Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 01.03.2017 - 17:17  //  aktualizácia: 01.03.2017 - 17:32  //  zobrazené: 26

Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

číslo: Návrh  |  dátum schválenia: 01.03.2017  |  dátum účinnosti: 01.03.2017  |  stav: návrh

N á v r h
k pripomienkovaniu

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4      písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2017
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia


§ 1
Predmet úpravy

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť sumu úhrady, spôsob jej určenia a spôsob platenia úhrady za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom na území mesta v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).


§ 2
Suma úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb

1. Suma úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) je určená súčtom súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.
2. Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov nad 18 rokov veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a od dĺžky denného pobytu je:

2. Úhrada za činnosti DSS poskytované

    prijímateľom nad 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

V.

stupeň

VI. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyz. osoby

0,40

0,50

0,60

0,80

2.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.4. pracovná terapia

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,40

0,50

0,60

0,80

2.2.1. stravovanie – upravuje § 2, ods.4  tohto VZN

2.2.2. upratovanie

0,10

0,20

0,10

0,20

2.2.3. poskytovanie vecných plnení v spol. priestoroch

0,40

0,40

0,60

0,60

2.2. obslužné činnosti spolu

0,50

0,60

0,70

0,80

2.3.1. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30

0,30

0,50

0,50

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,30

0,30

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

1,20

1,40

1,80

2,10


3. Úhrada za jednotlivé činnosti v DSS a denná suma úhrady bez stravovania pre prijímateľov do 18 roku veku v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od dĺžky denného pobytu je:

3. Úhrada za činnosti DSS poskytované

    prijímateľom do 18 rokov veku

Do 5 hodín denne

Celodenne

V.

stupeň

VI. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

3.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyz. osoby

0,40

0,50

0,60

0,80

3.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

3.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

3.1.4. pracovná terapia

bezplatne

3.1. odborné činnosti spolu

0,40

0,50

0,60

0,80

3.2.1. stravovanie – upravuje § 2, ods. 4 tohto VZN

3.2.2. upratovanie

0,10

0,20

0,10

0,20

3.2.3. poskytovanie vecných plnení v spol. priestoroch

0,40

0,40

0,60

0,60

3.2. obslužné činnosti spolu

0,50

0,60

0,70

0,80

3.3.1. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,30

0,30

0,50

0,50

3.3.2. utváranie podmienok na vzdelávanie

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3. výchova

0,10

0,10

0,10

0,10

3.3. ďalšie činnosti spolu

0,40

0,40

0,60

0,60

Suma dennej úhrady za činnosti DSS bez stravovania

1,30

1,50

1,90

2,20

4. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DSS pri ambulantnej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa veku prijímateľa je:

4.  Stravovanie v DSS v dennom rozsahu raňajky, desiata, obed a olovrant                                       

Vekové skupiny prijímateľov

Vek prijímateľa

do 3 rokov

od 3 do 6 rokov

od 6 do 11 rokov

od 11 do 15 rokov

nad 15 rokov

Raňajky

0,45

0,50

0,50

0,50

0,55

Desiata

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Obed

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

Olovrant

0,35

0,35

0,40

0,45

0,45

Denná úhrada stravy

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

5. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov nad 18 rokov veku sa vypočíta podľa § 2, ods. 2 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa podľa § 2, ods. 4 tohto VZN.
6. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DSS pre prijímateľov do 18 rokov veku sa vypočíta podľa § 2, ods. 3 tohto VZN ako súčet úhrad za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a úhrady za stravovanie v rozsahu odoberaných jedál v závislosti od veku prijímateľa podľa § 2, ods. 4 tohto VZN.
7. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DSS sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady.
8. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v DSS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

§ 3

Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v jedálni v rozsahu poskytovania obeda pre prijímateľa určená diferencovane podľa výšky mesačného príjmu prijímateľa a druhu pripravovanej stravy je:

 

1. Jedáleň – úhrada za 1 obed v závislosti od výšky pravidelného príjmu prijímateľa za mesiac

Výška  finančného príjmu prijímateľa za mesiac

do 1,5 násobku životného minima

do 2- násobku životného minima

nad 2- násobok životného minima

Racionálna

1,60

2,10

2,50

Diabetická diéta

1,65

2,15

2,60

 

 1. Úhrada za donášku stravy do domácnosti prijímateľa je:

   

2. Úhrada za donášku stravy

Donáška stravy ako ďalšia činnosť v sociálnych službách

v euro

Úhrada za donášku jedného obeda

0,45

 

 1. Suma dennej úhrady za stravovanie v rozsahu poskytovania obeda pre prijímateľov podľa § 3, ods. 1 tohto VZN sa stanoví podľa druhu odoberanej stravy a v závislosti od výšky starobného alebo invalidného dôchodku a iného pravidelného mesačného príjmu prijímateľa, ktorý preukáže poskytovateľovi sociálnej služby pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v jedálni. Ak prijímateľ výšku svojho príjmu nepreukáže, platí úhradu za poskytovanie obedov podľa druhu stravy v sume prislúchajúcej výške príjmu nad 2-násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu.

 2. Suma mesačnej úhrady za stravovanie v jedálni a za donášku stravy do domácnosti prijímateľa sa stanoví ako 21-násobok sumy dennej úhrady.

 3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v jedálni na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

   

   

  § 4

  Suma úhrady za opatrovateľskú službu

   

 4. Úhrada za opatrovateľskú službu v domácnosti za jednu hodinu jej poskytovania je:

   

1.  Úhrada za každú i začatú hodinu opatrovateľskej služby

v euro

 1.  v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch od 07,00 do 16,00 hod.

1,30

 1.  v pracovných dňoch v čase od  16,00 do 22,00 hod.

2,50

 1.  v pracovných dňoch v čase od 22,00 do 07,00 hod.

4,30

 1.  v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 07,00 do 16,00 hod.

4,40

 1.  v dňoch pracovného voľna a vo sviatok v čase od 16,00 do 07,00 hod

5,30

 

 1. Suma úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti je diferencovaná v závislosti od jej vykonávania v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa a mimo obvyklého pracovného času v pracovných dňoch týždňa, v dňoch pracovného pokoja a vo sviatok.

 2. Denná suma úhrady za opatrovateľskú službu sa určí podľa § 4, ods. 1 tohto VZN v závislosti od času jej poskytovania a ďalších podmienok a vypočíta sa ako súčin úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby a zmluvne dohodnutého počtu hodín jej poskytovania.

 3. Suma mesačnej úhrady za opatrovateľskú službu pri jej poskytovaní v obvyklom pracovnom čase v pracovných dňoch týždňa sa vypočíta ako 21-násobok dennej sumy úhrady.

 4. Pri inom rozvrhu poskytovania opatrovateľskej služby sa suma úhrady vypočíta podľa zmluvne dohodnutého rozsahu opatrovateľskej služby vždy ako súčin počtu hodín opatrovateľskej služby v jednotlivých časových úsekoch dňa pri zohľadnení ďalších podmienok a úhrady za hodinu opatrovateľskej služby určenej pre príslušný časový úsek. Suma úhrady sa určí za celý kalendárny mesiac s počtom 30 dní.

 5. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

   

  § 5

  Suma úhrady za sociálnu službu v práčovni

 

 1. Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre prijímateľov je:

 

1. Úhrada za pranie a žehlenie prádla v práčovni

dávka do 5 kg prádla

1.1.  pranie

2,00

1.2.  žehlenie

1,50

 

 1. Úhrada za pranie a žehlenie bielizne a šatstva prijímateľa v práčovni je stanovená za jednu praciu dávku triedenej bielizne a šatstva neprevyšujúcu v suchom stave hmotnosť 5 kg osobitne za jej vypratie a za vyžehlenie.

 2. Suma úhrady za službu práčovne sa stanoví ako súčin úhrady za jednu praciu dávku bielizne a šatstva a zmluvne dohodnutého počtu prania a žehlenia.

 3. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za službu práčovne v zmluvne dohodnutom rozsahu na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

   

  § 6

  Suma úhrady za sociálnu službu v nocľahárni

   

 4. Denná suma úhrady za sociálnu službu v nocľahárni je 0,70 eura a je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 5. Úhrada za

   

2. Úhrada za jednotlivé činnosti nocľahárne

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,00

2.2.1.  ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania

0,50

2.2. obslužné činnosti spolu

0,50

 

0,10 

 1. utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej zákl. osob. hygieny

0,10

 1. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

bezplatne

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,20

Suma dennej úhrady za činnosti nocľahárne

0,70

 

 1. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu v nocľahárni pred jej poskytnutím v hotovosti v pokladni poskytovateľa.

   

  § 7

  Suma úhrady za sociálnu službu v útulku

   

 2. Denná suma úhrady za sociálnu službu v útulku je 1,00 euro a je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 3. Úhrada za

   

2. Úhrada za jednotlivé činnosti útulku

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

bezplatne

2.1.3.  pracovná terapia

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,00

2.2.1.  ubytovanie na určitý čas

0,60

2.2.2.  utváranie podmienok na  pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

0,10

2.2. obslužné činnosti spolu

0,70

2.3.1.  poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

bezplatne

 

0,10

 1. utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej zákl. osob. hygieny

0,15

 1. utváranie podmienok na záujmovú činnosť

0,05

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,30

Suma dennej úhrady za činnosti útulku

1,00

 

 1. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu útulku sa stanoví ako 30-násobok sumy dennej úhrady.

 2. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v útulku na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

   

  § 8

  Suma úhrady za sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny

   

 3. Suma úhrady za vytvorenie podmienok na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pre prijímateľa ako ďalšej činnosti v sociálnych službách je 0,50 eura.

 4. Úhrada za vytvorenie podmienok na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny je stanovená za jedno použitie hygienického zariadenia vybaveného sprchou v časovom rozsahu 15 minút a za použitie šatne a toalety.

 5. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny pred jej poskytnutím v hotovosti v pokladni poskytovateľa.

   

  § 9

  Suma úhrady za sociálnu službu nízkoprahového denného centra

   

 6. Denná suma úhrady za sociálnu službu nízkoprahového denného centra (ďalej len „NDC“) je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činnostía jednotlivých ďalších činností.

   

 7. Úhrada za :

 

2. Úhrada za jednotlivé činnosti NDC

v euro

2.1.1.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

bezplatne

2.3.1. utváranie podmienok na výdaj stravy alebo potravín

bezplatne

2.3.2. utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej zákl. osob. Hygieny

bezplatne

2.3. ďalšie činnosti spolu

bezplatne

Suma úhrady za činnosti NDC

bezplatne

 

 1. Prijímateľ úhradu za sociálnu službu poskytnutú NDC neplatí, sociálna služba je poskytovaná bezplatne.

   

  § 10

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov (ďalej len „ZPS“) je určená ako súčet súm úhrad za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby je:

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZPS

stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.

stupeň

V.

stupeň

VI.

stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,90

1,10

1,30

2.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,30

2.2.1. ubytovanie – určuje § 10 ods.3  tohto VZN

2.2.2. stravovanie – určuje § 12 ods. 2 a 7 tohto VZN

2.2.3. upratovanie

1,10

1,30

1,50

2.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,50

0,70

1,00

2.2. obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

1,60

2,00

2,50

2.3.1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3. poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3. ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubytov. a strav.

3,00

3,60

4,30

 

 1. Denná úhrada za ubytovanie v ZPS diferencovaná v závislosti od štandardu a vybavenia obytnej miestnosti je:

3. Ubytovanie v ZPS

v euro

 1. v trojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

2,00

 1. v dvojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

2,50

 1.  v dvojposteľovej obytnej miestnosti s príslušenstvom

3,00

 1.  v jednoposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva

3,50

 1.  v jednoposteľovej obytnej miestnosti s príslušenstvom

4,00

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v ZPS sa vypočíta ako súčet úhrad za jednotlivé činnosti podľa § 10 ods. 2tohto VZN v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, dennej úhrady za ubytovanie podľa § 10 ods. 3 tohto VZN a úhrady za odoberanú stravu v závislosti od jej druhu podľa § 12 ods. 7 tohto VZN vrátanerežijných nákladov podľa § 12 ods. 2 bod 2.2.5.

 2. Ak sa poskytuje sociálna služba v ZPS prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a v súlade s ustanovením § 49 ods. 14 zákona o sociálnych službách sa neposudzuje jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za jednotlivé činnosti v ZPS podľa § 10 ods. 2 tohto VZN sadzbou prislúchajúcou V. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej postupuje pri určení dennej sumy úhrady podľa § 10 ods. 4 tohto VZN.

 3. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v ZPS sa stanoví ako 30-násobok sumy dennej úhrady.

 4. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v ZPS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

   

  § 11

  Suma úhrady za odľahčovaciu službu

   

  Odľahčovacia služba je poskytovaná ako terénna opatrovateľská služba, pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, prípadne ambulantná sociálna služba v domove sociálnych služieb. Pre výpočet sumy úhrady za odľahčovaciu službu, spôsob jej určenia a platenia sa použijú sumy úhrad, spôsob ich určenia a platenia určené pre príslušný druh poskytovanej sociálnej služby.

 

§ 12

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov Šaľa

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov Domova dôchodcov Šaľa (ďalej aj ako „DD ZPS“) je určená ako súčet súm za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v DD ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby je:

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom DD ZPS  - stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.      stupeň

V.              stupeň

VI.            stupeň

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej  

           fyzickej osoby

0,90

1,10

1,30

2.1.2.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3.  sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.  odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,30

2.2.1.  ubytovanie - určuje § 12 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN 

2.2.2.  stravovanie - určuje § 12 ods. 7 tohto VZN 

2.2.3.  upratovanie

1,40

1,60

1,70

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,70

0,80

0,80

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

1,20

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

3,30

3,60

3,70

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3.  ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubyt.        a strav.

4,70

5,20

5,50

 

 1. Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti bez príslušenstva obytnej miestnosti je 0,24 Eur/m2 a denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti s príslušenstvom obytnej miestnosti je 0,30 Eur/m2.

 2. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti
  a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu užívajú.

 3. Úhrada za ubytovanie určená podľa odseku 3 sa zvyšuje o:

 4. 1,60 Eur za deň, ak plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ

 5. 0,50 Eur za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia.

 6. Pokiaľ obsadenosť lôžok v DD ZPS umožňuje ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pre jednu osobu táto je povinná zaplatiť úhradu za celú podlahovú plochu miestnosti vrátane zvýšenia podľa § 12 ods. 5 tohto VZN.

 7. Úhrada za jednotlivé jedlá poskytované v rámci stravovania v DD ZPS pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

   

Stravovanie v DD ZPS v dennom rozsahu raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera (stravné jednotky)

 

Racionálna

a šetriaca strava

Diabetická, bielkovinová

a výživná strava

Pobytová celoročná forma

Suma v  Eur / deň

Suma v  Eur / deň

Raňajky

0,80

0,80

Desiata

0,28

0,28

Obed

1,60

1,60

Olovrant

0,28

0,28

Večera

1,04

1,04

Druhá večera

0,00

0,40

Suma úhrady za celodenné stravovanie

4,00

4,40

 

 1. Suma dennej úhrady za sociálnu službu v DD ZPS sa vypočíta ako súčet úhrad
  za jednotlivé činnosti podľa §12ods. 2tohto VZN v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, dennej úhrady za ubytovanie podľa
  § 12 ods. 3, 4, 5, a 6 tohto VZN a úhrady za odoberanú stravu v závislosti od jej druhu podľa § 12 ods. 7 tohto VZN.

 2. Ak sa poskytuje sociálna služba v DD ZPS prijímateľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a žiada o jej poskytovanie z iných vážnych dôvodov a v súlade s ustanovením § 49
  ods. 14 zákona o sociálnych službách sa neposudzuje jeho odkázanosť na sociálnu službu, určí poskytovateľ úhradu za jednotlivé činnosti v DD ZPS podľa § 12ods. 2 tohto VZN sadzbou prislúchajúcou V. stupňu odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Ďalej postupuje pri určení dennej sumy úhrady podľa § 12 ods. 8 tohto VZN.

 3. Suma mesačnej úhrady za sociálnu službu v DD ZPS sa stanoví ako 30 – násobok dennej úhrady.

 4. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu v DD ZPS na celý kalendárny mesiac, v ktorom sa mu má služba poskytovať najneskôr do 15. dňa v bežnom mesiaci v hotovosti v pokladni poskytovateľa alebo bezhotovostne poukázaním platby na účet poskytovateľa.

 

§ 13

Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby

 

 1. Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „ZOS“) je určená ako súčet súm za vykonávanie jednotlivých odborných činností, jednotlivých obslužných činností a jednotlivých ďalších činností.

 2. Úhrada za jednotlivé činnosti v ZOS je upravená rovnako ako v § 12 tohto VZN a v § 13 ods. 2 sa dopĺňa úhrada pri II. a III. stupni odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne:

   

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZOS  - stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

II.      stupeň

III.              stupeň

2.1.1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,70

0,80

2.1.2.  sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3.  sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1.  odborné činnosti spolu

0,70

0,80

2.2.1.  ubytovanie - určuje § 12 ods. 3, 4, 5 a 6 tohto VZN 

2.2.2.  stravovanie - určuje § 12 ods. 7 tohto VZN 

2.2.3.  upratovanie

1,30

1,35

2.2.4.  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,60

0,65

2.2.5.  režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

2.2.  obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

3,10

3,20

2.3.1.  utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

2.3.2.  zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

2.3.3.  poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

2.3.  ďalšie činnosti spolu

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZOS bez ubyt. a strav.

4,30

4,50

 

 

§ 14

Suma úhrady za iné činnosti v Domove dôchodcov Šaľa pre DD ZPS a ZOS

 

V zmysle § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách Domov dôchodcov Šaľa poskytuje iné činnosti na základe uzatvorenej zmluvy, týkajúcej sa iných činností, na ktorých sa prijímateľ a poskytovateľ dohodli, a to:

 1. za každý sprievod prijímateľa sociálnej služby na vybavovanie úradných záležitostí zaplatí prijímateľ úhradu vo výške 3,00 Eur,

 2. objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu je
  20,00 Eur,

 3. v prípade, že si prijímateľ prinesie do zariadenia vlastný televízny prijímač, rádio prijímač alebo počítač je povinný zaplatiť úhradu za ich používanie vo výške 1,00 Euro mesačne za každý spotrebič,

 4. cenník úhrad za masáže odobraté klientom nad rámec komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti:

   

 5.  

Reflexná masáž chodidiel

20 minútová masáž

3,50 €

Masáž horných končatín

20 minútová masáž

3,50 €

Masáž dolných končatín

20 minútová masáž

3,50 €

Šija

10 minútová masáž

2,00 €

Celotelová masáž

40 minútová masáž

7,00 €

Lymfodrenáž

20 minútová masáž

3,50 €

Lymfodrenáž

40 minútová masáž

7,00 €

 

Celková suma úhrady za mesiac sa vypočíta podľa druhu a počtu odobratých procedúr.

 

§ 15

Spoločné ustanovenia

 

 1. Toto VZN je záväzné pre všetkých verejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta.

 2. Sumy úhrad za jednotlivé druhy sociálnych služieb pre prijímateľov, ktorí mali
  ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia uzatvorené platné zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, zosúladí poskytovateľ s ustanoveniami tohto VZN
  do 31. marca 2017 a prijímatelia sú povinní platiť úhradu za sociálne služby podľa tohto VZN s účinnosťou od 1. apríla 2017.

   

  § 16

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 zo dňa 10. apríla 2014
  sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2015 zo dňa 29. januára 2015, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

 3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2016 zo dňa 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015.

 4. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2016 zo dňa 22. septembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
  č. 4/2016.

§ 17

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.