality bývania v navrhovaných bytoch i v dotknutom území.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska pod č. 979/2017/OSaKČ/950 zo dňa 16.01.2017.

Ďalšie podmienky:
 Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku.
 Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebník zabezpečí jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa č. 7/2016 v platnom znení o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
 Stavebník ku kolaudačnému konaniu preukáže, ako naložil s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
 Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže pri kolaudácii stavby.
 Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.
 Stavebník uskutoční do kolaudácie sadové úpravy podľa dohody stavebníka s účastníkmi konania a podľa pokynov MsÚ Šaľa – referát životného prostredia.
 Vstup zo severozápadnej strany bude riešený výhradne ako únikový východ z budovy.

10. Stavebník ku kolaudácii predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Tieto doklady sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavbe.

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

12. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom "Stavba povolená" (štítok bude stavebníkovi doručený po oznámení dodávateľa stavby na stavebný úrad).

13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
14. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží ku kolaudácii stavby.
15. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
16. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich brať na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania boli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.
Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:
Dňa 10.01.2017 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. §61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Účastníci konania v stavebnom konaní podali námietky, ktoré podal zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súčasne predseda SVB a NP Váh 5 Čsl. Armády 1020, 927 01 Šaľa, Tibor Kuna. Časť podaných námietok sa týkala vád projektovej dokumentácie a časť mala občianskoprávny charakter. Námietky týkajúce sa projektovej dokumentácie stavebník v plnom rozsahu akceptoval a upravil podľa nich projektovú dokumentáciu. Podľa §137 ods. 1 stavebného zákona stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiacich orgánov štátnej moci. Stavebný úrad následne dosiahol dohodu medzi stavebníkom a účastníkmi konania. Na základe dohody účastníci konania vzali svoje námietky späť dňa 14.02.2017.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a  62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
- OR HaZZ v Nitre,
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali,
- Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, 
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Mestský úrad Šaľa, referát dopravy a technických činností,
- Mestský úrad Šaľa, oddelenie stratégie a komunikačných činností,
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebník k žiadosti predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov a doklad o uhradení správneho poplatku.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
- KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o,, ostatní vlastníci polyfunkčného trhoviska súp. č. 2005 na pozemku parc. č. 2811/6 kat. územie Šaľa,  vlastníci bytového domu č. 1020 na pozemkoch parc. č. 2800, 2801,2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 kat. územie Šaľa, vlastníci susedných pozemkov na pozemkoch parc. č. 2811/1, 2811/2, 2811/7, 2811/11, 2811/12, 2811/15 kat. územie Šaľa, Ing. Peter Aštary.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 400,- € bol zaplatený dňa 10.01.2017.

Príloha:
- overená projektová dokumentácia


Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

Doručí sa:
účastníci konania - (verejnou vyhláškou)
1. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
2. ostatným vlastníkom objektu súp. č. 2005 na pozemku parc. č. 2811/6 kat. územie Šaľa,
3. vlastníkom bytového domu č. 1020 na pozemkoch parc. č. 2800, 2801,2802, 2803, 2804,
    2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 kat. územie Šaľa a vlastníkom susedných pozemkov
    na pozemkoch parc. č. 2811/1, 2811/2, 2811/7, 2811/11, 2811/12, 2811/15 kat. ú. Šaľa.
4. Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta
    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknuté orgány
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
8. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
9. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
10. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
11. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

na vedomie:
12. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
-  k spisu

 

 

 


                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016