Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.12.2016 - 11:03  //  aktualizácia: 21.12.2016 - 11:03  //  zobrazené: 3757

DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava

v zastúpení Hexotech s.r.o., IČO: 46 389 041, so sídlom Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo

(ďalej len "stavebník") dňa 22.11.2016 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK,

 

na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

SO 01 – 1kV káblová prípojka

 • Z jestvujúcej distribučnej transformačnej stanice TS č. 0834-001, sa vybuduje podzemná káblová prípojka typu NAYY-J 4x240 mm2, ktorá bude ukončená v novejrozpojovacej skrini na pozemku žiadateľa.

 • Z rozpojovacej skrine pokračuje 1kV podzemným káblovým vedením typ NAYY-J 4x240 mm2 do jestvujúcej rozpojovacej skrine SR č. 140203.

  Celková dĺžka navrhovanej trasy  zemných NN vedení bude 637m.

   

  Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  19.01.2017 (štvrtok) o 10.00 hodine

   

  so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť       č. 311.

   

  Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. o:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej, (podľa § 8 ods. 2 písm. a) Vyhláškyč. 453/2000 Z.z. ),

 • listy vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy - originál podľa katastra nehnuteľností,

 • vyjadrenia správcov podzemných sietí a vedení:

  - nové vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. – platnosť vyjadrenia č. 6611606712 zo dňa 14.03.2016 skončila dňa 14.09.2016.

  Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

   

  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

  Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

  Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

   

  Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

   

  Vyvesené dňa:    ..................................                      Zvesené dňa:  .......................................

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

   

   

   

   

  Doručí sa:

  účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Hexotech s.r.o., Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo

(splnomocnenec stavebníka)

 1. Vlastníci pozemkov register "C" KN 1678/4, 1678/5, 1678/3, 2056/1, 2077/4, 2056/2 a pozemkov register "E" KN 1319, 478/2, 389, 350,  358/1, 352 a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15Šaľa

 3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava

 4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

 5. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

 6. AURELIUS s.r.o., Nevädzova 6F, 82101 Bratislava

   

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní


 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

 1. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
 2. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01Šaľa

 4. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

 5. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05Bratislava

 6. MV SR, OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa

 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01Šaľa

 8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava

 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratislava

 10. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná súp. č. 926/1, 927 01Šaľa

 11. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa

 12. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

 1. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
 2. MsÚ v Šali - referát životného prostredia
 3. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 4. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

na vedomie

Hexotech s.r.o., Podhájska č. 37, 946 03 Kolárovo

(splnomocnenec stavebníka)

 • k spisu
   

   

   

   

   

   

                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                 vedúca stavebného úradu

                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Príloha

(pdf - 318.71 kB)