Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.12.2016 - 14:13  //  aktualizácia: 19.12.2016 - 14:13  //  zobrazené: 1911

Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2/2016, Obec Močenok

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení Rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP č.j. OU-SA-OSZP-2016/007703-16-Sta., v zmysle ktorého sa strategický dokument, ktorým je 

 

„Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2/2016, Obec Močenok”.

 

obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

nebude posudzovať

 

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona.

 

Dokumentácia vrátane uvedeného rozhodnutia  je zverejnená na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-2-2016-obec-mocenok