Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.12.2016 - 10:52  //  aktualizácia: 09.12.2016 - 10:53  //  zobrazené: 4696

VV - FTTH Šaľa Orange

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 12.08.2016 podala spoločnosť

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, Ul. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
v zastúpení MAPCOM Magdaléna Puzlíková, IČO: 41 058 976, Ul. Benkova 7,                           949 11 Nitra
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    l í n i o v e j   s t a v b y
FTTH Šaľa Orange


(ďalej len "stavba") na pozemkoch v kat. území Šaľa a v kat. území Šaľa m.č. Veča.

Popis stavby:
 Riešené územie v časti Veča: celé sídlisko Veča, ohraničené ulicami: Fraňa Kráľa, Rímska, Nitrianska a Nivy.
 V časti Šaľa: riešené územie ohraničené ulicami: Váhová, Kollárová, Partizánska, Mostová, Hviezdoslavova, Školská, Dolná, Orechová, Jazerná, Kúpeľná, Jesenského, Smetanova.
 Nová káblová trasa pre celú riešenú oblasť začína na bytovom dome č. 5 na Ul. Petra Pázmaňa, kde bude sústredená technológia.
 Z uvedeného miesta bude vedená trasa vo výkope v chodníkoch, alebo v zelených plochách popri miestnych komunikáciách.
 Od nej budú budované odbočné vetvy a pripojenia jednotlivých objektov v uvedených lokalitách.
 V stavbe budú do zeme ukladané PE multirúry s mikrotrubičkami. Do vybudovaného mikrotrubičkového systému budú zafukované optické káble alebo optické vlákna ktorými budú pripojené zariadenia.
 Cieľom navrhovanej stavby je vybudovanie plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií  FTTH na báze mikrotrubičkových systémov v meste Šaľa v uvedených lokalitách.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 a 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:
. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa a v kat. území Šaľa m.č. Veča, v súlade so situáciou umiestnenia v mierke 1:1000 vypracovanou Magdalénou Puzlíkovou, autorizovaným stavebným inžinierom, číslo oprávnenia: 3516 *TA* 2-3, MAPCOM Magdaléna Puzlíková, Ul. Benkova 7, 949 11 Nitra.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:  
. Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov.

Priestorové a výškové umiestnenie objektu:
. Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, v chodníku, v okraji komunikácií       alebo v zelenom páse vo výkope (hĺbka uloženia je od 0,6m do 1,2m podľa miesta uloženia).
 
2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3.  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná  za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. KPUNR-2016/15438-2/50756/Pat/F zo dňa 01.07.2016.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – útvar vedúceho hygienika rezortu
. Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Orange Slovensko, a.s., so sídlom: Metodova 8, 821 08 Bratislava , IČO: 35 697 270  v zastúpení Ericsson Slovakia spol. s.r.o., Rožňavská 21, 821 04 Bratislava, IČO: 31 344 046 v zastúpení SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06  Bratislava       IČO: 35 824 425 v zastúpení MAPCOM Magdaléna Puzlíková, Benkova 7, 949 01  Nitra,      IČO: 41 058 976 na „FTTH Šaľa_Orange“ projektová dokumentácia k územnému konaniu líniovej stavby.
. Podaním zo dňa 05.09.2016 doručeným na MDVRR SR dňa 08.09.2016 žiadateľ požiadal tunajší správny orgán v zmysle § 52 ods. 1 písm. b)zákona č. 355/2007 Z.z. o vydanie záväzného stanoviska k návrhu k uvedenej veci.
. Po preskúmaní  predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti:
 Predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži pre účely územného konania stavby „FTTH Šaľa_Orange“ rieši  vybudovanie líniovej stavby, ktorá je súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete a to optického prepojenia medzi jestvujúcimi optickými káblami a technológiou Orange Slovensko a tým pripojenie do siete Orange Slovensko. Účelom tejto stavby je vybudovanie plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií FTTH na báze mikrotrubičkových systémov v meste Šaľa. Riešené územie v časti Veča bude celé sídlisko Veča a je ohraničené ulicami Fraňa Kráľa, Rímska ul., Nitrianska ul., ul. Nivy. V časti Šaľa bude riešené územie ohraničené ulicami: Váhová, Kollárova, Partizánska, Mostová, Hviezdoslavova, Školská ul., Dolná ul., Orechová, Jazerná, Kúpeľná, Jesenského, Smetanova. V tejto etape výstavby optickej siete v Šali bude vybudovaná prístupová optická sieť, ktorá spája jednotlivé bytové domy. Nová káblová trasa pre celú riešenú oblasť začína na bytovom dome č. 5 ul. Petra Pázmaňa, kde bude sústredená technológia. Z uvedeného miesta bude vedená trasa vo výkope v chodníkoch, alebo v zelených plochách popri miestnych komunikáciách. Od nej budú budované odbočné vetvy a pripojenia jednotlivých objektov v hore uvedenej oblasti. Navrhované trasy pripoja všetky vchody bytových domov, rodinných domov a iných podnikateľských verejných objektov v riešenej oblasti. Princípom technológie mikrotrubičkovania je vytvorenie sústavy káblovodov od uzlov siete až po zákazníka, do ktorých je možná pomerne jednoduchá inštalácia optických minikáblov a optických vláknových zväzkov. V stavbe budú do zeme ukladané PE multirúry s mikorotrubičkami. Do vybudovaného mikrotrubičkového systému budú zafukované optické káble alebo optické vlákna, ktorými budú pripojené zariadenia a zákazníci riešenej  oblasti. Pre výstavbu optickej siete budú použité multirúry, mikrotrubičky, optické minikáble a zväzky optických vlákien v celoplastovom vyhotovení s kapacitou podľa požiadaviek Orange.a.s. Rúry mikrokabelážneho systému budú v celom priebehu výstavby uložené do lôžka zeminy. Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané podvŕtaním.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 23393/2016/D401-ÚVHR/61179 zo dňa 29.09.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 od. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
 Na prípadnú povinnosť zhotoviteľa stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác     ( pred zahájením stavebných prác resp. ešte pred realizáciou uvedenej investície) podľa §10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania.
 Na prípravnú povinnosť vlastníka, správcu alebo užívateľa stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuje obsah povodňových plánov a postup schvaľovania.
 Že v prípade ak má vlastník, správca alebo užívateľ vyššie uvedenej vodnej stavby túto povinnosť je nutné vypracovaný a odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť tunajšiemu úradu na schválenie podľa § 25. Písm. c) bod 7 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 Dodržať podmienky vyjadrenia Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpady č. OU-SA-OSZP-2016/004878-2 zo dňa 27.06.2016.
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa č. OU-SA-OSZP-2016/004823-22 zo dňa 27.06.2016.
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2016/004800-2 zo dňa 23.06.2016.
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2016/004760-2 zo dňa 20.06.2016.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-627/2016 zo dňa 27.06.2016.

Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Súhlasí s vydaním povolenia bez pripomienok.
 Stanovisko č. OU-BA-OKR-2016/00005216-2 zo dňa 11.07.2016.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 vyjadrenie ASM-77-1662/2016 zo dňa 22.06.2016.

Slovenská správa ciest, Bratislava
 Zásyp ryhy a jám bude uskutočnený zo zhutňovanej vrstvy po vrstvách hr. 20 cm včítane konečnej úpravy a zatrávnenia.
 Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/75 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC – Demo Ján, tel. č. : 0910/ 943 054, min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
 Dočasné dopravné značenie môže byť osadené až po vydaní rozhodnutia o určení OÚ Nitra, odbor CD a PK a odsúhlasení príslušným dopravným inšpektorátom. Po ukončení stavebných prác je nutné jeho okamžité odstránenie.
 Záruku na práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
 Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
 V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady vlastníka.
 V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu a riadení vecného bremena.
 Stavebník je povinný požiadať OÚ pre CD a PK v Nitre o súhlas so zvláštnym užívaním ciest.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 7777/2016/6170/21711 zo dňa 22.07.2016.

Slovanet, a.s. Bratislava
 V lokalite stavby sa podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s. nenachádzajú.
 Vyjadrenie zo dňa 01.07.2016.

SWAN, a.s. Bratislava
 V lokalite stavby sa podzemné inžinierske siete spoločnosti Swan, a.s. nenachádzajú.
 Vyjadrenie č. 2016/TT/215 zo dňa 01.07.2016.

MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Žiadateľ predloží projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prípadne čiastočnej  alebo úplnej uzávierky podľa vzniknutej situácie v dostatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby a požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu o potrebné príslušné povolenia,
 Vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI odporúča riešiť stavbu etapovite najmä z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. ORPZ-SA-OPDP52-1-049/2016 zo dňa 21.11.2016.

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Stavba FTTH Šaľa_Orange sa dotýka záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa.
 V zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty č. II/573 a III/1366 (zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou – ukladanie vedení, resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. O predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 1,5 mesiaca) pred realizáciou zvláštneho užívania/realizáciou stavby, až po vydaní stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., pracoviska SSÚ Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 92  Nové Zámky. Toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštneho užívania predmetnej cesty.
 Tiež je potrebné požiadať súčasne aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pri predmetných cestách, pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 V čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II., a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby.
 S ú h l a s í m e  s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov.
 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2016/007236-S zo dňa 18.10.2016.

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75.
 Nakoľko realizáciou výstavby dôjde k zásahu do cestného telesa je potrebné počas realizácie postupovať podľa podmienok stanovených správcom cesty – SSC IVSC Bratislava.
 Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom cesty – SSC IVSC Bratislava.
 Križovanie cesty I/75 optickým káblovým vedením požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os vozovky, pričom hĺbka uloženia chráničky pod niveletou cesty musí byť min. 1,2m. Dĺžka chráničky musí  byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 1,25m od montážnych jám.
 Pretláčacie jamy budú umiestnené mimo teleso cesty a mimo cestný pozemok cesty I/75. Iné riešenie je potrebné konzultovať so správcom cesty SSC IVSC Bratislava.
 Súbeh káblového vedenia bude situovaný mimo teleso cesty a mimo cestný pozemok cesty I/75 podľa požiadaviek správcu cesty.
 PD pre súbeh s cestou I/75 bude spracovaná ako samostatná časť v rámci celkovej PD  stavby a PD bude obsahovať všetky potrebné podklady pre posúdenie a následné povolenie na zvláštne užívanie.
 Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/75 (pretláčanie, rozkopávku) kde uvedie km v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa resp. jeho pridruženého priestoru ( cesta, priekova).
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. OU-NR-OCDPK-2016/044573 zo dňa 28.11.2016.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Pri realizácii predložených zámerov je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN.
 Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a funkčnosť odvodnenia cesty.
 Križovanie cestného telesa cesty realizovať výhradne pretláčaním kolmo na os cesty, v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky.
 Kábel uložiť do chráničky s presahom min. 1m za vozovku cesty. Štartovaciu a montážnu jamu situovať za hranice cestného telesa a zeminu zo štartovacích jám ukladať mimo vozovku, okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
 Po ukončení pretláčania je potrebné zrealizovať spätný zásyp, zhutnenie, spätnú úpravu a sfunkčnenie okolitého terénu.
 V prípade zásahu do cestnej  priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu.
 V prípade, že stroje realizujúce zemné práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením, práce realizovať postupne po etapách, kde bude vždy zachovaný prejazdný jeden jazdný pruh.
 Dočasné dopravné značenia musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Šaľa a určené Okresným úradom Šaľa, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácii.
 Pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
 Investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste.
 Investor nám oznámi začiatok realizácie prác min. 3 dni vopred a po ukončení prác prizve nášho pracovník a ku kontrole dodržania našich podmienok, o ktorej bude vykonaný zápis.
 Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po dobu trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv. Oprava musí byt písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predĺžená.
 Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty v zmysle §8, ods. 1. Zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 396/2016 zo dňa 12.08.2016.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietiv našej správe. V priloženej situácii je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe ZsVS,  a.s.
 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe záväznej objednávky tel.: tel. číslo: 031/ 773 75 06, Ing. Zoltán Szabo
 Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
 V pásme ochrany je zakázané:
 Vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo , ktoré by mohli ohroziť ich technický stav:
 Vysádzať trvalé porasty
 Umiestňovať skládky
 Vykonávať terénne úpravy
 Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácii alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tiet zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. (poklopy, hydranty a pod.) Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 41576/2016 zo dňa 13.07.2016.

MICHLOVSKÝ spol. s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:
 1)vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu
 nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
 2)rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku nim, nie sú  predmetom toho vyjadrenia.
 Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.
 Preukázateľne oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 Dodržanie zákazu prechádzaniu ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.
 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie                 (zákrytové dosky, fólia, markery).
 Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo: 033/ 77 320 32 alebo na               mobil: 0907/ 721 378.
 Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami ( vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
 Pred záhrnom obnažených miest PZU prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania  podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ.
 Nedodržiavanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie  a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva.
 Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
 Vyjadrenie č. BA-1970/2016 zo dňa 06.07.2016.

SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP –D  o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. číslo:+421 37 242 3705) najneskôr do 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkony kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie      (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D  vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povinný a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
 odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie  potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. číslo: 0850 111 727.
 Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- Eur.
 Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel  pre plyn (TPP) najmä 906 01.
 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo  bezpečnostných pasiem.
 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/1384/PD/DK/2016 zo dňa 15.08.2016.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
 Pri  zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovaciu sústavu el. vedenia.
 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300.
 Pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na obhliadku a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom skutočného vyhotovenia.
 Dodržať podmienky vyjadrenie č. CD 45761/2016 zo dňa 04.07.2016.

MeT Šaľa, spol. s r. o.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál. Nesúhlasíme s riešením vzorového rezu v projektovej dokumentácií s teplovodnou šachtou cez šachtu.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z. č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na  zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je:
 V zastavanom území na každú stranu 1 m,
 Mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla,                  
 V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Met Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať,
 činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť, život, alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami, alebo prejazdy ťažkých mechanizmov) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Stavebník pred začatím prác požiada o vytýčenie sietí, aby na týchto sa zabránilo k prejazdom ťažkých mechanizmov. Požadujeme nahlásiť začiatok a ukončenie stavebných prác písomne na adresu spoločnosti.
 V prípade súbehu a križovania s teplovodným kanálom žiadame realizovať križovanie pod teplovodný kanál.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 311/2016/SZ zo dňa 22.06.2016.

SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 V dotknutej lokalite podľa Vašej projektovej dokumentácie sa nachádza podzemná optická kabeláž podľa priloženej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu bude pred zahájením terénnych prác nutné vytýčiť trasu podzemného optického dátového vedenia. V miestach križovania a súbehov vedení vykonať výkopové práce ručne a pred zakrytím týchto zón prizvať pracovníka našej spoločnosti a odovzdať skutkový stav vedení. Žiadame vás o súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných prác. Prosím kontaktujte nás.
 Vyjadrenie č. sb 2164360 zo dňa 18.07.2016.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 V danej lokalite sa nachádza vedenie našej spoločnosti. Pred začatím prác nás prosím kontaktuje.
 Vyjadrenie zo dňa 24.06.2016.

CableNet, s.r.o. Galanta /Stavebné bytové družstvo Šaľa/
 Žiadame, aby ste v predmetnom území dodržali súbehy sietí v súlade s STN 73 6005. Ak to nebude možné, žiadame Vás o zmenu trasy Vášho káblovodu.
 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť. Vytyčovanie treba dohodnúť vopred na tel. č. : 0309/725 345.
 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí  našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť  tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby. Rovnako je potrební, aby ste nás vopred kontaktovali aj pred opätovným zásypom našich káblov.
 V prípade akéhokoľvek poškodenia nášho vedenia je treba bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spol. CableNet, s.r.o. na tel. čísle: 0309/725 345 a poškodené vedenie je nutné vymeniť ako celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími skriňami. V prípade potreby takejto výmeny vedenia bude túto výmenu realizovať SBD Šaľa alebo nimi poverená organizácia na náklady investora.
 Vyjadrenie zo dňa 05.10.2016.

MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 V lokalite, kde sa bude realizovať hore uvedená stavba sa nachádzajú tepelné siete, ktoré sú k dnešnému dňu v správe našej spoločnosti  - MENERT-THERM s.r.o.
 Pred realizáciou projektu treba zabezpečiť vytýčenie trás v teréne za účasti nášho pracovníka.
 Pri realizácií stavby žiadame o dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla v zmysle § 36 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach.
 V prípade križovania našich teplovodov žiadame spôsob križovania zabezpečiť pod našim teplovodným káblom.
 Vyjadrenie č. 212/2016 zo dňa 21.06.2016.

Wisper s.r.o.
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy rozvodov optickej kabeláže priamo na povrch terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou polohou rozvodov optickej kabeláže a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenia polohy vedení, aby boli odokryté vedenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia vedenia na telefónne číslo: 0918/812 376 a 0905/869 560.
 Dodržať podmienky stanoviska zo dňa 14.07.2016.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranný pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
 Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 903 723 669.
 V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ.
 Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonáva Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903 722 608
 V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
 Žiadateľ nie je oprávnený poskytnutú informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 Všeobecné podmienky ochrany SEK
 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so  SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.
 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonávané bez vedomia ST).
 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611622207 zo dňa 19.08.2016.

Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav, drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete.
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa 30.09.2016.


Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas  požiadať Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
 Správny poplatok za zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) určí  Mesto Šaľa - referát o dopravy a technických činností v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí príslušný orgán vydá povolenia v ktorých príslušný cestný správny orgán určí podmienky, ktoré je stavebník povinný rešpektovať a  splniť.
 Zároveň je stavebník povinný uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva podľa                          VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.
 V prípade zásahu do telesa komunikácie alebo chodníka musí byť pri spätnej úprave povrchov, horná asfaltovo-betónová vrstva komunikácií vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu, pri chodníkoch v celej ich šírke. V úsekoch, kde pôvodný povrch chodníka je vybudovaný zo zámkovej dlažby, pred zahájením výkopových prác bude dlažba rozobratá v celej šírke chodníka a po vykonaní prác uvedená do pôvodného stavu.
 Investor prispôsobí trasovanie káblov elektronickej komunikačnej siete vedeniu verejného osvetlenia pre možnosť uloženia nadzemného vedenia verejného osvetlenia do zeme, resp. nových podzemných vedení verejného osvetlenia, pre tieto účely bude investor konzultovať definitívnu trasu vedenia s p. Miroslavom Poličekom, správcom verejného osvetlenia Mesta Šaľa.
 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 04802/2016/OSaKČ/4608 zo dňa 11.11.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 K projektovej dokumentácii stavby pre realizáciu stavby „FTTH Šaľa_Orange“ v katastrálnom území Šaľa, časť Šaľa, časť Veča, v ktorom súhlasí bez pripomienok.
 Investor doručí Mestu Šaľa – OsaKČ/RRSaŠF doklad o začatí realizácie predmetných prác spolu s predbežným časovým harmonogramom vrátane predpokladaného termínu ukončenia najneskôr v deň začatia realizácie prác
 Investor po ukončení prác súvisiacich so zriadením EKS zabezpečí uvedenie dotknutých objektov a terénu do pôvodného stavu a predloží na Mesto Šaľa stručnú fotodokumentáciu z priebehu prác (aj na CD),ako aj zo spätnej úpravy a záverečného vzhľadu upravených plôch. Úprava plôch musí byž s odbornou starostlivosťou, rovnakými materiálmi a vyhotovením podľa pôvodného stavu.
 Po ukončení prác na riadení EKS investor predloží Mestu Šaľa – OsaKČ/RRSaŠF doklad o ukončení preberacieho konania, resp. iný relevantný doklad potvrdzujúci ukončenie investičnej akcie.
 Investor zaistí bezpečnosť dotknutých verejných priestranstiev a udržateľnosť výstupov projektu počas rozkopávok.
 Investor prispôsobí trasovanie káblov elektronickej komunikačnej siete vedeniu verejného osvetlenia pre možnosť uloženia nadzemného vedenia verejného osvetlenia do zeme, resp. nových  podzemných vedení verejného osvetlenia, pre tieto účely bude investor konzultovať definitívnu trasu vedenia s. p. Miroslavom Poličkom, správcom verejného osvetlenia Mesta Šaľa.
 Vzhľadom na viaceré žiadosti týkajúce sa zriadenia elektronickej komunikačnej siete v meste Šaľa investor prispôsobí trasy k ostatným operátorom, ktorí v danom priestore už  realizujú, alebo majú už pripravené zámery výstavby EKS.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 02705/2016/OSaKČ/03044 zo dňa 19.10.2016.
 Dodržať všetky podmienky stanoviska č.02952/2016/OSaKČ/00067 zo dňa 14.07.2016.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľností vo vlastníctve NSK,
 Miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,
 Všetky práce súvisiace s realizáciou optickej elektronickej siete budú vykonané na náklady investora stavby,
 Prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnostiach odstráni investor na vlastné náklady,
 Po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu,
 Pred zahájením prác upovedomiť vlastníka nehnuteľnosti 15 dní vopred.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS 7541/2016, CZ 28231/2016 zo dňa 28.11.2016.

Nitriansky samosprávny kraj, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny operačný program, Nitra
 Dodržať podmienky stanoviska č. Nitriansky samosprávny kraj, SORO pre ROP                          č. RD-NR-2016-130/10-2 zo dňa 14.1.2016.

Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 Riešeným územím je celé sídlisko Veča a všetky šalianske sídliská, kde sa nachádzajú bytové domy, Káblová trasa bude vedená vo výkope v chodníkoch, alebo v zelených plochách popri miestnych komunikáciách v ryhe o rozmeroch 35 cm (šírka), 70 cm (hĺbka). Križovanie trasy s miestnymi a účelovými komunikáciami s upraveným  pevným povrchom bude vykonané podvŕtaním.  V miestach, kde nie je priestor pre výkop pretláčacích jám, alebo z dôvodu prekážajúcich inžinierskych sietí nebude možné pretlaky vykonať, alebo správcovia nebudú vedieť určiť hĺbku križovaných sietí , budú miestne komunikácie a spevnené plochy prekopané (šírka ryhy – 35 cm, hĺbka ryhy – 90 cm). Výkopy musia byť zabezpečené pozdĺžne výstražným pásom, priečne lávkami pre peších. Miestne komunikácie budú prekopávané na 2x, aby nedošlo k uzávierkam. Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu a odovzdaný protokolárne správcovi miestnych komunikácii p. Miroslavovi Políčekovi (tel. kontakt: 0911/ 72 78 71).
 Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete, postup prác je potrebné konzultovať so správcom mestskej zelene Ing. Gabrielou Braníkovou ( kontakt 0911/500 060). Ryhy vedené v zeleni budú po spätnom zasypaní a zhutnení opätovne zatrávnené.
 V prípade výrubu drevín je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad  v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrob drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa.
 V miestach súbehu a križovania navrhovanej trasy elektronickej komunikačnej siete s verejným osvetlením požiadajte o vytýčenie káblov verejného osvetlenia správcu p. Miroslava Políčka (kontakt vyššie).
 Pripomienky k dokumentácii od mestskej obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o. Vám zasielame v samostatnej prílohe č. 1. K nášmu stanovisku.
 Mesto bude v roku 2016 obstarávať služby v odpadovom hospodárstve. V budúcnosti sa v súvislosti s tým budú inštalovať polopodzemné kontajnery v časovom horizonte cca 4 rokov na všetkých sídliskách v meste. Mesto má v súčasnosti vypracovanú štúdiu, kde sú navrhnuté lokality nových stojísk kontajnerov. Tieto sa ešte môžu meniť v závislosti od projektov stojísk po preverení všetkých inžinierskych sietí. Polopodzemné kontajnery sa inštalujú ta, že sú zapustené do zeme v hĺbke 1,5 m. Sú valcovité, šírka jedného kontajnera je 1,2 m , na jedno stojisko bude umiestnených 4-5 kontajnerov. Kontajnery sa v zime nebetónujú, len sa umiestňujú na štrkové lôžko. Do Vašej výkresovej dokumentácie sme zakreslili navrhované lokality pre tieto polooozdemné kontajnery (príloh č. 2.). Vo väčšine prípadov nekolidujú s Vašou trasou podzemného vedenia ( zelený krúžok ). Lokality, kde môže dôjsť k stretom, sme vyznačili zeleným krúžkom s modrým stredom. Tieto lokality žiadame odkonzultovať s Ing. Editou Haládikovou, oddelenie stratégie a komunálnych činností, referát životného prostredia (tel. kontakt: 031/110 59 81-4, kl. 223).
 Vzhľadom k tomu, že časť káblovej trasy je vedená cez Centrálnu mestskú zónu (ďalej ako CMZ) je potrebné predložiť na Mestský úrad v Šali , oddelenie stratégie a komunálnych činností, žiadosť o vydanie súhlasu z Riadiaceho orgánu, regionálneho operačného programu s realizáciou investičnej akcie z dôvodu, že revitalizácia CMZ bola spolufinancovaná zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu a projekt je v období následného monitorovania. Bez udelenia súhlasu Riadiaceho orgánu nie je možné v tejto časti mesta investičnú akciu “FTTH Šaľa_Orange“ realizovať.
 Žiadame, aby boli navrhované trasy v maximálnej možnej miere prispôsobené trasám  telekomunikačného operátora UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Ševčenkova č. 36, 851 01  Bratislava.
 V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa (ďalej ako Zásady) v znení  neskorších zmien sa v prípade verejných rozvodov inžinierskych sietí (ďalej ako IS) zriaďuje časovo neobmedzené vecné bremeno pre vlastníka siete. Odplata za zriadenie vecného bremena sa určí jednorázovo a vychádza spravidla z hodnoty pozemku podľa dolnej hranice intervalu príslušného cenového bloku hodnotovej mapy mesta Šaľa vynásobenej koeficientom 0,25 z výmery pozemku v závislosti na dĺžke uloženia IS a šírke ochranného pásma prislúchajúceho k IS.
 Po dokončení stavby bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta geometrický plán skutočného zamerania stavby, znalecký posudok ( v prípade, ak nesúhlasíte so stanovenou výškou odplaty podľa Zásad), ktorým  bude stanovená výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena uloženia elektronickej komunikačnej siete na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa so žiadosťou o zriadenie vecného bremena.
 Vyjadrenie č. 02604/2016/OSMaZM zo dňa 27.06.2016.

Roľnícke družstvo Šaľa
. Finančná náhrada bude uhradená vlastníkovi na účet vlastníka uvedený v záhlaví tejto dohody.
. Zmluvné strany v budúcej dohode o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností dohodnú výšku náhrady v zmysle predzmluvných rokovaní, platobné podmienky a bližšie práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s výkon práv Orange Slovensko, a.s. zodpovedajúcich vecnému bremenu podľa §66 ods. 1 písm. a/ až c/ zákona č. 351/2011 Z.z. po realizácií optickej trasy.
. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľností pri budovaní trasy FTTH Šaľa_Orange – križovanie vodného toku uzatvoria najneskôr do 31.01.2017
• Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak toho ju vlastnoručne podpisujú
• Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto dohody
• Táto dohoda bola vyhotovená v troch exemplároch, po jednom vlastníkovi a po dva spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
. Dohoda o budúcej náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti zo dňa 23.09.2016.

Slovenský pozemkový fond Bratislava
 Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku investor uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na dotknuté pozemky v správe a nakladaní SPF.
 Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.
 Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.
 Do kolaudácie stavby je ptorebné terén dať do pôvodného stavu.
 Vyjadrenie č. SPFZ/2016/117332 zo dňa 28.11.2016.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.
Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

 

Upozornenie:
Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.
Odôvodnenie:
Dňa 12.08.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.09.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.
Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 
Stanoviská oznámili:
 Krajský pamiatkový úrad v Nitre
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – útvar vedúceho hygienika rezortu
 Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia
 Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava
 Slovenská správa ciest, Bratislava
 Slovanet, a.s. Bratislava
 SWAN, a.s. Bratislava
 MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa
 Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nové Zámky
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , OZ Galanta, Šaľa
 MICHLOVSKÝ spol. s r.o., /ORANGE SLOVENSKO a.s./
 SPP- distribúcia a. s., Bratislava
 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
 MeT Šaľa, spol. s r. o.
 SALAMON INTERNET, s.r.o. Šaľa
 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Šaľa
 CableNet, s.r.o. Galanta /Stavebné bytové družstvo Šaľa/
 MENERT-THERM, s.r.o. Šaľa
 Wisper s.r.o.
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 Mesto Šaľa, referát životného prostredia
 Mesto Šaľa,  referát dopravy a technických činností
 Mesto Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií
 Nitriansky samosprávny kraj, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre regionálny operačný program, Nitra
 Mesto Šaľa, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 Roľnícke družstvo Šaľa
 Slovenský pozemkový fond Bratislava

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2)  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 12.08.2016.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:1000

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. MAPCOM Magdaléna Puzlíková, Ul. Benkova 7, 949 11 Nitra
(splnomocnenec navrhovateľa)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN 135/16, 135/13, 135/17, 805/3, 5/10, 5/11, 5/12, 6/1, 6/9, 8/15, 8/16, 39/7, 39/8, 43, 50/1, 135/18, 135/20, 524/1, 585/1, 587/1, 587/2, 588/1, 591, 592/1, 593/1, 594/1, 594/69, 805/2, 2667/2, 2668, 3/2, 6/6, 8/1, 805/9, 852/1, 854/1, 854/2, 942/1, 983, 985/1, 1030/1, 1030/24, 1030/25, 1031, 1032/1, 1032/10, 1038/31, 1038/44, 1038/65, 1091/9, 1096, 1611/1, 1678/3, 1680/3, 1983/1, 2303/1, 2303/15, 2310/1, 2312/1, 2338/1, 2645/63, 2663/1, 2667/2, 820/1, 818/1, 865, 868, 871, 874, 878, 916/1, 888/1, 912/1, 914, 796/6, 1038/46, 2677/2, 2684, 2687, 2692, 2694, 2752/1, 2760, 2774, 2780, 2799/1, 2811/1, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 3080/6, 3080/7, 3080/8, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 3080/12, 3080/14, 3080/13, 3080/15, 3080/327, 3080/328, 3198/189, 3198/190, 3198/191, 3198/192, 3755/1, 4126, 4261, 4164, 4167/2, 4168/2, 4169/1, 4169/4 a pozemkov register "E" KN 1323/1, 1319, 1321/11, 1643/2, 1596, 1624/7, 1764/1, 1317, 1328, 46/1, 1351/1, 136, 1745, 233/33, 1457, 1219, 1271, 7, 1270/1, 641/3, 3988/0, 3989 a stavieb na nich v   kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Nitriansky samosprávny kraj, Ul. Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
 Roľnícke družstvo, Ul. Hviezdoslavova č.2, 927 01 Šaľa
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
          
            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní   
 
dotknutým orgánom jednotlivo
3. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
4.    OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
6. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
8.   Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
11. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
12. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
13. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
15. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
18. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná č. 926/1, 927 01  Šaľa
19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
20. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
21. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
22. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
23. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
24. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
25. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
26. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
27. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
28. MAPCOM Magdaléna Puzlíková, Ul. Benkova 7, 949 11 Nitra
(splnomocnenec navrhovateľa)
 k spisu