Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.11.2016 - 14:06  //  aktualizácia: 23.11.2016 - 14:07  //  zobrazené: 1771

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktorá sa uskutoční dňa

28. novembra 2016

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ

 

Program:

 

 1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015

 2. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016

 3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

 4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
  rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

 5. AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 6. RNDr. Peter Patek a Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa – žiadosť
  o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 7. Oto Vincze, SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 8. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 9. Nikola Kubicová, Slnečná 1939/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 10. KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 11. EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 12. 35 - Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35628146, P. Pázmaňa 54, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu

 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál
  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028,
  925 81  Diakovce

 14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa

 15. MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali

 16. Stanovisko mesta Šaľa k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/10

 17. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku na Švermovej ul. v Šali (za bývalou pekárňou) – materiál bude distribuovaný v priebehu 48. týždňa

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

predseda komisie