Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.04.2017 - 14:18  //  aktualizácia: 19.04.2017 - 14:19  //  zobrazené: 1558

Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky (na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 19.04.2017
Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 19.04.2017
Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 29.04.2017

  • Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia