Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.05.2023 - 12:21  //  aktualizácia: 29.05.2023 - 12:21  //  zobrazené: 756

Doplnenie informácie, podanej ako odpoveď na žiadosť 14/2023/211

číslo: I22/2023

Požadované informácie citujeme:

„Poprosím o doplnenie informácie, podanej ako odpoveď na žiadosť 14/2023/211.
V odpovedi ste zaslali oznámenie o stavebnej úprave, žiadam o zaslanie vyjadrenia stavebného úradu na toto oznámenie.“

Sprístupnené informácie:

Z ustanovení zákona č.  50/1976 Zb. (stavebný zákon) vyplýva:

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.


Ohlásenie rovnako postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza
v pamiatkovej zóne.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


 

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je

potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Z ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) vyplýva:

§ 16

 

Povoľovanie stavieb

(1)

Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej cesty a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a), ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2)

Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na

  • stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nemení vzhľad stavby, ani spôsob užívania,
  • udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
  • udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Ohlasovanie stavebných úprav miestnych a účelových komunikácií sa riadi ustanoveniami cestného zákona (s primeraným použitím ustanovení stavebného zákona), a teda nie je v kompetencii stavebného úradu ohlasovanie predmetných stavebných úprav.

Z uvedeného vyplýva, že stavebné úpravy miestnej komunikácie V. Šrobára boli realizované na základe „Oznámenia  k ohláseniu stavebnej úpravy – úpravy krajnice miestnej komunikácie na Ul. V. Šrobára v Šali“  č. 4934/2023/OIaKČ/1476, ktoré vydalo dňa
14. 03. 2023 Mesto Šaľa, Oddelenie investícií a komunálnych činností, referát dopravy, ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v ktorom bolo uvedené, že nemá námietky voči uskutočneniu stavebnej úpravy v rozsahu uvedenom v ohlásení.